Oedi a newidiadau dros dro mewn gofal cymdeithasol

15 diwrnod yn ôl

Mae cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol Sir Gaerfyrddin wedi ysgrifennu at bobl sy'n derbyn gofal neu sy'n aros am ofal i esbonio newidiadau dros dro ac oedi o ganlyniad i brinder gofalwyr.

Mae Sir Gaerfyrddin, fel sawl rhan arall o Gymru a'r DU, yn wynebu heriau sylweddol o ran recriwtio staff i'r gweithlu gofal cymdeithasol yn dilyn pandemig Covid-19.

Mae'n golygu bod llawer o bobl naill ai'n aros i gael eu rhyddhau o'r ysbyty gyda phecyn gofal neu efallai y byddant yn gweld newidiadau i'w trefniadau gofal presennol.

Dywedodd Jake Morgan, Cyfarwyddwr Cymunedau Cyngor Sir Caerfyrddin: “Ar hyn o bryd rydym yn llwyddo i ddarparu gofal i'r bobl fwyaf anghenus ond mae'r sefyllfa'n troi yn un anodd iawn.
"Mae hon yn broblem genedlaethol nad yw'n unigryw i Sir Gaerfyrddin, ond mae pobl yn haeddu cael gwybod pam y mae oedi yn y system a pham y gallem fod yn gofyn iddynt gydweithredu â newidiadau dros dro i sicrhau y gallwn ddefnyddio ein hadnoddau i ofalu am gynifer o bobl â phosibl.”

Gofynnir i bobl fod yn hyblyg o ran eu ceisiadau am becynnau gofal - er enghraifft, efallai y bydd gofalwyr yn ymweld yn llai aml, ar amseroedd gwahanol i'r arfer, a gellir lleihau'r amser y maent yn ei dreulio gyda phobl.

Gofynnir i bobl hefyd a all teulu gefnogi eu hanghenion gofal dros dro.

Nid oes unrhyw newidiadau'n cael eu cyflwyno cyn trafod â'r defnyddwyr gwasanaeth a'u perthnasau a chytuno ar y newidiadau.

Yn y cyfamser, mae'r cyngor yn recriwtio gofalwyr ar frys i ymuno â'i dîm gofal cymdeithasol mewnol.

Mae cyfleoedd i bobl ymuno â'r tîm fel gofalwyr yn y gymuned neu yng nghartrefi gofal preswyl yr awdurdod.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Tremlett, Aelod Cabinet y cyngor dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: “Fel eraill, rydym yn cael anawsterau mewn perthynas â'n gweithlu gofal cymdeithasol sy'n cael effaith ar bobl sydd angen ein cymorth.
“Rydym yn bod yn onest am y sefyllfa fel bod pobl yn ymwybodol o'r heriau ac yn gallu gwneud penderfyniadau am newidiadau dros dro efallai y byddwn yn gofyn iddynt gytuno iddynt fel rhan o becyn gofal presennol neu becyn gofal newydd.”
Ychwanegodd: “Ein gofalwyr yw seren ddisglair ein gwasanaeth. Maent yn gwneud gwaith gwych yn gofalu am bobl gyda gofal a thosturi a hoffwn ddiolch i'n gweithlu am ei ymrwymiad parhaus yn ystod cyfnod heriol iawn.
“Rydym yn gwneud ein gorau glas i recriwtio pobl i dyfu ein gweithlu gofal cymdeithasol fel y gallwn ddarparu lefel y gofal rydym am ei roi i'n defnyddwyr gwasanaeth unwaith eto.
“Rydym yn gobeithio mai mesurau dros dymor byr iawn yw'r rhain a fydd yn cael eu rhoi ar waith dim ond os bydd defnyddwyr y gwasanaeth yn cytuno - gobeithiwn y bydd ein defnyddwyr gwasanaethau a'u teuluoedd yn deall ac yn hyblyg o ran eu ceisiadau gofal fel y gallwn barhau i ateb y galw.”

Mae'r cyngor yn cyflymu'r system recriwtio ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn bod yn ofalwr, gydag amrywiaeth o swyddi parhaol ledled Sir Gaerfyrddin.

Mae gofalwyr yn cefnogi pobl â gofal personol, paratoi prydau bwyd, cynorthwyo gyda meddyginiaeth ac yn eu helpu i fyw bywydau llawn ac egnïol.

Darperir hyfforddiant llawn a chymorth gan gydweithwyr uwch ynghyd â chyfraddau cyflog da, mynediad i gynllun pensiwn yr awdurdod lleol, gwyliau blynyddol â thâl a threfniadau gweithio hyblyg.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.sirgar.llyw.cymru/swyddi neu anfonwch e-bost at SCRecruitment@sirgar.gov.uk