Terfyn cyflymder newydd o 20mya yn cael ei gyflwyno mewn ardal helaeth o Lanelli

113 diwrnod yn ôl

Mae terfyn cyflymder newydd o 20mya yn cael ei gyflwyno mewn ardal helaeth o Lanelli fel rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru i ostwng y terfyn cyflymder sydd wedi'i rhagosod yn genedlaethol.

Mae Gogledd Llanelli, sy'n cynnwys Dafen, rhai rhannau o Felin-foel ac ardal Llanerch, wedi'i dewis fel un o wyth cymuned yng Nghymru i dreialu terfyn cyflymder cenedlaethol arafach o 30mya i 20mya mewn ardaloedd preswyl a strydoedd prysur i gerddwyr.

Mae tystiolaeth yn dangos bod cyflymderau arafach yn arwain at lai o wrthdrawiadau ac yn lleihau difrifoldeb anafiadau, ac yn enwedig mewn mannau lle cyflwynir terfynau cyflymder o 20mya, mae gostyngiad yn nifer y rhai sy'n cael eu hanafu.

Mae cyfyngiadau cyflymder arafach hefyd yn annog pobl i fod yn fwy egnïol yn y gymdogaeth, gan arwain at ffyrdd iachach o fyw a chan wella'r amgylchedd ac ansawdd bywyd.

Mae arwyddion 20mya newydd yn cael eu gosod ledled yr ardal i roi gwybod i yrwyr am y terfyn cyflymder arafach o 20 Awst ymlaen.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae cyflymderau arafach o fudd i’r gymuned mewn sawl ffordd, yn ogystal â lleihau nifer y gwrthdrawiadau a’r rhai sy'n cael eu hanafu ar ein ffyrdd, maent yn cael effaith gadarnhaol ar ein llesiant cyffredinol a’r amgylchedd lleol.

“Maent yn gwneud ein ffyrdd yn fwy diogel gan annog pobl i ddefnyddio mathau eraill o drafnidiaeth sy'n fwy gwyrdd fel cerdded a beicio, a gyda llai o gerbydau ar y ffordd, byddant yn cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd.

“Bydd y strydoedd yn dawelach, bydd ein cymdogaethau’n fwy dymunol, a bydd pobl yn fwy tebygol o aros a sgwrsio a defnyddio cyfleusterau a siopau lleol, a fydd gyda’i gilydd yn creu cymunedau cryfach a hapusach i fyw ynddynt.”

Bydd preswylwyr a busnesau yn ardal Gogledd Llanelli yn cael llythyr newyddion yn rhoi rhagor o wybodaeth. Bydd baneri a phosteri hefyd yn cael eu gosod ledled y gymuned a bydd tîm diogelwch ffyrdd y Cyngor yn gweithio'n agos gydag ysgolion yn yr ardal i hyrwyddo cerdded a beicio. Bydd y tîm hefyd yn parhau i gynnig hyfforddiant sgiliau beicio a cherdded i ddisgyblion ysgolion cynradd.

Mae mentrau a digwyddiadau pellach yn cael eu cynllunio dros y misoedd nesaf fel rhan o'r ymgyrch.

Os bydd Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen â'r cynnig i ostwng y terfyn cyflymder o 20mya sydd wedi'i rhagosod, Cymru fydd y rhanbarth cyntaf yn y DU i weithredu'r newid.

Mae'n cael ei gyflwyno mewn wyth cymuned ledled Cymru i gasglu data a datblygu ymagwedd arferion gorau cyn ei gyflwyno'n llawn yn 2023. Mae'r ardaloedd eraill yn cynnwys Llandudoch yn Sir Benfro, Y Fenni, Gogledd Caerdydd Canolog, Severnside yn Sir Fynwy, Bwcle yn Sir y Fflint, Cil-ffriw yng Nghastell-nedd Port Talbot, a Saint-y-brid ym Mro Morgannwg.

Dywedodd Julie James, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Newid yn yr Hinsawdd: "Mae terfynau cyflymder arafach yn achub bywydau, mae'r dystiolaeth yn glir. Drwy newid y terfyn cyflymder sydd wedi'i rhagosod i 20mya mewn ardaloedd preswyl a strydoedd prysur i gerddwyr ledled Cymru, gallwn wneud ein strydoedd yn lleoedd mwy diogel a chroesawgar i feicwyr a cherddwyr, a helpu i gael effaith gadarnhaol ar ein hamgylchedd.

“Llanelli yw’r gymuned ddiweddaraf o wyth cymuned a fydd yn treialu’r terfyn cyflymder is newydd cyn ei gyflwyno’n llawn yn 2023.”

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad i bobl gael dweud eu dweud ar y cynnig. I gyflwyno eich barn, ewch i'r adran ymgyngoriadau ar wefan Llywodraeth Cymru cyn 1 Hydref.

I gael rhagor o wybodaeth am Ogledd Llanelli, ewch i'r tudalennau diogelwch ffyrdd a dilynwch @diogelwchffyrddsirgar ar Instagram a Facebook a @carmsroadsafety ar Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Defnyddiwch #GogleddLlanelli20 i ddangos eich cefnogaeth.