Y Cyngor yn cyhoeddi gwaith gosod wyneb newydd ar y ffyrdd

110 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyhoeddi y bydd £2.2 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn ffyrdd Sir Gaerfyrddin dros y misoedd nesaf.

Bydd wyneb newydd yn cael ei osod ar ryw 50 o ddarnau ffordd ar ôl i arian ddod ar gael o raglen gwaith cyfalaf y Cyngor a Llywodraeth Cymru.

Mae'r buddsoddiad sylweddol hwn yn ychwanegol at raglen o waith ataliol sydd eisoes wedi dechrau.

Bydd trefniadau rheoli traffig cynhwysfawr ar waith tra bod y gwaith yn cael ei wneud, a bydd y cynlluniau yn cael eu cyhoeddi ymlaen llaw gyda manylion ar gael ar one.network.

Bydd angen cau rhai darnau ffordd am gyfnod byr, ond bydd y gwaith hwn yn cael ei gynllunio er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl.

Bydd yr holl waith yn cael ei wneud yn unol â'r canllawiau diweddaraf o ran Covid-19.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Cabinet dros yr Amgylchedd: “Mae hwn yn swm sylweddol o arian yr ydym wedi'i sicrhau i wella ein ffyrdd yn y sir. Er na allwn drin pob ffordd, gyda'i gilydd bydd y gwelliannau o gymorth i wella siwrneiau i ddefnyddwyr ffyrdd Sir Gaerfyrddin a'u gwneud yn fwy diogel.
“Bydd yr holl waith ffyrdd yn cael ei gyhoeddi ymlaen llaw fel y gall modurwyr gynllunio eu teithiau i osgoi'r ardal a dilyn llwybr arall. Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i leihau'r effaith ar ddefnyddwyr ffyrdd drwy gynllunio'n ofalus; fodd bynnag, mae'n anochel y bydd hyn yn tarfu ar bethau i ryw raddau, felly gofynnwn i chi fod yn amyneddgar. Rydym yn diolch i bawb ymlaen llaw am eu cydweithrediad a'u hamynedd.”

Bwriedir gosod wyneb newydd ar y ffyrdd canlynol (gallai hyn newid):

 • B4300 Parc Towy View i Riverside, Heol Capel Dewi, Llangynnwr
 • B4300 Cyffordd Nantgaredig hyd at yr uniad atal llithro, Llanddarog
 • B4300 Pentref Llanarthne
 • A484 Cwm-ffrwd i gyffordd Bolahaul, Llanismel
 • C2130 Cyffordd Gilfach Iago i Heol Dyffryn, Saron
 • A474 Tafarn Cross Keys i Gapel Bethesda, Glanaman
 • C1390 Hendy, Capel Iwan i Gwmorgan, Cenarth
 • C1302 Pentre-cwrt i Fferm Penrhiw, Llangeler
 • U5417 Teras Glaspant / Heol Arad, Castellnewydd Emlyn
 • A485 Pont Henfaes i Lanybydder
 • A485 Sgwâr Llanybydder i'r bont
 • U4090 Tŷ Cerrig i ffin y sir, Cynwyl Gaeo
 • U4093 Fferm Blaentwrch, Ffarmers, Cynwyl Gaeo
 • A485 Bryndulais i Beili Villa, Abergiar, Llanfihangel-ar-arth
 • C2166 Penlantelych i Lanymddyfri
 • A485 Pentref New Inn   
 • U5581 Cnwcyllyn, Brechfa i Glan Meredith, Llanegwad
 • B4459 Pentref Pencader
 • B4317 Ynys Hafren i Myrtle Hill, Pont-henri
 • U5582 Abergolau, Brechfa i Glanrhyd, Llanegwad
 • A484 Parc Danlan i fynedfa Parc Gwledig Pen-bre
 • W5022 Teras Burrows, Porth Tywyn
 • A476 Croesfan sebra Heol Goffa, Dimpath
 • A476 Croesfan sebra Panteg, Felin-foel
 • C2129 Heol Banc, Llangennech
 • A484 Ffyrdd sy'n agosáu at gylchfan Berwig, Y Bynea       
 • B4308 Heol Trimsaran, Cwm-bach
 • C2221 Cwmfelin (C2057) i Benrallt (C2058), Llanddarog
 • C2058 Bryncrwys i Alltgoch Lodge, Llanddarog
 • C2118 Pant-y-Clai i Glandwr U4014
 • U4446 Ffordd y Graig, Felin-gwm Isaf, Llanegwad
 • A484 Fflatiau Glanmorlais, Llanismel
 • U5557 Ffordd Ystradcorwg, Pont-ar-sais, Abergwili
 • U5553 Pandy, Llanpumsaint i Coopers, Cynwyl Elfed
 • A484 Upland Arms i Gapel Rama, Llanismel
 • C1391 Cwmorgan i C1390, Cenarth
 • C2045 Glaspant, Penybont i Chwarel, Talog
 • B4314 Rhos-goch tuag at Bentywyn
 • C2035 Felindre i Banthowell       
 • A4066 Pentref Llanmilo
 • C2078 Fferm Cwrt Malle i gyffordd Ffordd Ffosddu, Llansteffan
 • A4066 Cyffordd Llanmilo Bach i gyffordd Cysgoed-Y-Coed, Talacharn
 • U4301 Heol Ucha'r Orsaf, Y Garnant
 • W5519 Stryd Pemberton a Theras Ralph, Llanelli
 • C2506 Stryd Robinson, Llanelli   
 • W5402 Stryd Elisabeth, Llanelli
 • W5396 Stryd Dillwyn, Llanelli
 • U5414 Waungilwen i dro Fferm Penllwyn, Llangeler
 • U2131 Merlins Yard, Llangynnog i gyffordd Fferm Rhydychen, Llansteffan
 • U2137 Heol Smyrna, Llan-gain
 • C2045 Pentref Talog
 • U4363 Ffordd Cwmfferws, Saron