Erthyglau dan sylw

Defnyddio hidlydd

Y Newyddion Diweddaraf

Newyddion da i Rydaman wrth i gynllun ffordd gael ei gwblhau

Mae'r gwaith mawr i wella cyffordd Stryd y Gwynt â Lôn Tir-y-dail yn Rhydaman wedi'i gwblhau. Roedd y cynllun, gwerth £1.8 miliwn, yn cynnwys adeiladu cylchfan newydd yn lle'r goleuadau traffig a bydd yn helpu i leddfu'r tagfeydd yn y dref; ac yn bwysig iawn, bydd hefyd yn helpu o ran y cynlluniau...

2 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Bargen Ddinesig Bae Abertawe - datganiad adolygiad mewnol

Dywedodd y Cynghorydd Rob Stewart, Cadeirydd Cyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe: "Cynhaliwyd yr adolygiad hwn ar y cyd ag adolygiad annibynnol Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU o raglen y Fargen Ddinesig, ac roedd yn ceisio sicrhau y bydd yn darparu buddion economaidd ar gyfer y rhanbarth....

3 diwrnod yn ôl

 • Bargen Ddinesig

Adolygiad yn argymell cymeradwyo prosiectau'r Fargen Ddinesi

Dylai dau brosiect mawr sy'n rhan o Fargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £1.3 biliwn gael eu cymeradwyo ar unwaith, yn ôl adolygiad annibynnol. Mae'r adolygiad – a gynhaliwyd gan Actica Consulting ar gyfer Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru – yn dweud bod yr achosion busnes ar gyfer clwstwr digido...

6 diwrnod yn ôl

 • Bargen Ddinesig

Ailagor yr A484 yng Nghwmduad yn rhannol

Mae'r A484 yng Nghwmduad wedi ailagor yn rhannol, yn dilyn gwaith helaeth i glirio'r ardal a'i gwneud yn ddiogel ar ôl tirlithriad. Mae tîm priffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn arwain gwaith tra chymhleth i glirio'r briffordd a sefydlogi'r tir ers mis Hydref, pan fu farw dyn ifanc yn drasig...

8 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin, Castellnewydd Emlyn
 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Dechrau gwaith ar gynllun mawr i drawsnewid Pentywyn

Mae gwaith wedi dechrau ar gynllun mawr gwerth £7 miliwn i drawsnewid Pentywyn yn gyrchfan ymwelwyr pwysig yng Nghymru. Bydd Prosiect Denu Twristiaid Pentywyn, o dan arweiniad Cyngor Sir Caerfyrddin, yn cynnwys amgueddfa Traeth y Gwibwyr newydd o'r radd flaenaf i gofio am gysylltiad hanesyddol Pent...

8 diwrnod yn ôl

 • Pentywyn
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio, Yr iaith Gymraeg a'i diwylliant, Arfordir a Chefn Gwlad, Darganfod Sir Gâr

Newidiadau i ganolfannau ailgylchu yn cael eu cymeradwyo

Mae nifer o newidiadau yng nghanolfannau ailgylchu Sir Gaerfyrddin wedi cael eu cymeradwyo er mwyn ceisio gwella cyfradd ailgylchu'r sir. Mae'n cynnwys gwahardd gwastraff masnachol; gwiriadau preswyliaeth; system hawlen i faniau, cyflwyno didoli bagiau du; ac oriau agor newydd. Mae'r argymhellion...

9 diwrnod yn ôl

Treth Gyngor Sir Gaerfyrddin 2019-20

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cymeradwyo cynnydd o 4.89% yn y Dreth Gyngor, neu £58.57 y flwyddyn ar gyfer eiddo arferol ym mand D - sef tua £1.13 yr wythnos yn ychwanegol. Pan gaiff hyn ei gyfuno â phraeseptau Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys a Chynghorau Tref a Chymuned, bydd eiddo arferol ym man...

10 diwrnod yn ôl

 • Cyllid

Agor Ffordd Gyswllt Gorllewin Caerfyrddin yn swyddogol

Mae ffordd gyswllt newydd gwerth £6.15miliwn sy'n cysylltu canol tref Caerfyrddin â'r gorllewin wedi agor yn swyddogol. Dan arweiniad Cyngor Sir Caerfyrddin, agorodd cynllun Gorllewin Caerfyrddin i gerbydau brynhawn ddydd Gwener (8 Mawrth, 2019). Mae'r ffordd yn cysylltu'r A40 ger Travellers Rest...

