Dweud eich dweud am ddyfodol tai yn Sir Gaerfyrddin

6 diwrnod yn ôl

Mae amser o hyd i ddweud eich dweud am ddyfodol tai yn sir Gaerfyrddin.

Gofynnir i breswylwyr a busnesau am eu barn ar Brif Gynllun Tai ac Adfywio 10 mlynedd newydd Cyngor Sir Caerfyrddin.

Mae darparu cartrefi fforddiadwy o safon yn flaenoriaeth allweddol i'r cyngor ac mae'n buddsoddi miliynau o bunnoedd mewn stoc dai newydd; creu swyddi y mae mawr eu hangen a helpu i dyfu'r economi leol ac adfywio cymunedau.

Yn 2015, y cyngor oedd y cyntaf yng Nghymru i atal yr Hawl i Brynu er mwyn cadw ei stoc dai ostyngol, ac adeiladodd nifer o fyngalos - y tai awdurdod lleol cyntaf i gael eu hadeiladu yng Nghymru ers y 1980au.

Flwyddyn yn ddiweddarach yn 2016, lansiodd ei gynllun tai fforddiadwy gan ddarparu 1,000 o dai fforddiadwy ychwanegol yn y sir erbyn 2021 drwy adeiladu tai newydd, prynu o'r farchnad ac addasu adeiladau gwag.

Mae'r cyngor bellach yn llunio ei gynlluniau ar gyfer y 10 mlynedd nesaf sy'n cynnwys adeiladu dros 900 o dai cyngor newydd a buddsoddi bron i £150miliwn ar draws y sir erbyn 2029.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn cau ar 26 Gorffennaf.

Dywedodd y Cynghorydd Linda Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai:

“Mae'n bwysig bod y tai newydd o'r math, maint a deiliadaeth gywir, a'u bod yn y mannau cywir i adeiladu cymunedau cynaliadwy cryf lle y mae pobl eisiau byw a gweithio ynddynt.
“Mae hyn yn cynnwys ein trefi a'n pentrefi gwledig, lle mae'n rhaid i ni helpu i sicrhau bod pobl leol yn gallu fforddio cartrefi fforddiadwy o safon ac aros yn eu cymunedau; yn ogystal â chynyddu'r cynnig preswyl yng nghanol ein trefi, cynyddu nifer yr ymwelwyr a helpu busnesau i ffynnu.
“Yn ogystal â chynnig tai mawr eu hangen yn y sir, bydd y buddsoddiad hefyd yn rhoi hwb i'r economi leol gan greu swyddi, cyfleoedd hyfforddiant a phrentisiaethau yn y diwydiant adeiladu.”

Cymryd rhan yn yr arolwg