Erthyglau dan sylw

Defnyddio hidlydd

Y Newyddion Diweddaraf

Hyfforddiant hanfodol ar ddiogelwch ffyrdd i ddisgyblion

Mae dros 1200 o blant ysgol gynradd yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn dysgu am ddiogelwch ar ochr y ffordd, diolch i fenter Kerbcraft. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf bu'r disgyblion rhwng pump a saith oed yn cymryd rhan mewn 12 sesiwn hyfforddi dros gyfnod o bedair wythnos i wella eu sgiliau er mwyn bod...

14 oriau yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio

E-byst am ad-daliad y Dreth Gyngor yn sgam

Mae preswylwyr yn y sir yn cael eu hannog i beidio ag ymateb i e-byst sy’n nodi ad-daliad am y Dreth Gyngor. Mae Safonau Masnach Cyngor Sir Caerfyrddin yn dweud mai sgâm ar-lein yw hyn ac ymgais arall i gael manylion banc preswylwyr. Mae'r e-bost, sy'n honni ei fod wedi dod o gyfeiriad GOV.UK, yn...

6 diwrnod yn ôl

 • Safonau Masnach

Perchnogion cŵn yn cael dirwy am niwsans sŵn

Mae dau berchennog cŵn o Landysul wedi cael gorchymyn i dalu dros £3,000 am fethu â rheoli cyfarth eu cŵn. Gwadodd Mark Stuart a Julie Ann Thompson, o Temple Cottage yn Felindre, eu bod wedi methu â chydymffurfio â hysbysiad lleihau sŵn ond fe'u cafwyd yn euog gan Ynadon Llanelli yr wythnos ddiweth...

6 diwrnod yn ôl

 • Castellnewydd Emlyn
 • Gorfodi, Safonau Masnach

Taith Merched OVO Energy - Y Wybodaeth Ddiweddaraf

Llongyfarchiadau i’r enillydd cyffredinol - Lizzie Deignan. Am brofiad gwych a chroeso arbennig gan bawb ar hyd y llwybr. Rydym wedi cael diwrnod gwych yn cynnal Cymal Chwech. Diolch i bawb am gefnogi'r digwyddiad – gobeithiwn y byddwch yn mwynhau gweddill y diwrnod lle bynnag yr ydych ar hyd y llwy...

Lansio Pecyn Cymorth Twristiaeth Beicio

Mae economi dwristiaeth Sir Gaerfyrddin yn ffynnu ac yn elwa ar enw da cynyddol y Sir fel Canolbwynt Beicio Cymru. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn hybu ei strategaeth feicio i ddenu mwy o dwristiaid i'r ardal i fwynhau'r tirlun a'r golygfeydd gwych ac i annog mwy o bobl leol i fynd ar eu beiciau'n am...

10 diwrnod yn ôl

 • Beicio, Darganfod Sir Gâr

Wythnos Genedlaethol Trwyddedu a digwyddiadau’r Haf

Eleni mae swyddogion trwyddedu Cyngor Sir Caerfyrddin yn codi ymwybyddiaeth ynghylch eu gwaith fel rhan o'r Wythnos Genedlaethol Trwyddedu (17-21 Mehefin). Mae cynghorau ledled y Deyrnas Unedig wrthi'n hyrwyddo'r rôl bwysig sydd gan drwyddedau i'w chwarae o ddydd i ddydd - o gefnogi masnach drwydde...

11 diwrnod yn ôl

 • Trwyddedu a hawlenni

Yr A484 yng Nghwmduad yn ailagor yn dilyn tirlithriad

Mae'r A484 yng Nghwmduad yn Sir Gaerfyrddin wedi ailagor yn llawn am y tro cyntaf yn dilyn tirlithriad ym mis Hydref. Mae tîm priffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi arwain gwaith tra chymhleth i glirio'r ardal a'i gwneud yn ddiogel ac agor y ffordd i draffig unwaith eto. Symudwyd goleuadau traffig...

