Y Cyngor yn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2021

11 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2021 gyda nifer o weithgareddau codi ymwybyddiaeth yn ardal Tyisha, Llanelli yn ogystal ag annog preswylwyr i roi gwybod am unrhyw achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae'r digwyddiadau sydd wedi'u trefnu yn cynnwys patrolau aml-sefydliad a fydd yn cael eu cynnal gyda swyddogion o bob rhan o Gyngor Sir Caerfyrddin gan gynnwys Tîm Trawsnewid Tyisha, Tai, Iechyd yr Amgylchedd a Heddlu Dyfed-Powys. Yn ogystal, mae sesiynau casglu sbwriel wedi'u trefnu er mwyn helpu o ran cynnal a chadw'r ardal yn ogystal â boreau coffi yng nghynlluniau tai gwarchod Tyisha er mwyn trafod unrhyw faterion neu ofnau sy'n ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae gweithdai graffiti hefyd wedi'u trefnu ar gyfer prosiectau ieuenctid Tyisha gyda'r artist Mr Plob. Bydd y gweithdai'n galluogi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau newydd ac i edrych ar y manteision y gall celf eu cynnig.

Dywedodd y Cynghorydd Linda Evans, Cadeirydd Grŵp Llywio Trawsnewid Tyisha: “Bydd y gweithgareddau a gynhelir yn Nhyisha yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol nid yn unig yn codi ymwybyddiaeth o effaith ymddygiad gwrthgymdeithasol ar gymunedau, ond hefyd yn amlygu'r manteision y gall gweithgareddau creadigol fel celf eu cael ar unigolion.

“Byddwn hefyd yn annog preswylwyr Tyisha i ymuno ag un o gynlluniau Gwarchod Cymdogaeth newydd yr ardal oherwydd gall hyn wella diogelwch cymunedol ac annog pobl i beidio â chyflawni ymddygiad gwrthgymdeithasol”.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiogelu'r Cyhoedd: “Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol gael effaith aruthrol ar gymunedau cyfan. Rydym yn annog preswylwyr i roi gwybod i'r awdurdodau perthnasol (Cyngor Sir Caerfyrddin neu Heddlu Dyfed-Powys) am achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol i'n helpu i ddelio â digwyddiadau'n gyflymach”.

Caiff ymddygiad gwrthgymdeithasol ei ddiffinio fel: “unrhyw ymddygiad sy'n achosi neu sy'n debygol o achosi aflonyddwch, ofn neu drallod i un neu fwy o bobl nad ydynt o'r un cartref" ac mae'n cynnwys ymddygiad bygythiol, trais, yfed ar y stryd a niwsans sy'n gysylltiedig â cherbydau. Dylid rhoi gwybod i Heddlu Dyfed-Powys am rain i gyd. Dylid rhoi gwybod i Gyngor Sir Caerfyrddin am dipio anghyfreithlon, fandaliaeth, graffiti a niwsans sŵn.

Gellir rhoi gwybod i'r heddlu am unrhyw achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy ddeialu 101 neu 999 mewn argyfwng. Gellir rhoi gwybod am ddigwyddiadau ar-lein hefyd drwy fynd i www.dyfed-powys.police.uk neu i Gyngor Sir Caerfyrddin drwy fynd i www.sirgar.gov.uk

Mae hyn yn rhan o brosiect adfywio ehangach Trawsnewid Tyisha sy'n ceisio gwneud Tyisha yn lle hapusach i fyw a gweithio ynddo. Mae prosiect Trawsnewid Tyisha yn ceisio darparu tai wedi'u diweddaru sy'n diwallu anghenion y gymuned, datblygu cyfleusterau cymunedol newydd, cynyddu teimladau o ddiogelwch cymunedol a gwella'r amgylchedd.