Y Gronfa Cadernid Economaidd

17 diwrnod yn ôl

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pecyn pellach o gymorth busnes ar gael drwy'r Gronfa Cadernid Economaidd (ERF).

Bydd y Gronfa yn darparu cymorth ar ffurf grantiau arian parod i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig yr effeithiwyd arnynt yn ariannol o ganlyniad i gyfyngiadau parhaus Covid-19.

Bydd y grantiau'n helpu i dalu costau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) yr effeithiwyd yn uniongyrchol arnynt gan y cyfyngiadau oedd ar waith yn ystod y cyfnod o 1 Mai, 2021 hyd at 30 Mehefin, 2021.

Yn benodol, bydd y Gronfa yn cefnogi busnesau sydd naill ai:

  • Wedi gorfod aros ar gau oherwydd y cyfyngiadau parhaus rhwng 1 Mai, 2021 a 30 Mehefin, 2021
  • Wedi methu agor dan do rhwng 1 Mai, 2021 ac 17 Mai, 2021
  • Yn lleoliad sy'n darparu'n unswydd ar gyfer priodasau a digwyddiadau sydd â chyfyngiad rheoleiddiol o 30 o westeion (ond sy'n gallu dal llawer mwy dan amgylchiadau arferol)
  • Yn fusnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthu gan fusnesau sy'n perthyn i'r categorïau uchod

AC (mae hyn yn berthnasol i bob un o’r uchod):

  • Wedi profi effaith negyddol sylweddol drwy leihad o 60% neu fwy mewn trosiant ym mis Mai a Mehefin 2021 o'i gymharu â mis Mai a mis Mehefin 2019 a achoswyd yn uniongyrchol gan gyfyngiadau parhaus COVID-19.

Bydd y grant yn agored i geisiadau yn Sir Gaerfyrddin o ganol canol dydd ar y 3ydd o Fehefin 2021 a bydd yn cau am 5pm ar 30ain o Fehefin 2021.

Gweinyddir y Gronfa mewn dwy ran; bydd cymorth i fusnesau â throsiant yn fwy na £85,000 yn cael ei ddarparu'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru; bydd cymorth i fusnesau â throsiant o lai na £85,000 yn cael ei weinyddu gan awdurdodau lleol. Dylai lefelau trosiant fod ar gyfer blwyddyn fasnachu arferol neu'n amcangyfrif os ddechreuodd y busnes ar ôl mis Mawrth 2020.

*Mae'r canllawiau hyn yn ymwneud â'r cymorth i fusnesau sydd â throsiant o lai na £85,000 a weinyddir gan Awdurdodau Lleol. Dylai busnesau â throsiant yn fwy na £85,000 ymweld â gwefan Busnes Cymru.

Gwneud cais am y Gronfa Cadernid Economaidd