Grymuso Cymunedau Gwledig: Cyngor Sir Caerfyrddin yn cyflwyno mentrau i wella bywydau yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin

12 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ailddatgan ei ymrwymiad i lesiant a ffyniant pobl sy'n byw yng nghefn gwlad gyda lansiad dwy fenter: Bws Bach y Wlad a Hwb Bach y Wlad. Mae'r mentrau hyn yn gam sylweddol ymlaen o ran sicrhau bod pob unigolyn yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin yn cael mynediad at adnoddau a chymorth hanfodol, waeth beth fo'u rhwystrau gwledig.

Mae Bws Bach y Wlad yn wasanaeth sydd wedi'i gynllunio i rymuso a chyfoethogi bywydau unigolion sy'n byw mewn ardaloedd gwledig. Trwy fynd i'r afael â'r heriau o ynysu a mynediad cyfyngedig i wasanaethau hanfodol, nod y fenter hon yw meithrin cynhwysiant a chyfleoedd yn ein cymunedau. Trwy gyfrwng Bws Bach y Wlad, gall trigolion bellach gael mynediad at wasanaethau cymorth hanfodol, mynd ar drywydd cyfleoedd addysgol a chyflogaeth, a mwynhau gweithgareddau hamdden yn rhwydd.

Diolch i gyllid hanfodol gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU, mae Bws Bach y Wlad bellach ar waith fel prosiect peilot 9 mis, gan gynnig gwasanaeth pum diwrnod yr wythnos. Mae'r fenter hon yn sicrhau hygyrchedd i holl aelodau ein cymuned, gyda theithio rhatach a phrisiau gostyngol i bobl ifanc. Gydag opsiynau trafnidiaeth fforddiadwy a hygyrch, gall pobl ifanc yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin bellach archwilio cyfleoedd addysgol, hamdden a chyflogaeth y tu hwnt i'w cyffiniau.

Gan adeiladu ar lwyddiant Bws Bach y Wlad, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cyflwyno Hwb Bach y Wlad, sef canolfan gymorth gynhwysfawr sydd wedi'i theilwra i ddiwallu anghenion amrywiol trigolion gwledig. P'un a ydych yn chwilio am gyngor ar gostau byw, gwastraff ac ailgylchu, materion defnyddwyr a busnes, neu faterion tai, gall unigolion bellach gael mynediad at gymorth hanfodol drwy Hwb Bach y Wlad.

Gyda mannau mynediad cyfleus yn Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman, gall trigolion gysylltu â gwasanaethau cymorth ar-lein, dros y ffôn, neu wyneb yn wyneb. Mae Hwb Bach y Wlad yn ffynhonnell wych o gymorth i unigolion sy'n wynebu heriau amrywiol, gan gadarnhau ymrwymiad y cyngor i ymestyn y cymorth a'r cyngor i gyrraedd mwy o bobl ledled y sir. 

Yn ogystal â chymorth costau byw, gall y tîm gynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau i'r Cyngor, budd-daliadau, materion tai, safonau masnach, gwastraff ac ailgylchu, tlodi mislif a chyfeirio at sefydliadau partner eraill.

Wedi'i ariannu gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU ac yn cael ei redeg gan y Cyngor, mae Hwb Bach y Wlad yn estyniad i wasanaethau cwsmeriaid hwb y Cyngor lle mae tîm o ymgynghorwyr hwb arbenigol yn cynnig cymorth ariannol a llesiant ar draws 10 tref wledig Sir Gaerfyrddin.

Mae'r tîm wedi cyrraedd dros 6,000 o gwsmeriaid hyd yma, gan ymweld â neuaddau cymunedol, banciau bwyd, canolfannau hamdden a martiau ffermwyr.

Mae'r mentrau hyn yn chwarae rhan ganolog wrth fynd i'r afael â'r heriau unigryw sy'n wynebu cymunedau gwledig, gan sicrhau bod gan yr holl drigolion fynediad at adnoddau, cefnogaeth a chyfleoedd hanfodol ar gyfer twf a ffyniant.

Dywedodd y Cynghorydd Edward Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith:

“Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn parhau i fod yn ymroddedig i wella bywydau’r holl drigolion, ac mae'r mentrau hyn yn tanlinellu ein hymrwymiad diflino i feithrin cymunedau ffyniannus a chynhwysol yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin.

Drwy ddarparu gwasanaethau cymorth hanfodol a phontio'r bwlch rhwng ardaloedd anghysbell ac adnoddau hanfodol, rydym yn grymuso unigolion i ffynnu a meithrin cymunedau cynhwysol yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin.”

Gallwch ddod o hyd i'r amserlen ar gyfer Bws Bach y Wlad yma, ac ar gyfer Hwb Bach y Wlad, yma.