Y Cyngor yn cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar yr Iaith Gymraeg

60 diwrnod yn ôl

Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn ystyried y cyfleoedd a gymerwyd i hyrwyddo a datblygu'r Gymraeg yn ystod y pandemig Covid-19.

Mae'r Cyngor yn llunio adroddiad blynyddol sy'n canolbwyntio ar y modd y mae'n gweithredu Safonau'r Gymraeg.

Dywedodd y Cyngor ei fod yn falch o fod wedi darparu gwasanaethau cwbl ddwyieithog er gwaethaf heriau sefyllfa a newidiodd yn gyflym lle tarfwyd ar wasanaethau a lle bu'n rhaid i'r gweithlu addasu i weithio gartref.

Yn ogystal â chyfleu negeseuon cyhoeddus allweddol yn ddwyieithog, aeth y Cyngor ati hefyd i gynorthwyo partneriaid i ymgysylltu â chymunedau lleol a chynorthwyo staff i gadw mewn cysylltiad â'i gilydd yn rhithwir.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo'r Gymraeg:

Er gwaethaf blwyddyn o newidiadau mawr i'n ffyrdd o weithio, rydym yn hynod falch ein bod wedi parhau i weithredu'n ddwyieithog a darparu gwasanaethau Cymraeg o safon i breswylwyr Sir Gaerfyrddin.
“Gwnaethom achub ar bob cyfle i hyrwyddo'r Gymraeg ar draws y Sir a chynorthwyo ein partneriaid i wneud hynny hefyd.
“Mae'r adroddiad yn dangos ein dull rhagweithiol o drefnu cyngherddau Cymraeg rhithwir, gweithgarwch rhithwir i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg ymhlith ein staff, yn ogystal â chefnogi ein partneriaid i greu cymunedau Cymraeg newydd ar-lein.
“Gwnaed ymdrech sylweddol hefyd i greu cyfleoedd i staff barhau i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg a defnyddio'r Gymraeg yn gymdeithasol trwy ddulliau rhithwir, ond rydym yn ymwybodol y gallai llai o gyswllt wyneb yn wyneb gael effaith ar y defnydd o Gymraeg achlysurol ac felly mae hwn yn faes y byddwn yn awr yn canolbwyntio ein hymdrechion arno.”
Ychwanegodd: “Rydym yn gobeithio gallu parhau i hyrwyddo'r Gymraeg gyda hyder o'r newydd ein bod yn gallu gweithredu'n ddwyieithog pa bynnag rwystrau sydd yn ein ffordd.”