Cynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru

65 diwrnod yn ôl

Mae'r cynllun cymorth tanwydd gaeaf yn gwneud taliad o £200 i aelwydydd cymwys i helpu tuag at eu costau tanwydd. Byddwn yn gwneud taliadau uniongyrchol i'r rheiny rydym wedi nodi eu bod yn gymwys ac sydd yn cydymffurfio â'r meini prawf, a bod gyda ni eu manylion cyfrif banc erbyn diwedd mis Hydref.

Os ydych yn gymwys, ond yn derbyn gostyngiad yn y dreth gyngor a bod taliad costau byw wedi'i wneud yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc, nid oes angen i chi wneud cais gan fod gyda ni eich manylion eisoes i ddarparu'r taliadau hyn. Byddwn yn ysgrifennu at aelwydydd cymwys, nad oes gyda ni eu manylion banc, i ddarparu gwybodaeth am sut i wneud cais am y taliad.

Gall unrhyw un na chysylltir ag ef sy'n credu eu bod yn gymwys ar gyfer y taliad gyflwyno hawliad drwy ein gwefan o 26 Medi 2022. Os ydych yn cael anhawster defnyddio cyfleusterau ar-lein, yna bydd ffurflen gais bapur ar gael yn eich HWB lleol.

 

Cymhwysedd am daliadau

Gellir gwneud taliad o dan y cynllun os bodlonir y pedwar amod:

Amod Cais

Rhaid i gais ddod i law erbyn 5pm ddydd Mawrth 28 Chwefror 2023.

Amod Hawl i Fudd-dal

Mae’r cynllun yn agored i aelwydydd lle mae ceisydd, neu eu partner yn derbyn un o’r budd-daliadau cymhwyso ar unrhyw adeg rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023:

 • Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor. Mae Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor er mwyn helpu pobl sydd ar incwm isel, neu sy’n hawlio budd-daliadau penodol, i dalu eu bil y Dreth Gyngor yn rhannol neu’n llawn.
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth Seiliedig ar Incwm
 • Credyd Cynhwysol
 • Gredydau Treth Gwaith
 • Gredydau Treth Plant
 • Credyd Pensiwn
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Lwfans Byw i Bobl Anabl
 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Gofalwyr
 • Lwfans Ceisio Gwaith Newydd/Cyfrannol
 • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth Newydd/Cyfrannol
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Gweini Cyson
 • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel

Gall ceisydd neu ei bartner sy’n atebol am y costau tanwydd ond nad yw’n cael unrhyw un o’r buddion cymhwysol gael ei ystyried am daliad os oes ganddo berson sy’n byw gyda nhw sydd -

 • Meddiannu cartref deiliad y tŷ fel ei brif breswylfa; ac
 • Yn blentyn dibynnol neu'n oedolyn arall sy’n byw gyda ddeiliad y tŷ (neu ei bartner); ac
 • Mae’n cael un o'r budd-daliadau a ganlyn rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023:
  • Lwfans Gweini

  • Lwfans Byw i Bobl Anabl

  • Taliad Annibyniaeth Personol

  • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog

  • Lwfans Gweini Cyson

  • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel

Amod Atebolrwydd am Danwydd

Mae ymgeisydd yn bodloni’r amod hwn os yw ef (neu ei bartner) yn atebol i dalu Treth y Cyngor fel yr atebolrwydd a dderbynnir fel tystiolaeth o fod yn gyfrifol am dalu costau tanwydd eu haelwyd.

Gall ymgeiswyr nad ydynt yn gyfrifol am dalu Treth y Cyngor ddangos eu bod yn bodloni'r amod hwn drwy ddarparu tystiolaeth eu bod yn gyfrifol am dalu costau tanwydd eu heiddo.

Gall ymgeiswyr ond hawlio am gostau tanwydd mewn eiddo yng Nghymru a lle mae'r eiddo hwn yn cael ei ystyried yn brif breswylfa iddynt.

Amod Taliad

Dim ond un taliad y gall ymgeisydd ei dderbyn o'r cynllun hwn. Mae ymgeisydd yn bodloni’r amod hwn os nad yw ef (neu ei bartner) eisoes wedi derbyn taliad o dan Gynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru 2022/2023.

Cynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru