Gwaith ar oleudy Harbwr Porth Tywyn yn rhan o fuddsoddiad £2 filiwn y Cyngor

12 diwrnod yn ôl

Arweinydd Cyngor Sir Gâr Cyng Emlyn Dole a Cyng Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ymweld â'r goleudy yn Harbwr Porth Tywyn

Mae buddsoddiad o £2 filiwn yn Harbwr Porth Tywyn bron â'i gwblhau, ac yn rhan o'r gwaith hwnnw bydd y goleudy eiconig yn cael cot ffres o baent.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn mynd ati i wneud amryw welliannau er mwyn cynnal ac adfer yr harbwr hanesyddol, sy'n un o fannau mwyaf poblogaidd y sir.

Bydd y gwaith o adfer waliau'r harbwr (rhestredig Gradd II), sy'n cael ei wneud dan arweiniad CADW, yn dod i ben ymhen ychydig wythnosau.

Hefyd mae'r Cyngor wedi bod yn gweithio gyda The Marine Group, sy'n rhedeg yr harbwr, i wella'r cyfleusterau mwrio. Mae'n gweithio'n agos gyda physgotwyr i wneud cais am gyllid ar gyfer pontŵn masnachol newydd.

Bydd yn ychwanegu at y buddsoddiad a wnaed dros y blynyddoedd blaenorol pryd gwariodd y Cyngor bron i £1.5 miliwn ar bontynau newydd, a thros £300,000 ar gynnal a chadw rheiliau'r harbwr a'r bont.

Mae gweithredwr lleol wedi cytuno ar brydles ar gyfer caffi a thoiledau cyhoeddus ar ochr ddwyreiniol yr Harbwr, ac yn ddiweddar mae The Marine Group (TMG) wedi dechrau adnewyddu hen swyddfa harbwr yr RNLI i greu tŷ coffi ar lan yr harbwr.

Mae TMG hefyd wedi buddsoddi mewn llong garthu o'r radd flaenaf a gyrhaeddodd yr harbwr yr hydref diwethaf. Mae'r gwaith carthu wedi hen ddechrau a bydd yn parhau hyd nes y cyrhaeddir y dyfnderoedd a dargedwyd.

Yn ogystal mae offer codi cychod a phwyntiau llenwi â thanwydd yn rhan o'r cynlluniau.

Mae'r Cyngor wedi cyflwyno swyddogion diogelwch cymunedol i batrolio'r harbwr gan gynorthwyo twristiaid a phobl leol yn ystod misoedd yr haf, yn enwedig ynghylch rheoliadau Covid, fel rhan o gynllun twristiaeth poblogaidd i roi sylw i faterion fel parcio, sbwriel, glanhau strydoedd, gorfodi ac arwyddion.

Mae arwyneb parcio dros dro hefyd wedi'i osod ar yr ochr ddwyreiniol ynghyd â chyfleusterau talu ac arddangos newydd cyn cynllun adfywio ehangach gwerth miliynau o bunnoedd a fydd yn trawsnewid yr harbwr drwy gymysgedd o dai a llefydd masnachol a hamdden ar ryw 13 erw o safle datblygu.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae ein buddsoddiad parhaus yn Harbwr Porth Tywyn yn rhywbeth rydyn ni'n ymfalchïo ynddo. Rydyn ni'n gwario miliynau ar adfer a chynnal nodweddion hanesyddol sy'n boblogaidd iawn gan bobl leol ac ymwelwyr sy'n dod o bell ac agos i fwynhau'r hyn sydd gan yr harbwr i'w gynnig.
“Rydyn ni'n gweithio'n agos gyda The Marine Group a Chyngor Tref Pen-bre a Phorth Tywyn i gynllunio a blaenoriaethu gwaith a gwaith cynnal a chadw parhaus. Rydyn ni mor awyddus â phawb arall i sicrhau ei fod yn cael ei gynnal a'i gadw'n dda ac yn parhau i fod yn lle y gall pobl ei fwynhau.
"Sylweddolwn fod rhywfaint o darfu wedi bod yn ystod y gwelliannau hyn, ond gofynnwn i bobl ddeall y bydd ein buddsoddiad yn sicrhau bod Porth Tywyn yn lle hyd yn oed yn well yn y dyfodol."