11 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Digwyddiadau Cymunedol ddydd Sadwrn ar gyfer Taith Merched

Bydd awyrgylch carnifal ar draws Sir Gaerfyrddin ddydd Sadwrn wrth i gymunedau ddod allan i gynnal digwyddiadau lu ar gyfer Taith y Merched. Mae o leiaf 12 o ddigwyddiadau cymunedol wedi cael eu trefnu gan drefi a phentrefi er mwyn i deuluoedd gael diwrnod o hwyl a sbri wrth i feicwyr benywaidd gor...

13 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin, Rhydaman a Dyffryn Aman, Llandeilo a Dyffryn Tywi, Cwm Gwendraeth, Cross Hands, Porth Tywyn a Pen-bre, Glanaman
 • Beicio, Digwyddiadau

Merched ysgol yn beicio ar y llwybr i lwyddiant

Mae plant ysgol yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn mynd ar eu beiciau i gymryd rhan mewn cyfres o wyliau beicio wrth edrych ymlaen at Daith Merched OVO Energy 2019 y penwythnos hwn. Daeth dros 200 o ferched ifanc sy'n beicio i ddigwyddiad Go-Ride Sir Gaerfyrddin i ddathlu'r ffaith bod y Daith yn ymweld...

14 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Gwasanaeth dinesig Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin

Cynhaliodd y Cynghorydd Kevin Madge ei wasanaeth dinesig yn Eglwys Crist, y Garnant ddydd Sul. Cafodd y gwasanaeth ei gynnal gan Gaplan y Cadeirydd sef y Parchedig Dr Caroline Jones. Y pregethwr gwadd oedd Esgob Tyddewi, y Gwir Barchedig Joanna Penberthy. Roedd Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru...

14 diwrnod yn ôl

 • Gwobrau ac anrhydeddau, Y Lluoedd Arfog

Buddsoddi £80k ar chwilbedlo mewn canolfannau hamdden

Gall y rheiny sy'n hoffi beicio fwynhau profiad hyfforddi digidol arbennig yn y stiwdios chwilbedlo gwell sydd newydd eu lansio yng nghanolfannau hamdden Llanelli a Dyffryn Aman. Mae Chwaraeon a Hamdden Actif wedi buddsoddi £80k mewn beiciau chwilbedlo o'r radd flaenaf sydd â thechnoleg uwch yn rha...

15 diwrnod yn ôl

 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Beicio

Ewch allan a rhoi croeso cynnes Cymreig i Daith y Merched

Dyddiau'n unig sydd bellach tan Daith Merched OVO Energy, felly anogir pobl i ddod allan i'r strydoedd a rhoi croeso cynnes Cymreig i'r beicwyr. Y daith hon yw'r ras feicio broffesiynol fwyaf yn y DU a bydd 96 o feicwyr yn rasio am 126km drwy strydoedd, tros fynyddoedd a thrwy ddyffrynnoedd Sir Gae...

15 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin, Rhydaman a Dyffryn Aman, Llandeilo a Dyffryn Tywi, Porth Tywyn a Pen-bre, Glanaman
 • Beicio, Digwyddiadau

Dirwy gyntaf yn cael ei rhoi am drosedd dyletswydd gofal

Preswylydd yn Llwynhendy yw'r cyntaf yn Sir Gaerfyrddin i gael dirwy o £300 ar ôl canfod ei sbwriel wedi'i dipio'n anghyfreithlon. Daeth pwerau newydd i rym ym mis Chwefror er mwyn ei gwneud yn haws i gynghorau gymryd camau yn erbyn preswylwyr sy'n rhoi eu gwastraff i bobl nad oes awdurdod ganddynt...

19 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Anrhydeddu staff am eu dewrder yn y gwobrau cymunedol

Llongyfarchiadau i Dorian Lewis a Mark Allen o'n tîm Priffyrdd a enillodd y Wobr Dewrder Cymunedol yng Ngwobrau Cymunedol Gorllewin Cymru eleni. Dorian a Mark oedd y cyntaf i gyrraedd y digwyddiad ac ynghyd â'u cydweithwyr James Griffiths a Wayne Jones, gwnaethant achub gyrrwr ar ôl i'w lori gael e...

