Taliadau Cymorth Hunanynysu

5 diwrnod yn ôl

Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, (POD) a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol. O 5 Chwefror 2021 byddwch hefyd yn gallu gwneud cais os byddwch wedi cael neges drwy ap y GIG yn gofyn i chi hunanynysu ar neu ar ôl 1 Chwefror 2021.

Os byddwch yn bodloni’r holl feini prawf cymhwysedd, mae gennych hawl i Daliad Hunanynysu o £500:

 • Dywedwyd wrthych i hunanynysu gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD) ar neu ar ôl 23 Hydref 2020
 • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Rydych chi’n derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Bensiwn Credyd
 • Gwneir cais hyd at 21 diwrnod ar ôl i'r cyfnod hunan-ynysu ddod i ben. 
 • Os cawsoch eich cynghori i hunan-ynysu trwy Ap Covid-19 y GIG yna mae'n rhaid i chi gofrestru'ch manylion gyda Test, Trace, Protect (TTP) o fewn eich cyfnod ynysu 10 diwrnod. Mae rhagor o wybodaeth am sut i gofrestru gyda TTP ar gael ar wefan y GIG.

Mae rhieni a gofalwyr sy'n bodloni'r meini prawf canlynol hefyd yn gymwys:

 • Mae'r plentyn yn mynychu ysgol, addysg bellach neu leoliad gofal plant hyd at ac yn cynnwys Blwyddyn 11 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth).
 • Gofynnwyd i'r plentyn hunanynysu gan POD, neu gofynnodd yr ysgol neu'r lleoliad gofal plant iddo hunanynysu am 10 diwrnod neu fwy o ganlyniad i achosion mewn ysgol, lleoliad gofal plant neu addysg bellach.
 • Mae'r rhieni neu'r gofalwyr yn bodloni meini prawf y prif gynllun neu derbynnir y cais o dan y cynllun taliadau yn ôl disgresiwn.

Taliadau Disgresiwn

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael Taliad Disgresiwn o £500 os byddwch yn bodloni pob un o’r meini prawf cymhwysedd uchod, ond:

 • Nid ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn
 • Byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra eich bod yn hunanynysu, er enghraifft os yw eich incwm yn is na £500 yr wythnos neu os ydych yn derbyn Tâl Salwch Statudol sylfaenol.

Sut i wneud cais

Sicrhewch bod gennych y wybodaeth isod ar gael cyn dechrau eich cais.

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD)
 • Eich Cyfriflen Banc, slip cyflog neu brawf eich bod yn hunangyflogedig diweddaraf

Noder: Mae taliadau hunan-ynysu yn drethadwy. Os ydych yn gweithio bydd rhaid i chi dalu treth ar y taliad os ewch dros y lwfans personol di-dreth. Bydd eich cod treth yn newid er pwrpas casglu’r dreth. Ni fyddwch yn talu cyfraniadau yswiriant gwladol ar y taliad. Os ydych yn hunan gyflogedig bydd rhaid i chi adrodd y taliad ar eich ffurflen dreth hunan asesiad.

Ceisiadau gan aelodau o’r un aelwyd

Gall pobl o’r un aelwyd gyflwyno cais unigol i dderbyn taliad, os yw pob un ohonynt yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd.

Mewn achosion lle mae’n ofynnol i blentyn hunanynysu, dim ond un taliad y gellir ei wneud i aelwyd am y cyfnod hwnnw.

Dechrau'r cais

 

 • Chwech. Tair gwaith fesul unigolyn a thair gwaith ychwanegol os ydych yn rhiant/gofalwr sy'n hawlio oherwydd bod eich plentyn wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu.

Ym mhob achos, ni ellir cyflwyno taliad oni bai bod POD wedi dweud wrthych am hunanynysu ac mae'n ofynnol i ni wirio bod hyn wedi digwydd.

Os oes dau gyfnod o hunanynysu yn gorgyffwrdd, dim ond un taliad gellir ei wneud.

Er enghraifft: Os ydych yn hawlio am gyfnod o hunanynysu sy'n para o 1 Tachwedd tan 14 Tachwedd ac yna hawlio eto am ail gyfnod o hunanynysu sy'n dechrau ar 10 Tachwedd, byddai dim ond hawl gennych hawlio unwaith, oherwydd mae'r ddau gyfnod yn gorgyffwrdd. Byddai dim ond hawl gennych hawlio am ail gyfnod o hunanynysu petai'r cyfnod hwnnw wedi dechrau ar ôl i'r cyfnod cyntaf ddod i ben ar 14 Tachwedd.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am y cynllun ar wefan Llywodraeth Cymru.

Efallai gall gweithwyr gofal y gofynnir iddynt beidio â mynd i'r gwaith oherwydd COVID-19 neu oherwydd y tybir bod ganddynt COVID-19 gyflwyno cais ar gyfer cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol (SSP) Llywodraeth Cymru. Fe'i lansiwyd ar 1 Tachwedd 2020 a bydd yn parhau tan 31 Mawrth 2021. Mae arweiniad ar y cynllun hwnnw ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Sylwer: Ni all gweithwyr gofal gyflwyno ceisiadau ar gyfer y taliad hunanynysu a'r cynllun tâl salwch statudol ar gyfer yr un cyfnod hunanynysu a bydd angen iddynt ddewis pa daliad i'w hawlio. Bydd y cyngor yn croeswirio'r ceisiadau i sicrhau na wneir taliadau dyblyg ar gyfer yr un cyfnod hunanynysu.