Byddwch yn ddiogel yr haf hwn

8 diwrnod yn ôl

Gofalwch am eich hun ac eraill o’ch hamgylch…

Nofio:

 • Peidiwch byth â diystyru cryfder cerrynt: Gall nofwyr neu'r rheiny sy'n cerdded drwy'r dŵr gael eu hysgubo ymaith mewn eiliad

 • Nofiwch yn ddiogel ac mewn ardaloedd nofio dynodedig yn unig

 • Gan y disgwylir i'r tymheredd gynyddu, gofalwch am eich hunain ac eraill o'ch cwmpas...

Gofalwch am eraill:

 • Cadwch lygad allan am bobl sy’n fwy agored i niwed yn y gwres – mae pobl hŷn yn enwedig yn gallu
 • dioddef. Galwch draw gyda theulu, ffrindiau a chymdogion er mwyn sicrhau eu bod nhw’n iawn.
 • Beth am gynnig cymorth – fel cynnig mynd i’r siop ar eu rhan. Gofynnwch iddynt a oes angen cymorth ychwanegol arnynt.

Cadwch yn oer iach:

 • Ewch am gawod neu fath oer yn gyson.
 • Yfwch yn gyson ond ceisiwch osgoi diodydd sy’n cynnwys caffein, diodydd llawn siwgr megis cola ac alcohol – dŵr a sudd ffrwythau yw’r gorau
 • Bwytewch fwy o fwydydd oer, megis salad, sy’n cynnwys dŵr.
 • Ceisiwch leihau lefelau o ymarfer corff
 • Gwisgwch ddillad cotwm llac
 • Ar bob adeg, rhowch eli haul ag SPF uchel ar eich croen, gwisgwch sbectol haul a het haul yn yr awyr agored.

Yn y cartref:

 • Cadwch y gwres allan drwy gadw’r llenni a’r bleinds ar gau drwy gydol y dydd.
 • Ar ôl i’r tymheredd oeri y tu allan, agorwch y ffenestri i adael aer ffres i mewn ond caewch nhw gyda’r nos.
 • Chwistrellwch ddŵr ar y ddaear sydd y tu allan i ffenestri er mwyn oeri’r aer ond gofalwch nad yw’n rhy llithrig o dan draed.

Mae symptomau trawiad gwres a lludded gwres yn cynnwys:

 • Cysgadrwydd, gwendid neu newid mewn ymddygiad
 • Cynnydd yn nhymheredd y corff
 • Anhawster anadlu a chynnydd yng nghuriad y galon
 • Diffyg hylif, cyfog neu chwydu
 • Problemau Iechyd yn gwaethygu yn enwedig problemau gyda’r galon neu broblemau anadlu

Os ydych chi ’n amau bod rhywun yn dioddef o drawiad gwres neu ludded gwres,ewch i chwilio am gymorth ac yna:

 • Nodwch dymheredd y claf
 • Os yw’n bosibl, symudwch y claf i rywle oerach
 • Oerwch y claf yn gyflym drwy chwistrellu dŵr arno, neu ei lapio mewn cynfas damp; defnyddiwch ffan
 • Ceisiwch annog y claf i yfed.