19 diwrnod yn ôl

Manon Lloyd, y feicwraig o Gaerfyrddin, yn Nhaith y Merched

Mae Manon Lloyd, y feicwraig o Gaerfyrddin, wedi cadarnhau ei bod hi wedi cael ei dewis i gystadlu yn Nhaith y Merched, a fydd yn cyrraedd ei grand finale yn Sir Gaerfyrddin, ddydd Sadwrn, 15 Mehefin. Mae Manon, o Gaerfyrddin, yn gobeithio y bydd y torfeydd o bobl leol yn ei sbarduno wrth iddi gyst...

19 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Beicio, Digwyddiadau

Diwrnod o hwyl yn Rhydaman i ddathlu Taith y Merched

MAE Rhydaman yn gwneud ymdrech enfawr i ddathlu Taith Merched OVO Energy a fydd yn dod drwy'r dref ddydd Sadwrn 15 Mehefin. Mae diwrnod o hwyl i'r teulu wedi'i drefnu a bydd adloniant, gweithgareddau beicio a stondinau, ac mae baneri melyn a gwyrdd wedi ychwanegu lliw at y strydoedd. Mae Rhydaman...

19 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Beicio, Digwyddiadau

Mynedfa barhaol newydd i bobl anabl, Neuadd y Dref Llanell

Mae aelodau o’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud am fynedfa barhaol newydd i bobl anabl yn Neuadd y Dref Llanelli. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin am gael gwared â’r ramp dros dro a’r lifft bresennol nad oes modd ei hatgyweirio a gosod ramp neu lifft newydd yn eu lle. Mae Neuadd y Dref Llan...

20 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Ymgynghori, Eiddo'r Cyngor

Y Cyngor yn cymeradwyo ei gynllun draenio cynaliadwy cyntaf

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyhoeddi ei hysbysiad cymeradwyo cyntaf fel Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy. Mae Systemau Draenio Cynaliadwy yn ffordd newydd o reoli dŵr ffo o adeiladau ac arwynebau anhydraidd drwy ddynwared natur er mwyn lleihau'r perygl o lifogydd. Cyhoeddodd y Cyngor, sy'n...

21 diwrnod yn ôl

 • Cynllunio

Bar caffi trawiadol yn agor ar lân y môr

Mae hen Ganolfan Ddarganfod Llanelli yn Noc y Gogledd wedi agor ei drysau fel caffi a bistro St. Elli's Bay ar ôl trawsnewid trawiadol. Y llawr gwaelod yn y bwyty tri llawr ar lân y môr yw'r cyntaf o dri cham i'w cwblhau, ac mae ar agor rhwng 9am a 9pm bob dydd. Mae lle i 90 o bobl yn y caffi stei...

22 diwrnod yn ôl

 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Arfordir a Chefn Gwlad, Plant a teuluoedd

Addurnwch ffenestri eich siop ar gyfer Taith Merched

Mae busnesau yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i addurno ffenestri eu siop neu eu swyddfa yn ystod Taith Merched OVO Energy. Mae cymal olaf ras feicio fwyaf nodedig Prydain i ferched yn cael ei gynnal yn y sir ddydd Sadwrn, 15 Mehefin ac rydym am roi croeso mawr i feicwyr gorau'r byd. Mae busne...

25 diwrnod yn ôl

 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Beicio

Beicwyr gorau'r byd yn barod i rasio drwy Sir Gaerfyrddin

Bydd beicwyr gorau’r byd yn rasio drwy Sir Gaerfyrddin mewn ychydig wythnosau. Mae'r Sir yn paratoi i gynnal cymal olaf y ras Taith Merched -  sef y brif ras ym Mhrydain i ferched. Mae'r cymal olaf yn cael ei gynnal yn Sir Gaerfyrddin ddydd Sadwrn, 15 Mehefin, gan ddechrau yn felodrom hanesyddol C...

