Y Gronfa Cadernid Economaidd

5 diwrnod yn ôl

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pecyn pellach o gymorth busnes ar gael drwy'r Gronfa Cadernid Economaidd (ERF).

Bydd y Gronfa yn darparu cymorth ar ffurf grantiau arian parod i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig sydd naill ai wedi profi / a fydd yn parhau i gael effaith negyddol sylweddol oherwydd cyfyngiadau parhaus Covid-19.

Bydd y grantiau'n helpu i dalu costau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) yr effeithiwyd yn uniongyrchol arnynt gan y cyfyngiadau oedd ar waith yn ystod y cyfnod o 1 Gorfennaf 2021 a 31 Awst 2021.

Yn benodol, bydd y Gronfa yn cefnogi busnesau sydd naill ai:

  • Wedi gorfod aros ar gau neu’n methu â masnachu oherwydd y cyfyngiadau parhaus rhwng 1 Gorffennaf 2021 a 31 Awst 2021.
  • Yn Ofod Digwyddiadau unigryw ac atyniadau wedi’u heffeithio'n ddifrifol gan reoliadau ymbellhau cymdeithasol parhaus.
  • Busnesau eraill sydd a llai na 60% o effaith ar drosiant o ganlyniad uniongyrchol i gyfyngiadau parhaus ers 1 Mai ac nad oeddent yn gallu agor dan do cyn 17 Mai 2021.
  • Yn fusnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthu gan fusnesau sy'n perthyn i'r categorïau uchod.

AC (mae hyn yn berthnasol i bob un o’r uchod):

  • Wedi cael eu heffeithio yn negyddol sylweddol drwy lai o drosiant o 60% neu fwy ym mis Gorffennaf ac Awst 2021 o'i gymharu â mis Gorffennaf a mis Awst 2019 a achoswyd yn uniongyrchol gan gyfyngiadau parhaus COVID-19.

Gweinyddir y Gronfa mewn dwy ran:

Trosiant yn fwy na £85,000

Bydd cymorth i fusnesau â throsiant yn fwy na £85,000 yn cael ei ddarparu'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Gallwch wneud cais am y grant hwn ar wefan wefan Busnes Cymru, a bydd y grant yn cau am ganol dydd, ddydd Mawrth 27 Gorffennaf 2021.

Trosiant o lai na £85,000

Bydd cymorth i fusnesau â throsiant o lai na £85,000 yn cael ei weinyddu gan awdurdodau lleol. Dylai lefelau trosiant fod ar gyfer blwyddyn fasnachu arferol neu'n amcangyfrif os ddechreuodd y busnes ar ôl mis Mawrth 2020.

*Mae'r canllawiau hyn yn ymwneud â'r cymorth i fusnesau sydd â throsiant o lai na £85,000 a weinyddir gan Awdurdodau Lleol. Dylai busnesau â throsiant yn fwy na £85,000 ymweld â gwefan Busnes Cymru.

Mae’r grant yn agored i geisiadau a bydd ar agor am 2 wythnos, hyd at canol dydd ar Ddydd Llun 9fed o Awst.

Gwneud cais i'r ERF