Gwobr Ysgol Arloesi EntreCompEdu ar gyfer Ysgol Gynradd Dafen

619 diwrnod yn ôl

Mae ysgol yn Llanelli wedi ennill Gwobr Ysgol Arloesi EntreCompEdu i gydnabod eu hangerdd a'u brwdfrydedd dros eu taith dysgu entrepreneuraidd.

Dyfarnwyd statws Ysgol Arloesi EntreCompEdu Fyd-eang i Ysgol Gynradd Dafen, y gyntaf allan o 52 o wledydd sy'n cymryd rhan yn y prosiect EntreCompEdu rhwng Ionawr 2020 a Mai 2021.

Mae EntreCompEdu yn brosiect 6 gwlad bartner Erasmus+ dan arweiniad Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant sy'n ceisio cefnogi addysgwyr i addysgu cymwyseddau entrepreneuraidd yn effeithiol. Mae gwledydd partner yn cynnwys Sbaen, y Ffindir, Sweden, Gogledd Macedonia, Gwlad Belg, a Chymru.

Mae holl staff Dafen yn ymddangos mewn Llyfr Ar-lein Byd-eang i rannu'r arferion gorau ar draws y gymuned addysgwyr byd-eang ac mae eu gwaith wedi cael ei arddangos mewn nifer o ddigwyddiadau cenedlaethol a byd-eang gan gynnwys gwefan a chaffi EntreCompEdu a chynhadledd Enterprise Educators UK.

Croesawodd yr ysgol nifer o westeion gan gynnwys Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant y cyngor, i ddigwyddiad deuddydd i arddangos eu sgiliau entrepreneuraidd. Cafodd y gwesteion brofiad o'r holl sgiliau 'entrecomp' drwy amrywiaeth o brosiectau ac allbynnau gwaith, o'r feithrinfa hyd at flwyddyn 6.

Cynhaliwyd y digwyddiad gan Felicity Healey-Benson, Sefydliad Rhyngwladol Datblygu Entrepreneuraidd Creadigol, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, gan gynrychioli fel partner arweiniol a hyfforddwr EntreCompEdu yr ysgol, ac arweiniwyd y digwyddiad gan y pennaeth Iolan Greville.

Dywedodd Rhiant-lywodraethwr Felicity, sydd â thri o blant yn yr ysgol:

“O'r 52 o wledydd a thros 750 o gyfranogwyr, dyfarnwyd y statws arloesi arbennig i'r ysgol gan fod yr ysgol gyfan wedi cymryd rhan yn y prosiect ac oherwydd eu hymrwymiad parhaus i ymgorffori cymwyseddau entrepreneuraidd, hyd yn oed yn ystod yr heriau a achoswyd gan Covid.”

Dywedodd Mr Morgans fod y ffaith bod yr ysgol gyfan wedi bod yn ymwneud â'r prosiect wedi creu argraff arno:

“Mae llwyddiant prosiect EntreCompEdu yn adlewyrchu ymrwymiad llwyr yr ysgol i gwricwlwm newydd Cymru," ychwanegodd.

Dywedodd Dr Christine Jones o'r Drindod Dewi Sant, Deon Dros Dro y Sefydliad Addysg a'r Dyniaethau:

“Yn y Drindod Dewi Sant mae addysg entrepreneuraidd yn greiddiol i'n gwerthoedd ac yn llywio ein cenhadaeth i drawsnewid addysg ac i drawsnewid bywydau. Rydym yn falch o fod yn rhan o gymuned sy'n croesawu'r newidiadau sydd eu hangen. Mewn amgylchedd mor newydd rydym i gyd yn dysgu oddi wrth ein gilydd fel y gallwn ddatblygu dysgwyr sydd â'r adnoddau i ddelio â byd sy'n newid yn barhaus. Mae ymrwymiad Dafen yn esiampl y gall pob un ohonom ddysgu ohoni.”

Wedi'i leihau yn unol â phrotocolau diogelwch covid, roedd digwyddiad Ysgol Gynradd Dafen hefyd yn rhoi cyfle i'r disgyblion a'r myfyrwyr arddangos eu llafaredd a'u creadigrwydd dwyieithog cryf a'u hymrwymiad i gynaliadwyedd, arferion moesegol, ymgysylltu â'r gymuned, a gwytnwch.

Dywedodd Mrs Greville:

“Mae staff eisoes yn cael eu hysgogi gan faint o greadigrwydd ac arloesedd y gallant eu gweld a'u datblygu, o'n cwricwlwm presennol, gan ddathlu'r hyn rydym eisoes yn ei wneud yn dda wrth weithio ar heriau a sgiliau newydd ar gyfer y cwricwlwm newydd.”