Erthyglau dan sylw

Defnyddio hidlydd

Y Newyddion Diweddaraf

Trosglwyddo contract Allied Healthcare yn llwyddiannus

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi llwyddo i drosglwyddo 85 aelod o staff a 120 o becynnau gofal o Allied Healthcare i wasanaeth mewnol y Cyngor. Cafodd y contract ei drosglwyddo yr wythnos hon ar ôl ymateb gyflym y Cyngor i weithredu cynlluniau wrth gefn, yn dilyn y newyddion bod y darparwr gofal yn...

2 diwrnod yn ôl

 • Gofal cymdeithasol ac iechyd

Dodrefn swyddfa ar werth

O ganlyniad i'r cyngor leihau llefydd gweithio a chostau, mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin gelfi swyddfa sbâr. Mae'r celfi'n cael eu cynnig i unrhyw bartïon sydd â diddordeb. Yn bennaf, mae'r eitemau'n cynnwys unedau pedestal, cypyrddau llyfrau a chypyrddau ynghyd ag ambell eitem arall o gelfi swydd...

5 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Digwyddiadau

Ymrwymiad i Bentref Gwyddor Bywyd a Llesiant Llanelli

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cadarnhau ei ymrwymiad llwyr i ddarparu'r Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant cyffrous ac arloesol yn Llynnoedd Delta, ond bydd bellach yn mynd ati i gyflawni'r cynllun ei hun, gan ddirwyn i ben Gytundeb Cydweithio ffurfiol â Sterling Health Securities Holdings. Mae'r C...

9 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Bargen Ddinesig

Disgyblion yn rhoi 'Cipolwg' ar gyllideb y Cyngor Sir

Mae ysgolion uwchradd ledled Sir Gaerfyrddin wedi rhoi eu barn ar y cynigion yng nghyllideb y Cyngor. Mae'r digwyddiad Cipolwg blynyddol yn agored i holl ysgolion uwchradd a cholegau'r Sir.Eleni daeth timau o Ysgol y Bryngwyn, Ysgol Bro Dinefwr, Ysgol Bro Myrddin, Ysgol Emlyn, Ysgol Maes y Gwendrae...

9 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Ymgynghori

Apêl Teganau yn ei hanterth

Unwaith eto y Nadolig hwn mae llawer o breswylwyr Sir Gaerfyrddin wedi bod yn ddigon caredig i feddwl am y sawl sydd mewn angen. Mae Apêl Teganau flynyddol Cyngor Sir Caerfyrddin yn ei hanterth erbyn hyn, ac mae nifer o'r safleoedd casglu wedi derbyn swm anhygoel o anrhegion. Mae dal amser a digon...

10 diwrnod yn ôl

Chwilio am gyfarwyddwyr i ymuno â bwrdd Cartrefi Croeso

Mae angen dod o hyd i gyfarwyddwyr i ymuno â bwrdd Cartrefi Croeso, cwmni tai newydd Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwahoddir pobl sy'n meddu ar y cymwysterau a’r profiad addas i ymuno â'r bwrdd er mwyn llywio strategaeth fusnes gyffredinol y cwmni a sicrhau y cyrhaeddir ei dargedau heriol. Mae Cartrefi...

11 diwrnod yn ôl

 • Tai, Datblygu a buddsoddiad

Achos Busnes Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant

Mae achos busnes manwl ar gyfer Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant Llanelli wedi cael ei gymeradwyo mewn egwyddor gan Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin. Disgwylir i'r prosiect yn Llynnoedd Delta greu bron i 2,000 o swyddi a rhoi hwb o £467 miliwn i'r economi leol. Ynghyd â nifer o brosiectau...

11 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Bargen Ddinesig

Gwobrau Tenant i Denant yn rhoi sylw i gyflawniadau arbennig

Roedd cyffro mawr neithiwr yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli, wrth ddathlu ewyllys da a brogarwch yng Nghwobrau Tenant i Denant Cyngor Sir Caerfyrddin. Roedd yn gyfle i hoelio sylw ar denantiaid sy'n mynd yr ail filltir i ofalu am eu cartrefi a'u cymunedau, a gwirfoddolwyr sy'n rhoi eu hamser i helpu e...

12 diwrnod yn ôl

Offeryn newydd i hyrwyddo mannau cynnal yn y sir

Mae offeryn rhad ac am ddim wedi cael ei lansio gan Gyngor Sir Caerfyrddin sydd yn cynnig gwybodaeth am yr holl gyfleusterau cymunedol sydd ar gael yn y sir. Mae Is-adran Eiddo y Cyngor wedi cysylltu â'r sector cyhoeddus, cynghorau tref a chymuned, y trydydd sector a busnesau lleol yn y sir ar hyn...