13 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Teithio, ffyrdd a pharcio, Datblygu a buddsoddiad

Buddsoddiad sylweddol o £261miliwn yn rhaglen gyfalaf y sir

Cewch weld pa brosiectau mawr a datblygiadau uchelgeisiol sydd ar y gweill ar gyfer Sir Gaerfyrddin dros y pum mlynedd nesaf wrth i'r cyngor wario £261miliwn ar ei raglen gyfalaf. Bydd y buddsoddiad sylweddol - y cytunwyd arno'n unfrydol gan y cyngor llawn - yn helpu i roi hwb i'r economi leol ac...

15 diwrnod yn ôl

 • Cyllid

Cyhoeddi enillwyr y gwobrau dathlu diwylliant

Cyhoeddwyd enwau enillwyr Gwobrau Dathlu Diwylliant Sir Gaerfyrddin, a gynhelir eleni am yr eildro.  Mae 18 - tri o bob categori - wedi cael eu dewis o blith mwy na 110 o geisiadau. Nod y Gwobrau, a gynhelir mewn partneriaeth rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin, y Llanelli Star a'r Carmarthen Journal, yw...

15 diwrnod yn ôl

 • Yr iaith Gymraeg a'i diwylliant

Cosb i ddyn o Lanelli am adael ei sbwriel yn y man anghywir

Mae dyn o Lanelli wedi cael ei gosbi am adael sbwriel ei gartref ar y stryd nesaf deirgwaith. Mae'n rhaid i Ivan Istok, o Stryd Ralph yn Llanelli, dalu dros £400 ar ôl iddo gyfaddef ei fod wedi gadael bagiau glas a oedd yn cynnwys bwyd, cewynnau a gwydr ar Stryd Robinson. Clywodd ynadon Llanelli f...

15 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Gorfodi, Ailgylchu, biniau a sbwriel

Rhybudd ynghylch masnachwyr twyllodrus

Mae preswylwyr yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu cynghori i feddwl ddwywaith cyn cytuno i dalu pobl sy'n galw heb wahoddiad am waith garddio ac adeiladu. Daw hyn wedi i dîm Safonau Masnach y Cyngor dderbyn adroddiad gan ffermwr yn ardal Cwm Gwendraeth a oedd wedi trosglwyddo swm sylweddol o arian am wa...

16 diwrnod yn ôl

 • Safonau Masnach

Rhoi cyngor i drigolion am ddiogelu cartref

Mae dros 250 o gartrefi yn Llanelli wedi cael cyngor am gadw eu cartrefi'n ddiogel. Mewn ymgyrch ar y cyd gyda Heddlu Dyfed Powys a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, aeth swyddogion tai Cyngor Sir Caerfyrddin i Glos Granby, Clos Dewi Sant, ac Ystâd Buddulph i siarad â'r trigolio...

16 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Tai

Mwy o dai i elwa ar fesurau ynni am ddim

Bydd tua 250 o gartrefi yn Llanelli yn cael budd o foeleri newydd neu foeleri yn lle'r hen rai. Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu £1.5 miliwn ychwanegol o gyllid i Gyngor Sir Caerfyrddin i wella effeithlonrwydd ynni yn ardal Tŷ-isa yn y dref. Bydd cartrefi'n gynhesach o ganlyniad i'r mesurau newy...

16 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Tai

Gweld tai fforddiadwy i'w rhentu neu eu prynu ar-lein

Cyn bo hir bydd pobl ar y gofrestr tai yn Sir Gaerfyrddin yn gallu mynd ar-lein i weld y tai sydd ar gael i'w rhentu. Bydd yr holl dai gwag sy'n barod i breswylwyr a thai cost isel i'w prynu yn cael eu hysbysebu o dan gynllun newydd y Cyngor o'r enw Canfod Cartref. Bydd y cynllun yn cymryd lle'r s...

16 diwrnod yn ôl

 • Tai

Llyfryn croeso i breswylwyr newydd y sir

Mae llyfryn croeso wedi cael ei greu ar gyfer y rheiny sydd wedi dychwelyd i fyw yn Sir Gaerfyrddin neu sydd wedi symud yno. Mae'r pecyn yn rhoi esboniad am y Sir a'r iaith Gymraeg. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y manteision o fod yn ddwyieithog yn ogystal â rhestru'r gwahanol fusnesau a sefy...