28 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin, Rhydaman a Dyffryn Aman, Llandeilo a Dyffryn Tywi, Cwm Gwendraeth, Porth Tywyn a Pen-bre, Glanaman
 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Digwyddiadau, Darganfod Sir Gâr, Beicio

Mair Fach yn dysgu gwybodaeth bwysig am brentisiaethau

Rydych wedi cwrdd ag Emlyn Bach, nawr mae'n bryd i ni eich cyflwyno i Mair Fach – dirprwy arweinydd ein Bwrdd Gweithredol Cysgodol newydd! Mae Mair Fach - Hâf Jones sy'n wyth oed o Lanyfferi - wedi cyfarfod â'r Cynghorydd Mair Stephens go iawn er mwyn siarad am brentisiaethau a'r cyfleoedd sydd ar...

32 diwrnod yn ôl

 • Bwrdd Gweithredol Bach

Prosiect Twristiaeth Llwybrau Celtaidd yn symud yn ei flaen

Mae cynrychiolwyr o dros 40 o fusnesau a sefydliadau o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro wedi dod at ei gilydd i gael gwybod sut y gallan nhw fod yn rhan o brosiect twristiaeth newydd a chyffrous, sef 'Llwybrau Celtaidd'. Mae Llwybrau Celtaidd yn brosiect partneriaeth rhwng Cynghorau Sir Cer...

33 diwrnod yn ôl

 • Darganfod Sir Gâr

Etholiadau Senedd Ewrop 2019

Mae canlyniadau Etholiadau Senedd Ewrop 2019 ar gyfer Cymru wedi cyrraedd. Etholwyd Nathan Lee Gill / The Brexit Party Jill Evans / Plaid Cymru James Freeman Wells / The Brexit Party Jacqueline Margarete Jones / Llafur Cynhaliwyd cyfrif Sir Gaerfyrddin yng Nghanolfan Selwyn Samuel, Llanell...

33 diwrnod yn ôl

 • Etholiadau a Phleidleisio

Gwrthod trwydded alcohol i siop ar Heol yr Orsaf

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gwrthod cais am drwydded alcohol gan siop ar Heol yr Orsaf, Llanelli, ar ôl i swyddogion benderfynu y gallai ychwanegu at broblemau troseddau ac anhrefn yn yr ardal. Mae penderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu wedi cael ei gadarnhau ar ôl i'r ymgeisydd, sy'n rhedeg siop Ku...

34 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Safonau Masnach

Tenantiaid y Cyngor i roi eu barn ynghylch gwasanaethau tai

Gofynnir i denantiaid yn Sir Gaerfyrddin roi eu barn ynghylch gwasanaethau tai. Mae arolwg wedi cael ei anfon at filoedd o dai sy’n eiddo i’r Cyngor i annog pobl i roi adborth ynghylch y gwasanaethau y mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn eu darparu fel landlord ar hyn o bryd. P'un a yw hynny'n ymwneud a...

34 diwrnod yn ôl

 • Gofal cymdeithasol ac iechyd, Tai

Parc Gwledig Pen-bre yn croesawu atyniad newydd

Mae cwrs golff mini antur newydd ar ei ffordd i Barc Gwledig Pen-bre. Bydd y cwrs pwrpasol â thema gwerth £150k yn disodli'r hen gyfleuster golff giamocs presennol. Bydd pob twll yn cyfleu atyniadau sydd eisoes yn y Parc gan gynnwys llethr sgïo, llongddrylliadau, cylchffordd gaeedig a byncer arfau...

35 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Parc Gwledig Pen-bre yn llwyddo dro ar ôl tro…

Mae Parc Gwledig Pen-bre yn dathlu ar ôl ennill statws mawreddog y Faner Las am yr unfed flwyddyn ar ddeg yn olynol. Mae'r atyniad, sy'n cynnwys traeth Cefn Sidan, wedi derbyn y statws bob blwyddyn ers 2009. Ers i wobrau'r Faner Las gael eu cyflwyno gyntaf yn 1988, mae Parc Gwledig Pen-bre wedi enn...

