Erthyglau dan sylw

Defnyddio hidlydd

Y Newyddion Diweddaraf

Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir Gâr yw'r un gorau yng Nghymru

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin yn fodel ar gyfer gweddill Cymru, yn ôl adroddiad Llywodraeth Cymru. Mae'r Cyngor wedi cael ei ganmol am ei ymrwymiad i ddyfodol ei wasanaeth llyfrgelloedd ac am ei ddull blaengar wrth greu amgylchedd dysgu digidol newydd ochr yn ochr â'i adnoddau mwy tr...

19 oriau yn ôl

 • Llyfrgelloedd ac archifau

Casglu biniau dros Ŵyl Banc y Gwanwyn

Mae trigolion yn cael eu hatgoffa y bydd newidiadau i'r casgliadau biniau dros Ŵyl Banc y Gwanwyn. O ddydd Llun 27 Mai tan ddydd Gwener 31 Mai bydd y casgliadau'n digwydd un diwrnod yn hwyrach na'r arfer. Bydd casgliadau dydd Gwener yn digwydd ar y dydd Sadwrn. A fyddech cystal â sicrhau eich bod y...

3 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Cofiwch ddefnyddio eich llais a phleidleisio

Mae llai na wythnos tan Etholiadau Senedd Ewrop ac anogir pobl Sir Gaerfyrddin i ddefnyddio eu llais a phleidleisio.Ddydd Iau 23 Mai bydd yr etholwyr yn cael cyfle i bleidleisio dros y sawl y maent am iddo/iddi eu cynrychioli yn Senedd Ewrop. Mae is-adran gwasanaethau etholiadol Cyngor Sir Caerfyrd...

4 diwrnod yn ôl

 • Etholiadau a Phleidleisio

Ras Taith Merched yn cynyddu nifer y merched sy'n beicio

Mae mwy o ferched yn Sir Gaerfyrddin yn mynd ar eu beiciau yn sgil menter Beicio Prydain. Gan y bydd cymal olaf Taith Merched OVO Energy 2019 yn cael ei gynnal yn y sir y mis nesaf, y gobaith yw y bydd yn ysbrydoli hyd yn oed mwy o ferched i ymuno â nhw. Mae rhaglen HSBC UK Breeze yn hyfforddi arw...

4 diwrnod yn ôl

Cau ffordd dros nos yr A484, Bronwydd

Bydd ffordd yn cael ei chau dros nos sef yr A484 ger Bronwydd Arms ar gyrion Caerfyrddin ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi penodi Alun Griffiths (Contractors) Ltd i gyflawni gwaith gwella ar yr A484, lle mae goleuadau traffig wedi cael eu gosod dros dro ers od...

4 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Ymgynghori ar ddarpariaeth Gymraeg ysgolion

Bydd cynigion i newid y ddarpariaeth ieithyddol mewn pump o ysgolion cynradd Sir Gaerfyrddin yn cael eu cyflwyno mewn ymgynghoriad cyhoeddus. Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin am gael adborth ar gynigion i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Rhys Prichard, Ysgol y Ddwylan, Ysgol Llys Hywel, Ysgol Grif...

7 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin, Llanymddyfri
 • Addysg ac ysgolion

Cyfleoedd ar fframwaith adeiladu gwerth biliwn o bunnoedd

Mae gwahoddiad i gontractwyr y diwydiant adeiladu a chynnal a chadw gyflwyno tendr am Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol newydd ar gyfer De-orllewin Cymru, sy'n werth hyd at £1 biliwn. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, mewn cydweithrediad â Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir P...

11 diwrnod yn ôl

 • Datblygu a buddsoddiad

Cynnig Gofal Plant yn cefnogi dros 400 o blant lleol

Mae dros 400 o blant bellach yn manteisio ar addysg gynnar a gofal plant am ddim yn Sir Gaerfyrddin. Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin wedi bod yn cefnogi teuluoedd ers i Lywodraeth Cymru lansio cynllun newydd ym mis Ionawr. Mae'r Cynnig Gofal Plant yn rhoi hyd at 30 awr yr wyt...