17 diwrnod yn ôl

 • Yr iaith Gymraeg a'i diwylliant

Gorchymyn newydd i wella'r broses gynllunio ar gyfer datblyg

Mae gorchymyn cynllunio newydd i roi hwb i Ganol Tref Llanelli wedi cael ei gyflwyno. Bydd y Gorchymyn Datblygu Lleol yn arwain at broses gynllunio fwy syml a fydd yn ei gwneud yn haws i ddatblygwyr gymryd cyfrifoldeb dros adeiladau neu siopau gwag. Bwriad y Gorchymyn Datblygu Lleol yw helpu i dde...

23 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio, Cynllunio

Menter diogelwch newydd ar gyfer safleoedd trwyddedig

Mae cynrychiolwyr o dros 20 o dafarnau a chlybiau yng Nghaerfyrddin wedi mynychu menter trwyddedu newydd i gynyddu ymwybyddiaeth o ddiogelu. Cafodd y digwyddiad ei drefnu gan adain drwyddedu Cyngor Sir Caerfyrddin fel rhan o’i hymrwymiad cynyddol i hybu diogelu o fewn nifer o sectorau masnach. Mae...

23 diwrnod yn ôl

 • Diogelwch cymunedol, Heddlu a Throseddu

Galwad ffôn ddrud i berchennog am beidio â chodi baw ei gi

Bydd dyn o Lanelli a oedd yn sgwrsio ar ei ffôn a heb sylweddoli fod ei gi wedi baeddu yn talu mwy na £370 am beidio â chlirio'r baw ar unwaith. Erlynwyd Lee Evans, o Stryd Dillwyn, Llanelli, gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar ôl i ddau swyddog gorfodi ei weld yn cerdded ei gi ar hyd lôn sy'n arwain at...

23 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Gorfodi

Hwb Llanelli yn croesawu'r Heddlu

Mae swyddog cefnogi cymunedol yr heddlu bellach yn wyneb cyfarwydd yng nghanolfan gwasanaethau cwsmeriaid y cyngor yng nghanol tref Llanelli. Mae Scott Jones, Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu wedi ymuno â staff o'r Hwb i ddarparu cyngor a chefnogaeth i gwsmeriaid y ganolfan. Mae miloedd o bobl...

23 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Gwasanaethau Cwsmeriaid

Gwaith yn mynd rhagddo i gwblhau darn coll o'r llwybr beicio

Mae gwaith yn mynd rhagddo er mwyn cwblhau 'darn coll' ar lwybr beicio a cherdded yn ardaloedd Llangennech a Dafen yn Llanelli. Mae'r llwybr 3.5km a rennir wedi cael ei greu ar hyd yr A4138 rhwng cylchfan Troserch yn Llangennech a chylchfan Heol Llethri yn Nafen er mwyn gwella cysylltiadau rhwng cy...

24 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Teithio, ffyrdd a pharcio, Beicio

Panel Heddlu a Throseddu yn rhoi sylw i droseddau gwledig

Mae aelodau Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi pwysleisio pa mor bwysig yw gwarchod ardaloedd gwledig rhag troseddau. Roeddent yn siarad mewn cyfarfod diweddar o'r Panel, a gynhaliwyd yn Neuadd y Sir, Powys, lle'r oedd Dafydd Llywelyn, sef Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, yn brese...

27 diwrnod yn ôl

 • Heddlu a Throseddu, Materion Gwledig

Panel yn trafod cymorth iechyd meddwl mewn plismona

Mae aelodau Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi gofyn am sicrwydd o ran defnyddio celloedd yr heddlu ar gyfer pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl. Roedd y Panel, sy'n gyfrifol am ddwyn Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, i gyfrif, yn trafod adroddiad annibynnol ar blismona ac...

27 diwrnod yn ôl

 • Heddlu a Throseddu

Staff sy'n cael y cyflogau lleiaf i elwa fwyaf o godiad

Staff Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n cael y cyflogau lleiaf fydd yn elwa fwyaf o godiad cyflog cenedlaethol a gymeradwywyd gan y Cyngor Llawn ddydd Mercher (20 Chwefror 2019) yn dilyn crynhoad cyllideb cynhwysfawr a wnaed gan y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau. By...

28 diwrnod yn ôl

 • Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor

Cyngor Sir Caerfyrddin yn datgan argyfwng hinsawdd

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi datgan 'argyfwng hinsawdd’. Ddoe, (20 Chwefror, 2019) rhoddodd y Cyngor llawn gymeradwyaeth unfrydol i gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Aled Vaughan Owen, yn galw ar y Cyngor i gymryd safiad ar newid hinsawdd. Rhoddodd y Cyngor hefyd ei gefnogaeth lawn i Coral S...