35 diwrnod yn ôl

Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir Gâr yw'r un gorau yng Nghymru

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin yn fodel ar gyfer gweddill Cymru, yn ôl adroddiad Llywodraeth Cymru. Mae'r Cyngor wedi cael ei ganmol am ei ymrwymiad i ddyfodol ei wasanaeth llyfrgelloedd ac am ei ddull blaengar wrth greu amgylchedd dysgu digidol newydd ochr yn ochr â'i adnoddau mwy tr...

36 diwrnod yn ôl

 • Llyfrgelloedd ac archifau

Casglu biniau dros Ŵyl Banc y Gwanwyn

Mae trigolion yn cael eu hatgoffa y bydd newidiadau i'r casgliadau biniau dros Ŵyl Banc y Gwanwyn. O ddydd Llun 27 Mai tan ddydd Gwener 31 Mai bydd y casgliadau'n digwydd un diwrnod yn hwyrach na'r arfer. Bydd casgliadau dydd Gwener yn digwydd ar y dydd Sadwrn. A fyddech cystal â sicrhau eich bod y...

39 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Ethol y Cyng. Kevin Madge yn Gadeirydd newydd y Cyngor Sir

Dywedodd Cadeirydd newydd Cyngor Sir Caerfyrddin y bydd yn gweithio'n ddiflino yn ystod ei gyfnod yn y swydd. Mae'r Cynghorydd Kevin Madge, aelod dros Y Garnant, yn ymgymryd â chadwyn y swydd wrth ddathlu 40 mlynedd yn gynghorydd. Wrth gymryd y gadair,  rhoddodd y Cynghorydd Madge deyrnged i'r cyn...

39 diwrnod yn ôl

 • Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor

Cofiwch ddefnyddio eich llais a phleidleisio

Mae llai na wythnos tan Etholiadau Senedd Ewrop ac anogir pobl Sir Gaerfyrddin i ddefnyddio eu llais a phleidleisio.Ddydd Iau 23 Mai bydd yr etholwyr yn cael cyfle i bleidleisio dros y sawl y maent am iddo/iddi eu cynrychioli yn Senedd Ewrop. Mae is-adran gwasanaethau etholiadol Cyngor Sir Caerfyrd...

39 diwrnod yn ôl

 • Etholiadau a Phleidleisio

Ras Taith Merched yn cynyddu nifer y merched sy'n beicio

Mae mwy o ferched yn Sir Gaerfyrddin yn mynd ar eu beiciau yn sgil menter Beicio Prydain. Gan y bydd cymal olaf Taith Merched OVO Energy 2019 yn cael ei gynnal yn y sir y mis nesaf, y gobaith yw y bydd yn ysbrydoli hyd yn oed mwy o ferched i ymuno â nhw. Mae rhaglen HSBC UK Breeze yn hyfforddi arw...

39 diwrnod yn ôl

Cau ffordd dros nos yr A484, Bronwydd

Bydd ffordd yn cael ei chau dros nos sef yr A484 ger Bronwydd Arms ar gyrion Caerfyrddin ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi penodi Alun Griffiths (Contractors) Ltd i gyflawni gwaith gwella ar yr A484, lle mae goleuadau traffig wedi cael eu gosod dros dro ers od...

40 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Gwaith yn dechrau i ailddatblygu’r Neuadd Sirol

Mae gwaith gwerth £1 miliwn wedi dechrau i ailddatblygu'r Neuadd Sirol yng Nghaerfyrddin. Bydd bwyty a bar caffi newydd ar lawr gwaelod yr adeilad hanesyddol yng nghanol y dref yn agor ym mis Medi. Y grŵp Loungers, sy'n berchen ar fwytai poblogaidd megis Zinco Lounge yn Abertawe a Croeso Lounge yn...