12 diwrnod yn ôl

 • Plant a teuluoedd

Dyn ifanc o Rydaman yn siarad yn y Senedd

Bydd dyn ifanc o Rydaman yn lleisio ei bryderon yn y Senedd ar ran pobl ifanc sy'n byw mewn ardaloedd gwledig. Bydd Connor Strange hefyd yn trafod materion sy'n wynebu pobl ifanc sy'n byw yn lleol, megis trafnidiaeth a mynediad at wasanaethau iechyd meddwl, mewn Grŵp Hollbleidiol Seneddol. Yn ddiw...

13 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Cymorth ieuenctid

Gwaith cynnal a chadw ffyrdd ar y gweill

Anogir gyrwyr yn Sir Gaerfyrddin i gymryd gofal tra bo gwaith cynnal a chadw hanfodol yn cael ei wneud ar y ffyrdd. Mae'r Cyngor yn gwneud gwaith gosod wyneb yn flynyddol fel bod y ffyrdd yn fwy diogel ac yn well i'w defnyddio. Mae'r gwaith yn golygu taenu bitwmen poeth ar y ffordd, ac wedyn rhoi...

17 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Pentref Llesiant yn lasbrint ar gyfer y dyfodol

Gallai cynlluniau ar gyfer Pentref Llesiant gwerth £200 miliwn yn Llanelli ddarparu glasbrint byd-eang ynghylch sut y dylai gwasanaethau gofal iechyd a hamdden gael eu darparu orau yn y dyfodol, yn ôl Nigel Short, Cadeirydd y Scarlets. Mae Mr Short, sy'n aelod o Fwrdd Strategaeth Economaidd Bargen...

17 diwrnod yn ôl

Gyrrwr tacsi wedi'i ddal a'i ddirwyo

Mae perchennog cwmni tacsis o Gaerfyrddin wedi cael ei erlyn am godi teithwyr oedd yn talu heb fod ganddo drwydded, a hynny mewn cerbyd didrwydded. Bydd Mark Edward John, perchennog Guv's Taxis, yn talu dros £2700 mewn dirwyon a chostau ac mae wedi cael wyth pwynt ar ei drwydded, ar ôl cael ei ddal...

17 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Gorfodi, Safonau Masnach

Dirwy i ffermwr ar ôl darganfod dros 70 o anifeiliaid marw

RHYBUDD: Efallai y bydd y llun yn peri trallod i rai darllenwyr. Mae ffermwr o Langadog wedi cyfaddef ei fod wedi cyflawni sawl trosedd yn ymwneud â lles anifeiliaid a sgil-gynhyrchion anifeiliaid, ar ôl i fwy na 70 o garcasau gael eu darganfod ar ei dir. Bydd Teifion Williams, sy'n ffermio ar dir...

17 diwrnod yn ôl

 • Llangadog
 • Safonau Masnach, Gorfodi

Dweud eich dweud!

Bydd Diwrnod Etholiadau Senedd Ewrop ddydd Iau, 23 Mai. Mae gan breswylwyr hyd ddydd Mawrth, 7 Mai i gofrestru i bleidleisio os nad ydynt eisoes ar y Gofrestr Etholwyr. Y dyddiad cau i wneud cais ar gyfer pleidlais drwy'r post yw dydd Mercher, 8 Mai (5pm) ac ar gyfer pleidleisiau drwy ddirprwy, dyd...

18 diwrnod yn ôl

 • Etholiadau a Phleidleisio

Cyngor Sir Caerfyrddin yn penodi Prif Weithredwr newydd

Mae Prif Weithredwr newydd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cael ei benodi. Bydd Wendy yn cymryd yr awenau yn dilyn ymddeoliad Mark James, y Prif Weithredwr presennol, sydd wedi arwain y Cyngor yn llwyddiannus am yr 17 mlynedd diwethaf. Cafodd y Cyfarwyddwr Adfywio a Pholisi presennol ei benodi heddiw...