28 diwrnod yn ôl

 • Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor

Cytuno ar gyflog Prif Weithredwr nesaf y Cyngor

Mae cynghorwyr wedi cytuno ar gyflog a gofynion iaith Prif Weithredwr nesaf Cyngor Sir Caerfyrddin. Cyhoeddodd Mark James, Prif Weithredwr presennol y Cyngor, ei benderfyniad i ymddeol yn yr haf ychydig wythnosau yn ôl. Ddoe (20 Chwefror, 2019), cymeradwyodd y Cyngor Llawn argymhelliad gan Banel A...

28 diwrnod yn ôl

 • Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor

Galw am safleoedd sipsiwn a theithwyr yn Sir Gaerfyrddin

Gofynnir i dirfeddianwyr a datblygwyr awgrymu ardaloedd o dir a allai fod yn addas ar gyfer safleoedd sipsiwn a theithwyr yn Sir Gaerfyrddin. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cynnal a chyhoeddi Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr sy’n nodi angen nas diwellir ar hyn o bryd am leiniau i sips...

30 diwrnod yn ôl

 • Tai, Cynllunio

Swyddogion gorfodi yn mynd i'r afael â sbwriela

Rhoddwyd dirwyon gwerth £1225 am droseddau'n ymwneud â sbwriela yn Sir Gaerfyrddin yn ystod mis Ionawr. Mae swyddogion gorfodi Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn rhoi sylw i adroddiadau gan y cyhoedd ac wedi dal rhai unigolion wrth iddynt droseddu, er enghraifft, yn gollwng sbwriel ac yn methu â ch...

30 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Gorfodi

Menyw i dalu bron £400 am ollwng bagiau du mewn lôn

MAE menyw o Lanelli bron £400 yn dlotach ar ôl iddi anharddu’r lôn y tu allan i’w thŷ drwy waredu sbwriel. Aeth Gemma West o Borth Tywyn, Llanelli o flaen ei gwell yn llys ynadon Llanelli ddydd Gwener (Chwefror 15, 2019) i bledio’n euog i ddau achos o dorri Adran 46 o Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 19...

30 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Gorfodi

Gwell gwasanaethau ar gyfer plant ag anableddau

Mae cynllun newydd ar gyfer darpariaeth ar ôl ysgol ac yn ystod y gwyliau i blant ag anableddau yn Sir Gaerfyrddin wedi cael ei groesawu. Dywed Sophie Phillips, sy'n fam i un plentyn, y bydd y cyllid yn rhoi cymorth hanfodol i lesiant plant sydd ag anabledd difrifol. Daw’r cyllid yn dilyn adolygia...

30 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion

Gweithio gyda'r nos ar gwblhau cynllun ffordd Rhydaman

Mae cynllun gwella ffyrdd i leddfu'r tagfeydd traffig ar Stryd y Gwynt a chyffordd Lôn Tir-y-dail yn Rhydaman bron wedi'i gwblhau. Mae'r cynllun £2.1miliwn wedi bod ar waith dros y 12 mis diwethaf, a disgwylir iddo orffen ar ddechrau mis Mawrth – ychydig wythnosau y tu ôl i'r amserlen wreiddiol ohe...

31 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Teithio, ffyrdd a pharcio, Datblygu a buddsoddiad

Digwyddiad beicio arall o fri yn dod i Barc Gwledig Pen-bre

Mae Parc Gwledig Pen-bre wedi cael ei ddewis i gynnal rownd o gyfres fawreddog Tlws Cenedlaethol Seiclo-Cros Beicio Prydain|HSBC 2019/20. Bydd y parc yn cael ei gynnwys yn y gyfres am y tro cyntaf ac yn cynnal y pumed rownd dros ddau ddiwrnod ar 23 a 24 Tachwedd. Bydd rhai o'r beicwyr gorau yn y by...

31 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Datblygu a buddsoddiad, Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Arfordir a Chefn Gwlad, Beicio

Dathlu talent chwaraeon Sir Gaerfyrddin

Roedd athletwr a gafodd ei ddewis ar gyfer Gemau'r Gymanwlad ymhlith 12 o bobl dalentog o'r byd chwaraeon a ddaeth i'r brig yng Ngwobrau Personoliaeth Chwaraeon Sir Gaerfyrddin ddydd Gwener. Cafodd Dewi Griffiths ei enwi'n Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn mewn seremoni fawreddog yn Theatr y Ffwrn...