174 diwrnod yn ôl

 • Datblygu a buddsoddiad, Digwyddiadau

Tom yn Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig

Mae bachgen ifanc o Rydaman wedi cynrychioli'r sir mewn dadl genedlaethol yn Nhŷ'r Cyffredin. Cymerodd Thomas Vaughan-Jones, 14 oed, ran yn nadl Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn gynharach y mis hwn a rhoddodd araith ynghylch mynd i'r afael â digartrefedd. Roedd y disgybl o Ysgol Dyffryn Aman,...

12 diwrnod yn ôl

 • Cymorth ieuenctid

Cwmni datblygu tai newydd yn galw ar gontractwyr

Mae Cartrefi Croeso, cwmni tai lleol Cyngor Sir Caerfyrddin, yn galw ar ymgynghorwyr a chontractwyr eiddo ac adeiladu i ymuno â’i gofrestr o bartneriaid cymeradwy. Bydd cannoedd o dai fforddiadwy yn cael eu hadeiladu ledled de-orllewin Cymru dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, er mwyn ateb y galw am...

12 diwrnod yn ôl

 • Tai, Datblygu a buddsoddiad

Nodyn atgoffa brys ynghylch ceisiadau am gludiant i’r ysgol

Mae rhieni sydd â phlant a fydd yn dechrau yn yr ysgol uwchradd ym mis Medi ac sy’n credu y gall fod ganddynt hawl i gael cludiant am ddim yn cael eu hannog i wneud cais ar unwaith. Mae nifer y ceisiadau sydd wedi dod i law yn is na’r disgwyl, yn enwedig o ran y rheiny sy’n mynd i ysgolion y tu all...

12 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Teithio, ffyrdd a pharcio

Cyhoeddi sêr chwaraeon gorau'r sir

Mae 33 o bencampwyr chwaraeon gorau'r sir wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Chwaraeon Actif Sir Gaerfyrddin eleni. Bydd enillwyr y 12 categori gan gynnwys Chwaraewr a Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni fawreddog yn Theatr y Ffwrnes yn Llanelli nos Wener, 8 Chwefror....

17 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Cymuned yn lansio apêl newydd am gymorth llifogydd

Mae cymuned yn dod at ei gilydd i helpu cymdogion a busnesau sy’n dal i gyfrif cost y llifogydd yn sgil Storm Callum fis diwethaf. Mae Apêl Cymorth Llifogydd Llandysul a Phont-tyweli wedi’i lansio gan wirfoddolwyr i godi arian a chasglu rhoddion i gynorthwyo’r rheiny sy’n ceisio atgyweirio ac ailad...

19 diwrnod yn ôl

Arian ar gael ar gyfer busnesau Sir Gaerfyrddin

Mae busnesau yn Sir Gaerfyrddin yn elwa ar gynllun grant £500,000 newydd i'w helpu i dyfu a chyflogi pobl.  Gall cynlluniau cychwyn busnes a thwf busnes Cyngor Sir Caerfyrddin gynnig hyd at £10,000 o gyllid am 50% o gyfanswm costau'r prosiect i'w helpu i brynu offer, peiriannau, a deunyddiau marchn...

20 diwrnod yn ôl

 • Cwm Gwendraeth
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio

Sesiynau gwybodaeth i staff Allied Healthcare

Mae sesiynau galw heibio wedi cael eu trefnu ar gyfer staff Allied Healthcare yn Sir Gaerfyrddin, yn dilyn y newyddion y bydd eu cyflogaeth yn cael ei throsglwyddo i Gyngor Sir Caerfyrddin. Bydd y staff yn cael cyfle i gwrdd ag aelodau o dîm rheoli gofal cartref a swyddogion adnoddau dynol y cyngor...

20 diwrnod yn ôl

 • Gofal cymdeithasol ac iechyd

Gwybod eich hawliau marchnad ar-lein yn ystod Wythnos Seiber

Bydd staff o dîm Safonau Masnach Cyngor Sir Caerfyrddin allan o amgylch y sir fel rhan o Wythnos Seiber rhwng 26 Tachwedd a'r 2 Rhagfyr. Bydd y tîm yn cynnig cyngor ynghylch eich hawliau marchnad ar-lein a sut y gallai eich hawliau wahaniaethu drwy brynu gan fasnachwr ar-lein. Ewch i'r llyfrgelloe...