19 diwrnod yn ôl

Amgueddfa Parc Howard yn cynnig sesiynau hamddenol

Mae Amgueddfa yn Llanelli yn cynnig ffordd newydd o ymchwilio a mwynhau ei harddangosfeydd a'i thiroedd i ymwelwyr sydd ag awtistiaeth, dementia neu anghenion ychwanegol eraill. Mae Amgueddfa Parc Howard Cyngor Sir Caerfyrddin, sydd wedi'i lleoli mewn hen blasty mewn erwau o diroedd a pharcdir traw...

25 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Theatrau, celfyddau ac amgueddfeydd

Caerfyrddin yw un o'r lleoedd gorau i fyw yn y DU

Mae Caerfyrddin wedi ei enwi yn un o'r lleoedd gorau i fyw yn y DU yn ôl y papur newydd The Sunday Times. Mae'r dref wedi ei chynnwys ymysg y 10 o drefi a phentrefi gorau i fyw ynddynt ynghyd â Chrucywel, Aberdyfi, Abersoch, Aberteifi, Cas-gwent, Trefaldwyn, Penarth, Tyddewi a'r Mwmbwls. Yn ôl y c...

26 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Darganfod Sir Gâr

Panel i ganolbwyntio ar gyffuriau a seiberdroseddu

Bydd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys, yn cael ei holi ynglŷn â'r hyn y mae'n ei wneud i fynd i'r afael â throseddau sy'n gysylltiedig â chyffuriau yng nghyfarfod nesaf Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys. Mae aelodau'r Panel, sy'n cynrychioli'r pedwar awdurdod lleol yn ardal y llu,...

27 diwrnod yn ôl

 • Heddlu a Throseddu

Digwyddiadau fforwm landlordiaid

Mae landlordiaid yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu gwahodd i fynychu digwyddiadau fforwm ym mis Mai lle bydd siaradwyr gwadd yn cyflwyno ac yn trafod pynciau llosg cyfredol gan gynnwys: Y diweddaraf o ran deddfwriaeth Tystysgrifau Perfformiad Ynni a'r cymorth sydd ar gael i landlordiaid 'Llinellau S...

27 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin
 • Tai

Ailagor yr A484 yng Nghwmduad ym mis Mehefin

Disgwylir i waith i atgyweirio ac ailagor yr A484 yng Nghwmduad gael ei gwblhau ym mis Mehefin. Cafodd ran o'r ffordd ei hailagor ym mis Mawrth yn dilyn gwaith helaeth i glirio'r ardal a sicrhau ei bod yn ddiogel, ar ôl i dirlithriad ddigwydd yn ystod Storm Callum ym mis Hydref. Mae tîm priffyrdd...

32 diwrnod yn ôl

Beicio o’r radd flaenaf yn dychwelyd gyda Thaith Merched

Ar ôl denu miloedd o wylwyr i Grand Depart Taith Prydain OVO Energy yn 2018, bydd beicio o'r radd flaenaf yn dychwelyd i Sir Gaerfyrddin ym mis Mehefin eleni wrth i ddiweddglo Taith Merched OVO Energy gael ei chynnal yn gyfan gwbl yn y sir. Bydd beicwyr gorau'r byd yn mynd i'r afael â chymal 126-ci...

33 diwrnod yn ôl

Lansio amgueddfa newydd a Phorth i Ymwelwyr

Mae menter gymunedol newydd wedi agor ei drysau'n swyddogol yn Llanymddyfri. Mae'r Gannwyll yn amgueddfa newydd ac yn ganolfan wybodaeth i dwristiaid yn yr hen Ganolfan Dreftadaeth yn y dref. Mae wedi'i henwi i anrhydeddu'r Ficer Prichard, a gyfansoddodd gerddi mewn cyfrol yn dwyn y teitl Canwyll y...

