Cyfle i chi ddweud eich dweud am gyflwyno terfynau cyflymder diofyn o 20mya yn Sir Gaerfyrddin

387 diwrnod yn ôl

Ym mis Medi 2023, bydd deddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno terfyn cyflymder diofyn o 20mya ar ffyrdd cyfyngedig (gyda goleuadau stryd) ledled Cymru yn lle'r terfynau 30mya presennol.  Caiff hyn ei wneud er mwyn:  

  • Gwella diogelwch ffyrdd
  • Creu ardaloedd cerdded a beicio mwy diogel
  • helpu i wella ein hiechyd a'n llesiant

Gall ffyrdd dethol sydd â rôl strategol ac sy'n llai o risg i gerddwyr a beicwyr fod yn eithriad i'r ddeddfwriaeth.

Mae'r Cyngor Sir wedi asesu'r holl ffyrdd yn Sir Gaerfyrddin i fapio effeithiau'r ddeddfwriaeth ac i nodi'r eithriadau hyn.  Bydd y rhain yn barod i'r cyhoedd eu gweld a rhoi sylwadau arnynt o ddydd Iau, 2 Chwefror. 

Cymru fydd un o'r gwledydd cyntaf yn y byd, a'r genedl gyntaf yn y DU, i gyflwyno deddfwriaeth i gael terfyn cyflymder diofyn o 20mya ar ffyrdd lle mae ceir yn cymysgu gyda cherddwyr a beicwyr.

Meddai'r Cynghorydd Edward Thomas, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith:

Rydym ni fel Awdurdod Lleol yn gweithredu deddfwriaeth Llywodraeth Cymru i osod terfyn cyflymder o 20mya ar y rhan fwyaf o'n ffyrdd cyfyngedig. Prif nod y terfyn cyflymder o 20mya yw gwella diogelwch ar y ffyrdd, yn enwedig i bobl agored i niwed sy'n defnyddio'r ffyrdd, ac annog mwy o gerdded a beicio. Bydd y newid yn y ddeddfwriaeth yn gofyn am newid sylfaenol mewn ymddygiad gyrwyr er mwyn cyflawni ei nodau a byddwn yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru i addysgu'r cyhoedd ynghylch y newidiadau sydd ar droed".

I gael rhagor o fanylion am y newidiadau ac i wneud sylw, ewch i'r Hysbysiadau cyhoeddus.

Terfynau Cyflymder 20myaar gyfer Strydoedd Cymreig Mwy Diogel ac Iachach