24 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Safonau Masnach

Comisiynydd yn gwrthod talu cwmnïau preifat yn lle'r heddlu

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, wedi dweud na allai gytuno ag awgrym y dylid defnyddio'r dreth gyngor i dalu am gwmnïau diogelwch preifat yn hytrach na'r heddlu. Gofynnwyd cwestiwn iddo gan aelod o'r cyhoedd yng nghyfarfod diweddar Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Pow...

25 diwrnod yn ôl

 • Heddlu a Throseddu, Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor

Ymrwymiad ariannol i atal troseddau ieuenctid

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi rhoi sicrwydd bod cyllid ar gyfer atal troseddau ieuenctid yn ddiogel tra bydd ef yn y swydd. Roedd Dafydd Llyewlyn yn siarad ag aelodau Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, sy'n gyfrifol am graffu ar Swyddfa'r Comisiynydd a'i ddwyn i gyfrif. Gw...

25 diwrnod yn ôl

 • Heddlu a Throseddu, Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor

Ymwelwyr newydd â thwyni tywod Pen-bre

Estynnir croeso cynnes i'r ymwelwyr diweddaraf â Pharc Gwledig Pen-bre. Bydd defaid mynydd yn treulio'r gaeaf yn pori ar dwyni tywod ar draeth Cefn Sidan. Bydd y defaid mynydd Cymreig yn helpu i warchod bywyd gwyllt prin yn ogystal ag annog tyfiant ar y twyni tywod, y gall tywydd gwael gael effait...

25 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Hybu swyddi yn sgil grant y Cyngor

Mae hen ysgol gynradd ger Caerfyrddin wedi cael ei thrawsnewid yn feithrinfa, gan greu 20 o swyddi. Mae meithrinfa Gymraeg Cywion Bach wedi symud i hen ysgol Idole, lle mae llawer o waith adnewyddu wedi cael ei wneud yn dilyn cymorth gan Gronfa Mentrau Gwledig Cyngor Sir Caerfyrddin. Mae ystafell...

25 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Addysg ac ysgolion, Adfywio, Datblygu a buddsoddiad

Amserlenni Bysiau dros gyfnod y Nadolig

Mae trefniadau dros gyfnod gwyliau'r Nadolig ar gyfer gwasanaethau bysiau a weithredir ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin, gan gynnwys Parcio a Theithio Caerfyrddin, Bwcabus a Galw a Theithio Sir Gaerfyrddin. Dydd Llun, 24 Rhagfyr - bydd gwasanaethau arferol yn weithredol ond bydd siwrneiau nos ar was...

25 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Trawsnewid adeilad adfeiliedig yn Rhydaman

Mae hen weithdy adfeiliedig yn Rhydaman wedi cael ei drawsnewid yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer rhostio coffi a hyfforddiant, gan greu 13 swydd. Mae prosiect Coaltown Coffee wedi symud i'r adeilad ar Heol y Ffowndri yn sgil grant gan Gyngor Sir Caerfyrddin a roddwyd i’r datblygwyr eiddo Dolawen Cyf...

26 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Adfywio, Datblygu a buddsoddiad, Swyddi a hyfforddiant

Dechrau ymgynghori ynghylch cynlluniau'r Cyngor i arbed £28m

Anogir pobl i ddweud eu dweud ynghylch cynigion drafft sydd wedi'u llunio gan Gyngor Sir Caerfyrddin wrth iddo weithio tuag at arbed £28 miliwn dros y tair blynedd nesaf. Cytunodd Bwrdd Gweithredol y Cyngor ddoe i ddechrau ymgynghoriad cyhoeddus, gan roi cyfle i'r cyhoedd, busnesau a rhanddeiliaid...

26 diwrnod yn ôl

Cynllun i drawsnewid hen neuadd farchnad Llandeilo

Mae hen neuadd y farchnad yn Llandeilo, sy'n adfail ar hyn o bryd, i'w drawsnewid yn ganolfan wledig ar gyfer cyflogaeth a digwyddiadau, gan greu hyd at 45 o swyddi newydd yn y dref. Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am y cynlluniau cyffrous i ailddefnyddio'r adeilad hanesyddol. Cafwyd sêl bend...

