Cwblhau'r tai cyngor newydd cyntaf fel rhan o gynllun tai fforddiadwy uchelgeisiol gwerth £150 miliwn

56 diwrnod yn ôl

Mae datblygiad tai cyngor newydd gwerth £1.1 miliwn wedi cael ei adeiladu yn Nyffryn Aman fel rhan o gynllun uchelgeisiol Sir Gaerfyrddin i ddarparu mwy o dai fforddiadwy.

Yr wyth tŷ pâr dwy ystafell wely ym Maespiode yn Llandybïe yw'r cyntaf i gael eu cwblhau o dan raglen adeiladu newydd gwerth £150 miliwn y Cyngor Sir.

Mae gan y tai geginau ac ystafelloedd ymolchi modern, maent wedi'u hinswleiddio i safon eithriadol o uchel ac mae ganddynt baneli solar a fydd yn cynhyrchu trydan ac yn helpu i ostwng biliau ynni i'r tenantiaid.

Mae coeden hefyd wedi'i phlannu ym mhob gardd i wrthbwyso allyriadau carbon, sy'n rhan o ymrwymiad y Cyngor i fod yn garbon sero-net erbyn 2030.

Mae'r tai ar gael i ymgeiswyr ar y gofrestr tai a chawsant eu hadeiladu ar ran y Cyngor gan y contractwyr adeiladu lleol TRJ Ltd.

Dywedodd y Cynghorydd Linda Evans, yr Aelod Cabinet dros Dai: “Mae darparu mwy o dai fforddiadwy yn flaenoriaeth allweddol i'r Cyngor ac rwy'n falch iawn o weld bod y datblygiad newydd hwn – y cyntaf o lawer – wedi'i gwblhau yn Llandybïe er budd trigolion lleol ar y gofrestr dai.

“Rydym wedi ymrwymo i ddarparu mwy na 900 o adeiladau newydd erbyn 2029, sef y cynnydd mwyaf yn stoc tai cyngor Sir Gaerfyrddin ers y 1970au.

"Yn ogystal â darparu tai mawr eu hangen yn y sir, bydd y buddsoddiad hefyd yn rhoi hwb i'r economi leol gan greu swyddi, cyfleoedd hyfforddi a phrentisiaethau yn y diwydiant adeiladu.”

Mae tai cyngor newydd hefyd yn cael eu hadeiladu yn Dylan, Llanelli; Teras Glanmor, Porth Tywyn; Garreglwyd, Pen-bre a Gwynfryn yn Rhydaman ac mae disgwyl iddynt gael eu cwblhau yn y 12 i 18 mis nesaf.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor: “Rydym yn falch o arwain y ffordd yn Sir Gaerfyrddin ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu rhaglen tai fforddiadwy uchelgeisiol i adeiladu tai o safon uchel y mae angen mawr amdanynt gan bobl leol, creu mwy o swyddi, ysgogi twf economaidd a helpu i adfywio ar raddfa ehangach yn ein cymunedau.

“Mae hyn hyd yn oed yn bwysicach yn awr wrth i ni adfer yn sgil effeithiau economaidd y pandemig Covid-19.”