34 diwrnod yn ôl

 • Llanymddyfri
 • Theatrau, celfyddau ac amgueddfeydd

Cadwch y tacle allan o'ch cartre!

Mae preswylwyr yn cael eu hannog i fod ar eu gwyliadwriaeth am fasnachwyr twyllodrus ar garreg y drws sy'n cynnig gwneud gwaith garddio cyn misoedd yr haf. Mae swyddogion safonau masnach yn cynghori preswylwyr i gael golwg ar gynllun masnachwyr cymeradwy y Cyngor cyn cytuno i dalu unrhyw bobl sy'n...

35 diwrnod yn ôl

 • Safonau Masnach

Haelioni pobl yn codi £16k i deuluoedd a drawyd gan lifogydd

Mae dros £16,000 wedi cael ei rannu ymhlith pobl yr effeithiodd llifogydd mis Hydref diwethaf arnynt, diolch i haelioni cymunedau Sir Gaerfyrddin a Cheredigion. Lansiwyd Apêl Cymorth Llifogydd Llandysul a Phont-tyweli gan wirfoddolwyr ym mis Tachwedd i godi arian a chasglu rhoddion i gynorthwyo'r r...

38 diwrnod yn ôl

Marchnad Caerfyrddin wedi'i henwi'n Farchnad Orau Cymru

Nid yw'n syndod i siopwyr rheolaidd Marchnad Caerfyrddin mai hon yw un o'r rhai gorau, ond nawr mae'n swyddogol! Cafodd y farchnad ei henwi'n Farchnad Orau Cymru gan Slow Food Cymru yn ddiweddar, sef cynllun gwobrau sy'n amlygu marchnadoedd, tai bwyta, a masnachwyr a chynhyrchwyr bwyd annibynnol 'd...

38 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Marchnadoedd

Cyllid newydd i fusnesau i wella ardaloedd allweddol o'r sir

Mae pot newydd o gyllid ar gael i gefnogi adfywio, twf busnesau a chreu swyddi mewn ardaloedd blaenoriaeth allweddol ledled Sir Gaerfyrddin. Mae'r Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio yn rhan o gynllun rhanbarthol Llywodraeth Cymru i hybu datblygiad economaidd yn yr ardaloedd hynny y mae angen...

38 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio

Bwrdd Gweithredol Bach â chyfrifoldeb MAWR

Mae Bwrdd Gweithredol cysgodol newydd ar hyd lle ac er bod yr aelodau'n fach o gorff efallai, mae ganddynt gyfrifoldeb MAWR...gofalu bod y Bwrdd Gweithredol go iawn yn cyflawni ei gynllun pum mlynedd! Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi recriwtio 10 o aelodau i'r Bwrdd Gweithredol Bach a fydd yn dilyn...

38 diwrnod yn ôl

 • Bwrdd Gweithredol Bach, Bargen Ddinesig

Helpu'r Cyngor i godi ymwybyddiaeth o'r Cynllun Preswylio’n

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn galw ar fusnesau a phreswylwyr y sir i helpu i godi ymwybyddiaeth o'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gan Lywodraeth y DU. Mae'r cynllun yn golygu y bydd angen i ddinasyddion yr UE a'u teuluoedd wneud cais ar-lein i sicrhau eu hawliau i fyw a gweithio...

39 diwrnod yn ôl

Dathlu Diwylliant

Rhoddwyd sylw i dalent ddiwylliannol gorau Sir Gaerfyrddin mewn seremoni fawreddog yn Theatr y Ffwrnes Llanelli nos Wener. Cynhaliwyd digwyddiad Dathlu Diwylliant, a drefnwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Media Wales, i gydnabod unigolion a grwpiau a oedd wedi rhagori mewn amrywiaeth o gelfyddydau y...