26 diwrnod yn ôl

 • Llandeilo a Dyffryn Tywi
 • Adfywio, Datblygu a buddsoddiad

Hyrwyddo Pentref Llesiant Llanelli i fuddsoddwyr byd-eang

Bydd cynlluniau mawr ar gyfer Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd o'r radd flaenaf yn Llanelli yn cael eu harddangos yn fyd-eang er mwyn denu buddsoddiad rhyngwladol. Mae Llywodraeth y DU wedi ychwanegu'r prosiect at ei chynllun Cyfleoedd Potensial Uchel gwerth biliynau o bunnoedd, sydd wedi'i gynllun...

27 diwrnod yn ôl

Sicrwydd ynghylch cyhoeddiad Allied Healthcare

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi rhoi cynlluniau wrth gefn ar waith i barhau i ddarparu gofal a chyflogaeth i'r rheiny yr effeithir arnynt gan gyhoeddiad Allied Healthcare ddydd Gwener ynghylch trosglwyddo ei gontractau. Mae Allied Healthcare yn darparu amrywiaeth o wasanaethau gofal i bobl mewn ang...

27 diwrnod yn ôl

 • Gofal cymdeithasol ac iechyd

Cefnogwch Ymgyrch y Rhuban Gwyn

Unwaith eto, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cefnogi ymgyrch y Rhuban Gwyn, sy'n ceisio dod â thrais gan ddynion yn erbyn menywod i ben. Mae diwrnod y Rhuban Gwyn yn digwydd bob blwyddyn ar 25 Tachwedd. Mae Rhubanau Gwyn ar gael i'w prynu yn nerbynfeydd y cyngor yn Neuadd y Sir; Adeilad 2, Parc Dewi...

27 diwrnod yn ôl

 • Diogelwch cymunedol

Amnest gwastraff CastellNewydd Emlyn

Anogir pobl Castell Newydd Emlyn a'r cylch i gael cliriad mas. Mae amnest gwastraff a theiars yn cael ei gynnal ym maes parcio’r mart ddydd Sadwrn, 1 Rhagfyr rhwng 8am a 12pm. Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megi...

27 diwrnod yn ôl

Datganiad: Allied Healthcare

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cymunedau, Jake Morgan: "Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin gynlluniau cadarn wrth gefn a hoffem sicrhau staff a defnyddwyr y gwasanaeth yr effeithir arnynt yn Sir Gaerfyrddin y byddwn yn rhoi cynlluniau ar waith yn ystod yr wythnos nesaf i ddarparu pecynnau gofal a sicrhau parhad...

30 diwrnod yn ôl

 • Gofal cymdeithasol ac iechyd

Amnest gwastraff Llanybydder

Anogir pobl Llanybydder a'r cylch i gael cliriad mas. Mae amnest gwastraff a theiars yn cael ei gynnal ym maes parcio Llanybydder, yfory (Tachwedd 17), rhwng 8am a 12pm. Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oerg...

30 diwrnod yn ôl

 • Llanybydder
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Penderfyniadau anodd wrth drafod cyllideb y flwyddyn nesaf

Mae angen i Gyngor Sir Caerfyrddin sicrhau oddeutu £28 miliwn o arbedion effeithlonrwydd dros y tair blynedd nesaf. Bydd Bwrdd Gweithredol y Cyngor yn dechrau trafodaethau ynghylch y gyllideb yn ei gyfarfod nesaf, gan ystyried amrywiaeth o gynigion a gyflwynwyd i helpu i fantoli'r cyfrifon. Mae Si...

32 diwrnod yn ôl

 • Cyllid, Ymgynghori

Llanelli yn paratoi ar gyfer y noson fwyaf

Disgwylir y bydd Carnifal Nadolig Llanelli yn llwyddiannus iawn eleni, ac mae 15 o fflotiau eisoes wedi cadarnhau y byddant yn dod. Bydd Ysgol Pentip, KITE, RNLI a hen dractorau yn cymryd rhan yn yr orymdaith ddydd Gwener, 23 Tachwedd. Disgwylir i oddeutu 20,000 o bobl lenwi'r strydoedd wrth i'r d...

32 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Darganfod Sir Gâr, Plant a teuluoedd, Digwyddiadau

Dosbarthu bagiau glas i bob aelwyd

Dechreuir dosbarthu bagiau glas i bob aelwyd yn Sir Gaerfyrddin ddydd Llun 19 Tachwedd. Erbyn diwedd mis Mawrth, bydd pob cartref wedi cael tri rholyn o fagiau glas, sy'n caniatáu hyd at chwe bag ar gyfer pob wythnos casglu deunydd ailgylchu, er nad oes terfyn ar nifer y bagiau glas y gallwch eu rh...