36 diwrnod yn ôl

 • Cymorth ieuenctid, Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Rhoi sêl bendith i’r hwb gwasanaethau cwsmeriaid yn Rhydaman

Mae bron 1,000 o bobl wedi cael cymorth drwy fynd i Hwb Rhydaman mewn tair wythnos yn unig. Mae hwb gwasanaethau cwsmeriaid newydd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn hynod o boblogaidd. Mae swyddogion wedi darparu cyngor a chymorth ar amrywiaeth o faterion y cyngor i 909 o gwsmeriaid ers i'r Hwb ag...

37 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Gwasanaethau Cwsmeriaid

Y Cyngor yn lansio system ffrydio cerddoriaeth ddwyieithog

Fel rhan o Ddydd Miwsig Cymru eleni sy'n cael ei gynnal ddydd Gwener, 8 Chwefror, mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio system ffrydio cerddoriaeth ddwyieithog newydd a fydd yn cael ei chwarae yn nifer o'i lefydd cyhoeddus. Mae'r fenter wedi cael ei lansio yn dilyn cynllun peilot a gynhaliwyd y ll...

41 diwrnod yn ôl

 • Yr iaith Gymraeg a'i diwylliant

Cynigion amgylcheddol o ran y gyllideb yn cael eu tynnu'n ôl

Mae sawl cynnig cyllidebol a allai fod wedi cael effaith ar wasanaethau rheng flaen yr amgylchedd wedi cael eu tynnu'n ôl gan Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin. Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd, ei bod wrth ei bodd bod ei chydweithwyr w...

43 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Teithio, ffyrdd a pharcio, Datblygu a buddsoddiad, Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor, Cyllid

Paratoi at Brexit yn Sir Gaerfyrddin

Mae paratoadau manwl yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer Brexit er mwyn cefnogi pobl ar draws Sir Gaerfyrddin. Wrth i'r Deyrnas Unedig baratoi ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio ar gynlluniau i liniaru'r effaith bosibl ledled y sir. Ymysg y cynlluniau y mae a...

43 diwrnod yn ôl

Dileu cynigion gwerth hanner miliwn o bunnoedd o'r gyllideb

Mae Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin wedi dileu gwerth dros hanner miliwn o bunnoedd o gynigion arfaethedig o'r gyllideb y mae wedi'i hargymell i'r Cyngor Llawn. Mae nifer o gynigion wedi'u tynnu'n ôl yn llwyr, a rhai eraill wedi cael eu rhewi neu eu gohirio am flwyddyn. Os bydd y gyllideb...

44 diwrnod yn ôl

 • Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor, Cyllid

Y Cyngor yn falch o gyhoeddi ei statws Hyrwyddwr Amrywiaeth

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn falch o gyhoeddi ei rôl fel Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall Cymru, gan hybu cynhwysiant a chydraddoldeb ar gyfer ei staff a'r gymuned lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol (LGBT). Fel un o'r 20 Cyflogwr Gorau ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall Cymru yn...

49 diwrnod yn ôl

 • Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Disgwyl i'r Bwrdd Gweithredol roi hwb ariannol i ysgolion

Mae disgwyl i Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin gytuno i gynyddu'r gyllideb addysg ar gyfer y flwyddyn nesaf. Er gwaethaf wynebu'r posibilrwydd o gyflawni £27 miliwn o arbedion effeithlonrwydd dros y tair blynedd nesaf, a llai o gyllid gan Lywodraeth Cymru, gallai swm ychwanegol o £2.6 miliw...

49 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Cyllid

Rhan gyntaf cynllun Llwybr Dyffryn Tywi bellach ar agor

Mae rhan gyntaf cynllun uchelgeisiol Llwybr Dyffryn Tywi bellach ar agor, sef llwybr 16 milltir ar hyd Afon Tywi rhwng Caerfyrddin a Llandeilo. Mae'r llwybr, sy'n fwy na 750 metr o hyd, yn cysylltu Amgueddfa Caerfyrddin yn Abergwili â Bwlch Bach i Fronun, ac yn ymestyn i Felin-wen. Mae'n cynnig gol...

55 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin, Llandeilo a Dyffryn Tywi
 • Teithio, ffyrdd a pharcio, Datblygu a buddsoddiad, Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Beicio

Datganiad: Schaeffler

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Bydd y cyhoeddiad yn ergyd drom i staff ymroddedig a gweithgar Schaeffler a'u teuluoedd, yn ogystal ag economi Llanelli. Yn ystod yr wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn cynnal trafodaethau â'r cwmni i weld a oedd unrhyw beth y gal...