40 diwrnod yn ôl

 • Gwobrau ac anrhydeddau, Yr iaith Gymraeg a'i diwylliant

Lansio ymgyrch i fynd i'r afael â thlodi misglwyf

Mae eitemau misglwyf am ddim yn cael eu rhoi i ysgolion, colegau a phrosiectau ieuenctid ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o ymgyrch newydd i fynd i'r afael â thlodi misglwyf. Mae blychau yn cynnwys eitemau misglwyf yn cael eu dosbarthu i bob un o'r 97 o ysgolion cynradd a'r 12 o ysgolion uwchradd, y...

40 diwrnod yn ôl

 • Cymorth ieuenctid

Casglu biniau

Cafwyd rhai problemau gweithredol sydd wedi effeithio ar gasglu biniau, a hoffem ymddiheuro i breswylwyr am unrhyw anghyfleustra a achoswyd. Er nad yw hyn wedi effeithio ar y rhan fwyaf o aelwydydd, mae diwrnod neu wythnos gasglu rhai pobl wedi newid. Mae llwybrau newydd, ynghyd â rhai cerbydau'n to...

41 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Perchennog Tir yn y llys am anwybyddu hysbysiad cynllunio

Mae methu â dychwelyd gwaith papur ar gais adran gynllunio'r cyngor wedi costio dros £1,200 i ddyn o Gydweli. Cafodd Stephen Griffiths, o Borth y Castell, Cydweli, ei alw i Lys Ynadon Llanelli ddydd Gwener, 29 Mawrth am fethu â dychwelyd gwaith papur fel rhan o ymchwiliad gorfodi rheolau cynllunio...

45 diwrnod yn ôl

 • Cydweli, Cwm Gwendraeth
 • Gorfodi, Cynllunio

Heliwr yn y llys oherwydd cyflwr erchyll cynelau

Mae heliwr o Gaerfyrddin wedi cyfaddef iddo gyflawni ystod o droseddau isgynhyrchion anifeiliaid gan gynnwys caniatáu i ieir gerdded ar loriau gwaedlyd, cadw biniau'n gorlifo ag esgyrn ac anifeiliaid marw, a gadael carcasau lloi ar y llawr yn yr ardal brosesu'r ganolfan lle bu'n gweithio. Plediodd...

45 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Gorfodi, Safonau Masnach

Dal gyrrwr tacsi anghyfreithlon yn mynd â golffwyr adref

Mae dyn o Gaerfyrddin wedi cael ei ddal yn darparu gwasanaeth tacsi anghyfreithlon i grŵp o ddynion a oedd yn dychwelyd o daith chwarae golff ym Mhortiwgal. Cafodd Jason Vaughan, o Rydal Mount, Tre Ioan, ei dynnu at un ochr ar yr A48 rhwng Pont Abraham a Cross Hands ym mis Hydref 2018, fel rhan o y...

45 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Gorfodi, Trwyddedu a hawlenni

Defnyddwyr Llyfrgell i elwa o system newydd

Cyn bo hir, gallai defnyddwyr Llyfrgell yn Sir Gaerfyrddin gael mynediad i'w cofnodion o'u cartrefi eu hunain. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi buddsoddi mewn system newydd o ran rheoli llyfrgelloedd sydd â'r dechnoleg ddiweddaraf a hefyd yn caniatáu i staff gysylltu â defnyddwyr drwy e-bost neu neg...

46 diwrnod yn ôl

 • Llyfrgelloedd ac archifau

Gweithdai Dyffryn Aman ar eu newydd wedd yn creu 36 o swyddi

Mae 36 o swyddi wedi cael eu creu yn dilyn trawsnewid Gweithdai Glanaman. Mae pob un heblaw dwy o'r 13 o unedau diwydiannol yng Ngham 1 yn llawn busnesau sy'n amrywio o fusnesau ffensio a phren a gweithgynhyrchu offer pysgota, i fusnesau adfer ac atgyweirio dodrefn, cyflenwi stofiau llosgi coed ac...

