Apêl Teganau Nadolig i gefnogi teuluoedd

27 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio ei Apêl Teganau Nadolig, sy'n cael ei chynnal yn flynyddol.

Mae'r apêl, sy'n cael ei chynnal am yr unfed tro ar ddeg, yn helpu cannoedd o deuluoedd nad ydynt yn gallu fforddio prynu teganau neu anrhegion i'w plant.

Y llynedd, cefnogwyd mwy o deuluoedd a oedd yn cael trafferthion ariannol nag erioed a dosbarthwyd mwy na 7,500 o anrhegion i 1,256 o blant.

Lansiwyd yr apêl ar-lein am y tro cyntaf yn 2020 yn dilyn y pandemig coronafeirws a gofynnwyd i bobl roi rhodd ariannol yn hytrach na phrynu anrhegion a theganau. O ystyried y sefyllfa bresennol gofynnir i bobl gyfrannu yn yr un modd.

Bydd yr arian a roddir yn cael ei ddefnyddio i brynu anrhegion i blant o deuluoedd nad ydynt, am resymau amrywiol, yn gallu dathlu'r Nadolig yn y ffordd y mae'r rhan fwyaf ohonom yn ei chymryd yn ganiataol.

Mae ysgolion, canolfannau teulu a gweithwyr ieuenctid yn nodi'r rheiny sydd fwyaf angen cymorth.

Bydd staff y Cyngor yn prynu anrhegion a theganau ac yn eu dosbarthu yn y cyfnod cyn y Nadolig.

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, Aelod Cabinet y Cyngor sy'n gyfrifol am yr Apêl Teganau Nadolig: “Y llynedd gwelsom fwy o alw nag erioed o'r blaen gan deuluoedd a oedd yn ei chael hi'n anodd prynu anrhegion i'w plant. Roedd yr apêl yn sicrhau bod plant lleol, a fyddai wedi cael dim neu ychydig iawn fel arall, yn cael anrheg adeg y Nadolig. Rydym bob amser wedi cael cefnogaeth wych gan y cyhoedd ac ni allem ei wneud heb eu cymorth. Bydd pob rhodd, waeth pa mor fawr neu fach, yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'r teuluoedd llai ffodus hynny. Felly gofynnwn yn garedig i chi roi'n hael i'r apêl Nadolig ar-lein."

Gallwch gyfrannu drwy fynd i'n gwefan.

Os hoffech roi arian parod neu siec, ffoniwch 01267 246504.