Taliadau Cymorth Hunanynysu

594 diwrnod yn ôl

Mae’r Cynllun Cymorth Taliadau Hunanynysu Covid 19 yn gorffen ar 30 Mehefin

Os rydych wedi cael canlyniad positif ac wedi gorfod hunanynysu ar neu cyn 30 Mehefin  a rydych yn gymwys am gymorth , mae gennych 21 diwrnod i gyflwyno eich cais ar ôl eich diwrnod diwethaf o hunanynysu.

Os rydych wedi cofrestru  canlyniad positif am COVID-19 ar safle we GIG Cymru  a bod y  Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD) wedi cysylltu â chi i eich cynghori i hunanynysu, efallai y bydd gennych hawl i gael Cymorth Ariannol.

O’r 28 Mawrth 2022 ni fydd cysylltiadau agos sydd heb ei brechu yn gymwys.

Mae rhaid i ganlyniad positif Llif unffordd gael ei gofrestru o fewn 24 awr o dderbyn y canlyniad. Os na fydd hyn yn cael ei wneud ni fyddwch yn gymwys am daliad a bydd y cais yn cael ei wrthod.

Os byddwch yn bodloni’r holl feini prawf cymhwysedd, mae gennych hawl i Daliad Hunanynysu o £500.

O 28 Mawrth 2022 mae cymhwystra i gael Taliad Cymorth Hunanynysu wedi'igyfyngu i bobl sydd:

 • Wedi  cael prawf positif am Covid 19 (yn cynnwys cofrestru canlyniad LFD positif) ac wedi cael cyngor iddynt aros gartref a hunanynysu gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (yn cynnwys neges destun yn ei gyfeirio i hunanynysu) NEU;
 • Yn rhiant neu'n ofalwr plentyn  sydd methu mynd i’r gwaith oherwydd gofalu am blentyn sydd wedi cael canlyniad positif a lle mae’r Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu wedi gofyn iddynt hunanynysu. Noder: nid yw rhieni plant sydd wedi cael eu hysbysu drwy'r Ap y dylent hunanynysu yn gymwys i gael taliad
 • Rydych yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Rydych chi neu'ch partner yn derbyn o leiaf un o'r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn
 • Mae'r cais yn cael ei wneud hyd at 21 diwrnod ar ôl i'r cyfnod hunanynysu ddod i ben. Ni dderbynnir ceisiadau ar ôl y pwynt hwn

Taliadau Disgresiwn

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael Taliad Disgresiwn o £500 os byddwch yn bodloni pob un o’r meini prawf cymhwysedd uchod, ond:

 • Nid ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn
 • Byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra eich bod yn hunanynysu, er enghraifft os yw eich incwm yn is na £500 yr wythnos neu os ydych yn derbyn Tâl Salwch Statudol sylfaenol.

Sut i wneud cais

Sicrhewch bod gennych y wybodaeth isod ar gael cyn dechrau eich cais.

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD)
 • Eich Cyfriflen Banc, slip cyflog neu brawf eich bod yn hunangyflogedig diweddaraf

Noder: Mae taliadau hunan-ynysu yn drethadwy. Os ydych yn gweithio bydd rhaid i chi dalu treth ar y taliad os ewch dros y lwfans personol di-dreth. Bydd eich cod treth yn newid er pwrpas casglu’r dreth. Ni fyddwch yn talu cyfraniadau yswiriant gwladol ar y taliad. Os ydych yn hunan gyflogedig bydd rhaid i chi adrodd y taliad ar eich ffurflen dreth hunan asesiad.

Ceisiadau gan aelodau o’r un aelwyd

Gall pobl o’r un aelwyd gyflwyno cais unigol i dderbyn taliad, os yw pob un ohonynt yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd.

Mewn achosion lle mae’n ofynnol i blentyn hunanynysu, dim ond un taliad y gellir ei wneud i aelwyd am y cyfnod hwnnw.

Dechrau'r cais

 • Chwech. Tair gwaith fesul unigolyn a thair gwaith ychwanegol os ydych yn rhiant/gofalwr sy'n hawlio oherwydd bod eich plentyn wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu.

Ym mhob achos, ni ellir cyflwyno taliad oni bai bod POD wedi dweud wrthych am hunanynysu ac mae'n ofynnol i ni wirio bod hyn wedi digwydd.

Os oes dau gyfnod o hunanynysu yn gorgyffwrdd, dim ond un taliad gellir ei wneud.

Er enghraifft: Os ydych yn hawlio am gyfnod o hunanynysu sy'n para o 1 Tachwedd tan 14 Tachwedd ac yna hawlio eto am ail gyfnod o hunanynysu sy'n dechrau ar 10 Tachwedd, byddai dim ond hawl gennych hawlio unwaith, oherwydd mae'r ddau gyfnod yn gorgyffwrdd. Byddai dim ond hawl gennych hawlio am ail gyfnod o hunanynysu petai'r cyfnod hwnnw wedi dechrau ar ôl i'r cyfnod cyntaf ddod i ben ar 14 Tachwedd.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am y cynllun ar wefan Llywodraeth Cymru.

Efallai gall gweithwyr gofal y gofynnir iddynt beidio â mynd i'r gwaith oherwydd COVID-19 neu oherwydd y tybir bod ganddynt COVID-19 gyflwyno cais ar gyfer cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol (SSP) Llywodraeth Cymru. Fe'i lansiwyd ar 1 Tachwedd 2020 a bydd yn parhau tan 31 Mawrth 2021. Mae arweiniad ar y cynllun hwnnw ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Sylwer: Ni all gweithwyr gofal gyflwyno ceisiadau ar gyfer y taliad hunanynysu a'r cynllun tâl salwch statudol ar gyfer yr un cyfnod hunanynysu a bydd angen iddynt ddewis pa daliad i'w hawlio. Bydd y cyngor yn croeswirio'r ceisiadau i sicrhau na wneir taliadau dyblyg ar gyfer yr un cyfnod hunanynysu.