46 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio, Swyddi a hyfforddiant

Dirwy i farbwr am ddefnyddio Bathodyn Glas yn anghyfreithlon

Mae barbwr o Lanelli a feddyliodd ei fod uwchlaw'r gyfraith wedi mynd o flaen llys am ei fod wedi defnyddio Bathodyn Glas person arall yn anghyfreithlon.     Cafodd Sean Jones, o Ar y Bryn, Porth Tywyn, ei ddal yn defnyddio bathodyn nad oedd yn perthyn iddo ar ôl i aelod o'r cyhoedd ei riportio i s...

46 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Gorfodi, Teithio, ffyrdd a pharcio

Cyllido wedi’i gymeradwyo ar gyfer datblygiadau tai newydd

Mae cynigion ynghylch cyfleuster cyllido gwerth £6 miliwn i ddechrau dau ddatblygiad tai mawr yn Sir Gaerfyrddin wedi cael eu cymeradwyo’n unfrydol gan Fwrdd Gweithredol y cyngor. Trafodwyd y gofynion cyllido – ar ran y cwmni tai sydd ym mherchenogaeth lwyr y cyngor, Cartrefi Croeso Cyfyngedig – yn...

47 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre, Cwm Gwendraeth
 • Tai

Gweithwyr yn cael eu hyfforddi i adnabod trosedd difrifol

Mae dros 200 o weithwyr rheng flaen wedi eu hyfforddi i adnabod arwyddion delio cyffuriau ar hyd Llinellau Sirol, gangiau troseddu trefnedig ac eithafiaeth. Derbyniodd gweithwyr cymdeithasol, swyddogion prawf, ymwelwyr iechyd, swyddogion tai a staff sy’n gweithio gyda phobl a all fod yn agored i ni...

48 diwrnod yn ôl

 • Diogelwch cymunedol

Disgyblion Ysgol Llangadog yn dathlu estyniad newydd

Mae plant a staff Ysgol Llangadog yn dathlu cwblhau estyniad newydd fel rhan o fuddsoddiad gwerth £4.5 miliwn yn yr ysgol. Mae'r adeilad newydd sy'n darparu ystafelloedd dosbarth newydd i 120 o ddisgyblion ynghyd â maes parcio newydd ar gyfer 52 o gerbydau, yn nodi cwblhau cam un y cynllun. Mae hw...

48 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion

Siôn Corn a'i gynorthwyydd bach drwg yn y llys

Mae tad a mab, a oedd wedi gwisgo fel Siôn Corn a'i gynorthwyydd bach, ar y rhestr ddrwg ar ôl casglu arian ar y strydoedd heb hawlen elusennol. Mae Clifford a Luke Evans wedi cael gorchymyn i dalu dros £1,500 ar ôl cyfaddef i gasglu'r arian ar gyfer elusen iechyd meddwl, MIND, heb drwydded casglia...

48 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin, Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Gorfodi

Cwblhau gwaith yn Ysgol Pontyberem

Mae'r gwaith o adnewyddu Ysgol Pontyberem yn llwyr wedi'i gwblhau. Buddsoddwyd £4 miliwn mewn adnewyddu ac ail-lunio'r ysgol gyfan, gan gynnwys lloriau, waliau a tho newydd. Dechreuwyd ar y gwaith ym mis Gorffennaf 2017 gan y datblygwyr lleol, Lloyd a Gravell, a fu'n gweithio tra bo'r ysgol ar ago...

50 diwrnod yn ôl

 • Cwm Gwendraeth
 • Addysg ac ysgolion

Talu ar-lein am hawlenni parcio blynyddol newydd

Bydd hawlenni parcio blynyddol ar gyfer atyniadau arfordir a chefn gwlad Sir Gaerfyrddin ar gael i'w prynu ar-lein o ddydd Llun (Ebrill 1, 2019). Bydd yr hawlenni yn caniatáu ymwelwyr i barcio ym meysydd parcio talu ac arddangos Cyngor Sir Caerfyrddin ar draws Parc Arfordirol y Mileniwm, Parc Gwled...