40 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio

Ymgynghori ar ddarpariaeth Gymraeg ysgolion

Bydd cynigion i newid y ddarpariaeth ieithyddol mewn pump o ysgolion cynradd Sir Gaerfyrddin yn cael eu cyflwyno mewn ymgynghoriad cyhoeddus. Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin am gael adborth ar gynigion i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Rhys Prichard, Ysgol y Ddwylan, Ysgol Llys Hywel, Ysgol Grif...

42 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin, Llanymddyfri
 • Addysg ac ysgolion

Cyfleoedd ar fframwaith adeiladu gwerth biliwn o bunnoedd

Mae gwahoddiad i gontractwyr y diwydiant adeiladu a chynnal a chadw gyflwyno tendr am Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol newydd ar gyfer De-orllewin Cymru, sy'n werth hyd at £1 biliwn. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, mewn cydweithrediad â Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir P...

47 diwrnod yn ôl

 • Datblygu a buddsoddiad

Cynnig Gofal Plant yn cefnogi dros 400 o blant lleol

Mae dros 400 o blant bellach yn manteisio ar addysg gynnar a gofal plant am ddim yn Sir Gaerfyrddin. Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin wedi bod yn cefnogi teuluoedd ers i Lywodraeth Cymru lansio cynllun newydd ym mis Ionawr. Mae'r Cynnig Gofal Plant yn rhoi hyd at 30 awr yr wyt...

48 diwrnod yn ôl

 • Plant a teuluoedd

Chwech o brentisiaethau diwydiant adeiladu ar gael

Mae'r Camau Nesaf yn ôl ac mae hyd at chwech o brentisiaethau ar gael. Mae prosiect y Camau Nesaf, sydd bellach yn cael ei gynnal am y 10fed tro, ar agor i fenywod a dynion sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin ac sy'n 16 oed a hŷn sydd â diddordeb mewn ennill cymwysterau o ran gwaith tir, gwaith saer, gosod...

48 diwrnod yn ôl

 • Swyddi a hyfforddiant

Dyn ifanc o Rydaman yn siarad yn y Senedd

Bydd dyn ifanc o Rydaman yn lleisio ei bryderon yn y Senedd ar ran pobl ifanc sy'n byw mewn ardaloedd gwledig. Bydd Connor Strange hefyd yn trafod materion sy'n wynebu pobl ifanc sy'n byw yn lleol, megis trafnidiaeth a mynediad at wasanaethau iechyd meddwl, mewn Grŵp Hollbleidiol Seneddol. Yn ddiw...

49 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Cymorth ieuenctid

Gwaith cynnal a chadw ffyrdd ar y gweill

Anogir gyrwyr yn Sir Gaerfyrddin i gymryd gofal tra bo gwaith cynnal a chadw hanfodol yn cael ei wneud ar y ffyrdd. Mae'r Cyngor yn gwneud gwaith gosod wyneb yn flynyddol fel bod y ffyrdd yn fwy diogel ac yn well i'w defnyddio. Mae'r gwaith yn golygu taenu bitwmen poeth ar y ffordd, ac wedyn rhoi...

53 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Pentref Llesiant yn lasbrint ar gyfer y dyfodol

Gallai cynlluniau ar gyfer Pentref Llesiant gwerth £200 miliwn yn Llanelli ddarparu glasbrint byd-eang ynghylch sut y dylai gwasanaethau gofal iechyd a hamdden gael eu darparu orau yn y dyfodol, yn ôl Nigel Short, Cadeirydd y Scarlets. Mae Mr Short, sy'n aelod o Fwrdd Strategaeth Economaidd Bargen...

53 diwrnod yn ôl

Gyrrwr tacsi wedi'i ddal a'i ddirwyo

Mae perchennog cwmni tacsis o Gaerfyrddin wedi cael ei erlyn am godi teithwyr oedd yn talu heb fod ganddo drwydded, a hynny mewn cerbyd didrwydded. Bydd Mark Edward John, perchennog Guv's Taxis, yn talu dros £2700 mewn dirwyon a chostau ac mae wedi cael wyth pwynt ar ei drwydded, ar ôl cael ei ddal...

53 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Gorfodi, Safonau Masnach

Dirwy i ffermwr ar ôl darganfod dros 70 o anifeiliaid marw

RHYBUDD: Efallai y bydd y llun yn peri trallod i rai darllenwyr. Mae ffermwr o Langadog wedi cyfaddef ei fod wedi cyflawni sawl trosedd yn ymwneud â lles anifeiliaid a sgil-gynhyrchion anifeiliaid, ar ôl i fwy na 70 o garcasau gael eu darganfod ar ei dir. Bydd Teifion Williams, sy'n ffermio ar dir...

53 diwrnod yn ôl

 • Llangadog
 • Safonau Masnach, Gorfodi

Dweud eich dweud!

Bydd Diwrnod Etholiadau Senedd Ewrop ddydd Iau, 23 Mai. Mae gan breswylwyr hyd ddydd Mawrth, 7 Mai i gofrestru i bleidleisio os nad ydynt eisoes ar y Gofrestr Etholwyr. Y dyddiad cau i wneud cais ar gyfer pleidlais drwy'r post yw dydd Mercher, 8 Mai (5pm) ac ar gyfer pleidleisiau drwy ddirprwy, dyd...

54 diwrnod yn ôl

 • Etholiadau a Phleidleisio

Cyngor Sir Caerfyrddin yn penodi Prif Weithredwr newydd

Mae Prif Weithredwr newydd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cael ei benodi. Bydd Wendy yn cymryd yr awenau yn dilyn ymddeoliad Mark James, y Prif Weithredwr presennol, sydd wedi arwain y Cyngor yn llwyddiannus am yr 17 mlynedd diwethaf. Cafodd y Cyfarwyddwr Adfywio a Pholisi presennol ei benodi heddiw...

55 diwrnod yn ôl

Amgueddfa Parc Howard yn cynnig sesiynau hamddenol

Mae Amgueddfa yn Llanelli yn cynnig ffordd newydd o ymchwilio a mwynhau ei harddangosfeydd a'i thiroedd i ymwelwyr sydd ag awtistiaeth, dementia neu anghenion ychwanegol eraill. Mae Amgueddfa Parc Howard Cyngor Sir Caerfyrddin, sydd wedi'i lleoli mewn hen blasty mewn erwau o diroedd a pharcdir traw...

61 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Theatrau, celfyddau ac amgueddfeydd

Caerfyrddin yw un o'r lleoedd gorau i fyw yn y DU

Mae Caerfyrddin wedi ei enwi yn un o'r lleoedd gorau i fyw yn y DU yn ôl y papur newydd The Sunday Times. Mae'r dref wedi ei chynnwys ymysg y 10 o drefi a phentrefi gorau i fyw ynddynt ynghyd â Chrucywel, Aberdyfi, Abersoch, Aberteifi, Cas-gwent, Trefaldwyn, Penarth, Tyddewi a'r Mwmbwls. Yn ôl y c...

62 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Darganfod Sir Gâr

Panel i ganolbwyntio ar gyffuriau a seiberdroseddu

Bydd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys, yn cael ei holi ynglŷn â'r hyn y mae'n ei wneud i fynd i'r afael â throseddau sy'n gysylltiedig â chyffuriau yng nghyfarfod nesaf Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys. Mae aelodau'r Panel, sy'n cynrychioli'r pedwar awdurdod lleol yn ardal y llu,...

63 diwrnod yn ôl

 • Heddlu a Throseddu

Digwyddiadau fforwm landlordiaid

Mae landlordiaid yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu gwahodd i fynychu digwyddiadau fforwm ym mis Mai lle bydd siaradwyr gwadd yn cyflwyno ac yn trafod pynciau llosg cyfredol gan gynnwys: Y diweddaraf o ran deddfwriaeth Tystysgrifau Perfformiad Ynni a'r cymorth sydd ar gael i landlordiaid 'Llinellau S...

63 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin
 • Tai