Gwarchod Pryfed Peillio yn y gwaith blynyddol o dorri'r borfa

4 diwrnod yn ôl

Yr wythnos hon, mae criwiau priffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin yn dechrau ar eu gwaith blynyddol o dorri'r borfa wrth ymyl y ffordd, ond ni fydd pob ymyl yn cael ei dorri'n llawn.

Fel rhan o'i ddyletswydd i amddiffyn bioamrywiaeth, dim ond mewn swatiau un metr y bydd y rhan fwyaf o laswellt yn cael ei dorri a hynny mewn mannau lle mae tyfiant yn effeithio ar allu defnyddwyr ffyrdd i weld yn glir ac yn achosi perygl i gerddwyr. Bydd sawl ymyl ffordd yn cael eu gadael tan yn ddiweddarach yn y flwyddyn er mwyn caniatáu i flodau hadu cyn cael eu torri.

Bydd llawer o lecynnau glaswelltog a blodau gwyllt eraill wrth ymyl y ffordd yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu gadael heb eu torri i gynnal bywyd gwyllt lleol a phryfed peillio. Caiff y borfa ei thorri yn y mannau hyn os oes pryderon yn ymwneud ag iechyd a diogelwch yn unig, yn enwedig mewn trefi a phentrefi sydd â chyflymder o 30-40mya.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros yr Amgylchedd, fod yr awdurdod wedi rhoi sylw gofalus i'r gwaith o dorri porfa er lles bioamrywiaeth ac mewn ymgais i arbed costau.

"Mae’n rhaid i ni bwyso a mesur yn ofalus anghenion y bywyd gwyllt lleol â’n cyfrifoldeb dros ddiogelwch priffyrdd,” meddai. “Mae pwysigrwydd y rhwydwaith ymylon ffyrdd o safbwynt cadwraeth natur yn cael ei adlewyrchu yn ein polisi cynnal a chadw ymylon ffyrdd. Rydym yn oedi o ran torri rhai ymylon er budd cadwraeth cyn belled nad yw diogelwch priffyrdd i fodurwyr, beicwyr, marchogion a cherddwyr yn y fantol.
“Mae hyn yn adlewyrchu ein dyletswydd o ran yr amgylchedd yn ogystal â sicrhau ein bod yn gweithredu'n unol â'r adolygiadau cyllideb sydd wedi nodi arbedion cost trwy leihau ac oedi o ran torri'r borfa.”

Mae pryfed peillio yn hanfodol ar gyfer cynnal a chadw ecosystemau trwy beillio planhigion gwyllt sy'n sail i'r mwyafrif o gynefinoedd. Maent hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth gynhyrchu llawer o gnydau.

Mae'r cyngor yn gwarchod a gwella bioamrywiaeth ac mae ganddo ystod o brosiectau ar waith i gefnogi rhywogaethau a chynefinoedd lleol.

Gall rheoli ardaloedd ar gyfer bywyd gwyllt ddarparu cyfleoedd i unigolion, grwpiau cymunedol ac ysgolion gymryd rhan, sydd o fudd i fywyd gwyllt ac i bobl. Ewch i'n tudalennau bioamrywiaeth i gael rhagor o wybodaeth a syniadau am ffyrdd i gefnogi cadwraeth leol.