32 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Holi'r Comisiynydd Heddlu yng nghyfarfod y Panel

Bydd pensiynau a chyllidebau'r heddlu, troseddau ieuenctid a blaenoriaethau gweithredol yn destun craffu yng nghyfarfod nesaf Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys. Bydd aelodau’r Panel, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r pedwar awdurdod lleol yn ardal yr heddlu a dau aelod annibynnol, yn cael cyfle i h...

33 diwrnod yn ôl

 • Heddlu a Throseddu

Arweinydd yn galw am ryddhau cyllid y Fargen Ddinesig

Mae Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn galw ar Lywodraethau Cymru a'r DU i ryddhau cyllid ar gyfer dau o brosiectau Bargen Ddinesig Bae Abertawe i helpu i 'roi hyder i'r gymuned fusnes' mewn hinsawdd economaidd heriol. Daw'r alwad wrth i'r gwneuthurwr cydrannau ceir o'r Almaen, Schaeffler, gyhoedd...

33 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin
 • Bargen Ddinesig

Rhoi sylw i Gamdriniaeth yn Wythnos Genedlaethol Diogelu

Oedolion sydd mewn perygl o gael eu cam-drim neu eu hesgeuluso fydd canolbwynt Wythnos Genedlaethol Diogelu 2018 yng nghanolbarth a gorllewin Cymru rhwng 12 ac 16 Tachwedd. Mae rhaglen eang yn cael ei chynnal ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys, gan gynnwys cynadleddau, digwyddi...

33 diwrnod yn ôl

 • Gofal cymdeithasol ac iechyd

Arddangosfa Yn coffáu’r Rhyfel Mawr ar y Môr ym Mharc Howard

Mae arddangosfa ynghylch effaith y Rhyfel Mawr ar y Môr ar Lanelli wedi agor yn Amgueddfa Parc Howard. Gallwch ddod i weld yr arddangosfa tan 23 Rhagfyr ac mae'n deyrnged i arwyr ac arwresau anhysbys Llanelli fel y disgrifiwyd gan unigolion, grwpiau cymunedol a staff yr amgueddfa.  Mae'r rhain yn c...

33 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Llyfrgelloedd ac archifau, Theatrau, celfyddau ac amgueddfeydd

Rhybuddion am law trwm a gwynt

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd ambr am law trwm ar gyfer prynhawn yma a heno, a rhybudd melyn am wynt. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi rhybuddion llifogydd ar gyfer afon Taf, afon Cynin, rhannau isaf afon Tywi, ac ar hyd arfordir Sir Gâr o Bentywyn i'r Hendy. Mae posibilrwydd o...

37 diwrnod yn ôl

 • Sanclêr
 • Rhybuddion

Rhowch wên ar wyneb rhywun y Nadolig hwn

Mae ein hapêl Teganau flynyddol Cyngor Sir Caerfyrddin yn ei hanterth ac yn derbyn teganau hyd at Noswyl Nadolig, fodd bynnag gorau po gyntaf yr ydym yn derbyn eich rhoddion er mwyn hwyluso gwaith y tîm. Gofynnir i breswylwyr caredig Sir Gaerfyrddin sydd ag ychydig o arian sbâr i helpu i roi gwên a...

38 diwrnod yn ôl

 • Digwyddiadau

Cynlluniau ar gyfer canolfan hamdden ym Mhentref Llesiant

Mae yna gynlluniau i agor canolfan hamdden newydd ac arloesol yn 2021, a fydd yn rhoi hwb i filoedd o bobl yn Llanelli a thu hwnt o ran iechyd, ffitrwydd a llesiant. Bydd y ganolfan hamdden yn y Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd gwerth £200 miliwn yn Llynnoedd Delta, a bydd yn cyfuno ag atyniadau a...

40 diwrnod yn ôl

 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Adfywio, Datblygu a buddsoddiad, Bargen Ddinesig

Derbyniadau Ysgolion 2019/20 – gwnewch gais ar-lein nawr

Atgoffir rhieni yn Sir Gaerfyrddin bod angen iddynt wneud cais ar-lein am le mewn ysgol ar gyfer eu plentyn. Mae angen gwneud cais erbyn 21 Rhagfyr 2018 ar gyfer disgyblion sy'n dechrau ysgol uwchradd ym mis Medi 2019. Ni fydd unrhyw drosglwyddo awtomatig, rhaid i'r ceisiadau gael eu cyflwyno i'r...