53 diwrnod yn ôl

Grant ar gyfer cartrefi newydd yn y Bryn, Llanelli

Mae gwaith wedi hen gychwyn ar ddatblygiad tai fforddiadwy newydd yn Llanelli a gafodd grant gwerth £3.1 miliwn. Bu Cyngor Sir Caerfyrddin yn llwyddiannus yn ei gais am grant Llywodraeth Cymru, a fydd yn helpu i dalu am gostau cynllun â 34 o dai ar dir sy'n agos i ystâd dai Dylan yn y Bryn. Bydd y...

54 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Tai, Datblygu a buddsoddiad

Gwasanaethau Bysiau ‐ Gwyliau Banc 2019

Dyma'r trefniadau ar gyfer gwasanaethau bysiau sy'n gweithredu ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin yn ystod Gwyliau Banc 2019 (gan gynnwys gwasanaethau Trawscymru a gwasanaeth Bwcabus, gwasanaethau Galw a Theithio a gwasanaeth Parcio a Theithio Caerfyrddin): Dydd Gwener, Ebrill 19, 2019 (Dydd Gwener y Gr...

55 diwrnod yn ôl

Neges codi, bagio a binio'r baw i berchnogion cŵn

Atgoffir perchnogion cŵn i godi, bagio a binio baw eu cŵn pan fyddant yn ymweld â Pharc Gwledig Pen-bre. Daw hyn ar ôl i swyddogion gorfodi gyflwyno gwerth £1,225 mewn Hysbysiadau Cosb Benodedig mewn pedair wythnos yn unig i bobl ledled y sir nad oeddent wedi codi baw eu cŵn. Daliwyd dau ohonynt y...

56 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Gorfodi

Gwaith yn dechrau ar bistro newydd ar lan y môr

Mae gwaith wedi dechrau i drawsnewid yr hen Ganolfan Ddarganfod yn Noc y Gogledd, Llanelli yn fwyty tri llawr trawiadol ger y traeth. Enw'r bwyty fydd caffi a bistro St. Elli's Bay a bydd yn cynnwys caffi ar y llawr gwaelod a llecyn bwyta yn yr awyr agored, bwyty ar y llawr cyntaf gyda golygfeydd p...

56 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Arfordir a Chefn Gwlad, Datblygu a buddsoddiad

Galw am wirfoddolwyr i'r afael ag unigrwydd

Mae Cymdeithas yr Awyrlu Brenhinol yn bwriadu recriwtio gwirfoddolwyr ar draws Sir Gâr ar gyfer ei wasanaeth cyfeillio, sy'n paru gwirfoddolwyr gydag aelodau o gymuned yr Awyrlu sy'n ei chael hi'n anodd o ran teimlo'n unig neu'n ynysig. Gyda 170,000 o gyn-filwyr yr RAF yn delio â materion ynysu, a...

56 diwrnod yn ôl

 • Y Lluoedd Arfog

Gwaith yn dechrau ar ysgol gwerth £4.1miliwn ym Mhump-hewl

Mae'r gwaith wedi dechrau ar brosiect adeiladu gwerth £4.1miliwn i godi ysgol newydd yn lle Ysgol Pum Heol ym Mhum Heol. Mae'n cael ei hadeiladu ar dir ger y safle presennol a bydd yn darparu ar gyfer 120 o ddisgyblion rhwng 4 ac 11 oed, ynghyd â 30 o leoedd meithrin ychwanegol, gan helpu i ateb y...

59 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Addysg ac ysgolion

Lloi marw wedi'u gadel i bydru ar dir ffermwr lleol

Mae ffermwr o Sir Gaerfyrddin wedi cael gorchymyn i dalu dros £2,000 ar ôl i dri llo gael eu darganfod yn pydru ar ei dir. Cyfaddefodd Wyn Morgan, o Ryddgoes Fawr yng Nghastell-newydd Emlyn, ei fod wedi oedi cyn cael gwared â'r anifeiliaid marw er iddo gael negeseuon atgoffa gan swyddogion iechyd n...

61 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin, Castellnewydd Emlyn
 • Gorfodi