55 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Swyddi a hyfforddiant

Tenant cyntaf unedau Dyffryn Aman

Mae'r unedau diwydiannol sydd newydd gael eu hadnewyddu yn Nyffryn Aman wedi croesawu eu tenant cyntaf. Mae Mal Walker Maintenance, sy'n gwasanaethu systemau oeri ac yn gwneud gwaith cynnal a chadw i gwmnïau ynni gwyrdd yn genedlaethol, wedi symud i mewn i'r Gweithdai yng Nglanaman. Gwnaeth Cyngor...

57 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Adfywio, Datblygu a buddsoddiad

Lansio Tref a Phentref Diwylliant Sir Gaerfyrddin

Tref a Phentref Diwylliant Sir Gaerfyrddin ar gyfer 2019 fydd Hendy-gwyn ar Daf a Drefach Felindre ac mae hynny'n swyddogol!   Daeth cynrychiolwyr o'r ddwy gymuned gan gynnwys plant a phobl ifanc o Ysgol Gynradd Llys Hywel ac Ysgol Uwchradd Dyffryn Taf at ei gilydd i fynychu'r lansiad, ynghyd â'r A...

57 diwrnod yn ôl

 • Theatrau, celfyddau ac amgueddfeydd

Cam nesaf y gwaith o glirio tirlithriad Cwmduad

Mae ail gam y gwaith o sefydlogi'r tirlithriad yng Nghwmduad wedi dechrau yn dilyn codi'r lori o'r afon islaw. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn arwain y gwaith o glirio'r safle ac ailagor yr A484 i draffig sy'n teithio rhwng Caerfyrddin a Chastellnewydd Emlyn, ar ôl y tirlithriad ym mis Hydref. Yn ys...

66 diwrnod yn ôl

Dosbarthu bagiau glas i bob aelwyd ar waith

Mae bagiau glas wrthi yn cael eu dosbarthu i bob aelwyd yn Sir Gaerfyrddin. Rhwng nawr a diwedd mis Mawrth, dylai bob aelwyd dderbyn tri rolyn o fagiau glas, sy'n caniatáu i hyd at chwe bag gael eu rhoi allan bob yn ail wythnos er nid oes terfyn ar nifer y bagiau glas y gellir eu rhoi allan i'w hai...

69 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Trefniadau gwasanaethau bysiau newydd yng ngogledd y Sir

Mae cyfres o lwybrau bysiau wedi cael eu cyhoeddi yn dilyn newid yn y contractau sydd ar waith yng ngogledd Sir Gaerfyrddin. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cwblhau proses dendro ar ôl i Morris Travel gyhoeddi ei fod yn bwriadu peidio â gweithredu'r llwybrau o amgylch ardaloedd Llanarthne, Crug-y-b...

69 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin, Llandeilo a Dyffryn Tywi, Llanybydder, Llanymddyfri
 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Cam mawr ymlaen i'r Pentref Llesiant

Mae'r cynllun i greu Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd yn Llanelli wedi cymryd cam mawr arall ymlaen yn sgil cael cymeradwyaeth unfrydol gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Caerfyrddin. Disgwylir i'r prosiect yn Llynnoedd Delta ar arfordir Llanelli, a fydd yn costio £200 miliwn, greu bron i 2,000 o sw...

70 diwrnod yn ôl

Prif Weithredwr i ymddeol

Mae Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin, Mark James, wedi cyhoeddi ei fod wedi penderfynu ymddeol. Bydd Mr James, sydd wedi gwasanaethu’r Cyngor ers 17 mlynedd, yn ymddeol yn ddiweddarach eleni pan fydd yn troi’n 60 oed. Mae wedi treulio dros 40 mlynedd ym myd llywodraeth leol, gan ddechrau ei...

70 diwrnod yn ôl

Dirwyon i dad a'i fab am dipio anghyfreithlon

Mae dyn a gafodd ei ddal yn gwaredu gwastraff yn anghyfreithlon yn Llanelli wedi ymddangos yn y llys - a hynny chwe mis ar ôl i'w dad gael ei ddyfarnu'n euog o'r un drosedd. Mae Renny Price, 22, o Glôs Edgemoor, Cilâ Uchaf, Abertawe, ond bydd rhaid iddo dalu dros £770 o ddirwyon a chostau am dipio...

71 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Gorfodi, Ailgylchu, biniau a sbwriel