40 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion

Gwaith archwilio ar waliau harbwr rhestredig Gradd II

Mae gwaith archwilio wedi dechrau ar waliau hanesyddol Harbwr Porth Tywyn cyn i'r gwaith atgyweirio arfaethedig gychwyn yn ystod 2019. Yn ystod rhaglen waith dros y tair wythnos nesaf, bydd contractwyr sy'n gweithio ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin ar y safle yn cynnal arolygon manwl o'r strwythurau....

40 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Datblygu a buddsoddiad

Rhybudd CO wrth i bobl droi'r thermostat i fyny

Mae'r tywydd yn oeri a bydd mwy o bobl yn troi'r thermostat i fyny neu'n cynnau tân i gael rhagor o wres. Ond mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog pobl i sicrhau bod eu gwresogyddion nwy a thanwydd solet yn ddiogel ac wedi cael gwasanaeth. Mae timau o'r is-adrannau Diogelu'r Cyhoedd, Gwasanaethau E...

41 diwrnod yn ôl

 • Iechyd yr amgylchedd, Tai, Diogelwch cymunedol

Cymorth a gwaith adfer ar gyfer ardaloedd yn sgil llifogydd

Erbyn hyn mae'r rhan fwyaf o'r eitemau a'r eiddo a ddifrodwyd yn ystod y llifogydd diweddar wedi cael eu clirio, ac mae trigolion yn dechrau ailadeiladu eu cartrefi a'u busnesau. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi diolch i drigolion a busnesau am eu hadborth a'u diolchgarwch yn dilyn gwaith adfer ar r...

44 diwrnod yn ôl

Hoelio Sylw ar Gaerfyrddin - Dydd Sadwrn y Busnesau Bach

Bydd busnesau bach yng Nghaerfyrddin yn cael sylw pan fydd taith bws Dydd Sadwrn y Busnesau Bach yn cyrraedd y dref. Mae Dydd Sadwrn y Busnesau Bach yn ymgyrch genedlaethol i gefnogi a hyrwyddo'r 5.7 miliwn o fusnesau bach sydd yn y DU, ac mae'r tîm wedi cyhoeddi y bydd yn ymweld â'r dref fel rhan...

45 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio, Digwyddiadau

Pensiynwr o Lanelli yn derbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig

Mae gwas sifil sydd wedi ymddeol o Lwynhendy wedi derbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig. Cafodd William Henry Gerwyn Jenkins ei gydnabod yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am ei wasanaeth i'r Samariaid yn Abertawe. Mae'r gŵr 77 oed wedi ymwneud â'r Samariaid am dros 40 mlynedd ac wedi neilltuo...

46 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Gwobrau ac anrhydeddau

Dweud eich dweud ynghylch dwy ysgol newydd yng Nghydweli

Mae'r ymgynghori ynghylch dwy ysgol newydd yng Nghydweli wedi dechrau. Gofynnir i bobl leisio eu barn dros y pedair wythnos nesaf ynglŷn â'r bwriad i godi adeiladau newydd ar gyfer Ysgol Gymraeg Gwenllian ac Ysgol y Castell. Nid yw adeiladau presennol yr ysgolion yn cydymffurfio â safonau Llywodra...

46 diwrnod yn ôl

 • Cydweli
 • Addysg ac ysgolion, Ymgynghori

Cefnogi Apêl y Pabi gan y Lleng Brydeinig Frenhinol

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog preswylwyr lleol i gefnogi Apêl y Pabi 2018 gan y Lleng Brydeinig. Mae'r Cynghorydd Mansel Charles sef Cadeirydd y Cyngor wedi cynnig cefnogaeth y Cyngor i Apêl y Pabi gan y Lleng Brydeinig Frenhinol ac wedi cytuno y gall pabïau gael eu gwerthu yn safleoedd y Cyn...

46 diwrnod yn ôl

 • Digwyddiadau, Y Lluoedd Arfog

Parcio am ddim yng nghanol trefi - cynllun peilot newydd

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd. O ddydd Llun, 29 Hydref, gall y rhai sy'n ymweld â phrif drefi'r sir barcio am ddim os ydynt yn cyrraedd ac yn aros o fewn oriau penodol. Mae Cyngor Sir C...

47 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman a Dyffryn Aman, Llandeilo a Dyffryn Tywi, Castellnewydd Emlyn, Sanclêr, Llanymddyfri
 • Teithio, ffyrdd a pharcio