Nifer uchel o achosion Covid-19 ar draws Dyffryn Aman a Sanclêr

21 diwrnod yn ôl

Mae nifer uchel o achosion Covid-19 wedi'u nodi yn ardaloedd Dyffryn Aman a Sanclêr yn Sir Gaerfyrddin, ac mae pobl yn cael eu hannog i gymryd gofal ychwanegol.

Ar hyn o bryd, y gyfradd heintio yn ardal Dyffryn Aman yw 1,559.53 fesul 100,000, a 1,578.46 fesul 100,000 yn Sanclêr (cywir ar 15/11/21).

Mae'r rhan fwyaf o achosion yn Nyffryn Aman yn gysylltiedig â digwyddiadau cymdeithasol hysbys - mae tua 30 o achosion yn gysylltiedig ag un lleoliad cymdeithasol yn unig - ond hyd yma nid oes cysylltiadau clir â digwyddiadau hysbys yn Sanclêr.

O ganlyniad, mae tîm olrhain cysylltiadau Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog pobl sy'n byw, gweithio a chymdeithasu mewn clybiau, grwpiau neu leoliadau cymunedol lleol yn yr ardaloedd hyn i gymryd gofal ychwanegol.

Maen nhw hefyd yn annog preswylwyr hŷn sydd wedi cael eu gwahodd i gael brechiad atgyfnerthu i fynd i'w hapwyntiadau.

Er bod brechiadau'n cynnig yr amddiffyniad personol gorau rhag y feirws, nid yw cael yr holl frechiadau yn atal unrhyw un rhag dal neu ledaenu'r haint i eraill.

Felly, er mwyn helpu i atal lledaeniad yr haint, os ydych yn profi unrhyw un o symptomau Covid-19, symptomau annwyd neu symptomau ehangach tebyg i ffliw; neu os ydych wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael prawf positif am Covid-19 yn ddiweddar, mae'n rhaid i chi archebu prawf PCR mewn canolfan brofi leol cyn gynted â phosibl a hunanynysu nes bod y canlyniadau'n hysbys.

Gofynnir i bawb yn yr ardaloedd hyn wneud eu gorau i helpu i atal lledaeniad yr haint - lleihau cyswllt cymdeithasol, cadw pellter cymdeithasol a chyfarfod yn yr awyr agored lle bo hynny'n bosibl, gwisgo gorchudd wyneb lle bo angen, cynnal hylendid dwylo da, ac aros gartref os yn sâl.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin:

Rydym yn monitro achosion yn yr ardaloedd hyn yn ofalus ac yn gwneud gwaith mwy manwl i olrhain cysylltiadau i wneud cysylltiadau a helpu i atal lledaeniad yr haint.
“Mae brechiadau'n cynnig yr amddiffyniad personol gorau rhag salwch difrifol o'r feirws, ond gallwch ei drosglwyddo hyd yn oed os ydych wedi cael yr holl frechiadau, felly os ydych chi'n teimlo'n sâl gyda symptomau annwyd neu ffliw - hyd yn oed os yw'r rhain yn wan - rhaid i chi archebu prawf PCR a hunanynysu nes i chi gael eich canlyniadau, ac os bydd ein gweithwyr olrhain cysylltiadau yn cysylltu â chi, dilynwch eu cyngor.
“Mae ein timau'n cysylltu â lleoliadau cymdeithasol lle mae pobl yn fwyaf tebygol o ymgynnull gan gynnig cymorth a chyngor ychwanegol, a hoffem ddiolch i bawb sy'n rhedeg y lleoliadau hyn am eu cydweithrediad hyd yn hyn. Rydym yn ymwybodol bod rhai lleoliadau cymdeithasol yn Nyffryn Aman wedi cau'n wirfoddol nes i'r sefyllfa wella.”
  • Os ydych chi'n profi unrhyw symptomau Covid-19 (peswch newydd neu barhaus, tymheredd uchel, colli eich synnwyr blasu neu arogli arferol neu unrhyw newid i'r synhwyrau hynny) neu symptomau annwyd a ffliw ehangach sy'n newydd, parhaus a/neu anarferol - hyd yn oed os ydyn nhw'n wan - dylech hunanynysu ac archebu prawf cyn gynted â phosibl. Gallwch archebu pecyn profi i'w anfon i'ch cartref, neu gallwch archebu prawf naill ai ar safleoedd profi Caerfyrddin neu Lanelli - ewch i llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu ffoniwch 119 (rhwng 7am ac 11pm). Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001 119.
  • I gael sicrwydd ychwanegol, gall unrhyw un sydd heb symptomau hefyd gael profion Covid-19 llif unffordd cyflym wedi'u hanfon i'w cartref, ewch i llyw.cymru i gael rhagor o wybodaeth.