Dysgwyr hŷn yn dychwelyd i'r ysgol

46 diwrnod yn ôl

Mae dysgwyr hŷn mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Sir Gaerfyrddin wedi dychwelyd i'r ysgol.

Mae pob grŵp blwyddyn mewn ysgolion cynradd bellach yn ôl yn yr ystafell ddosbarth ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb.

Dywedodd Stephen Thomas, Pennaeth Ysgol y Bryn yn Llanelli, ei bod yn bleser gweld pob disgybl yn dychwelyd i'r ysgol.

“Daeth ein disgyblion yn ôl i'r ysgol yn wên i gyd ac mae hyn wedi parhau drwy gydol yr wythnos," meddai. “Ar ôl siarad â llawer o'r plant, maen nhw'n dweud mor hapus ydyn nhw i weld eu ffrindiau eto, i fod yn ôl yn yr ystafell ddosbarth gyda'r athrawon, heb ddyfeisiau, ac mor braf yw gallu mynd allan o'r tŷ a chael rhywfaint o drefn eto.

“Y ffocws i ni nawr yw ailgysylltu disgyblion â'u grwpiau o ffrindiau, hyrwyddo ymarfer corff yn ddyddiol yn dilyn cyfnodau hir o ddiffyg gweithgarwch a rhoi amser i ddisgyblion feithrin eu hunan-barch a bod yn hapus eto.

“Byddwn yn parhau â'n taith ddysgu a gynlluniwyd ar gyfer y disgyblion, ac mae'n rhaid i mi ddweud eu bod wedi bod yn wych yn mynd ati i weithio eto. Maen nhw wedi bod yn awyddus iawn i ddysgu ers dychwelyd i'r ysgol ac rydym yn edrych ymlaen at weld eu cynnydd am weddill y flwyddyn academaidd.”

Mae ysgolion uwchradd wedi croesawu dysgwyr yn ôl ym mlynyddoedd 11 a 13, yn ogystal â chynnig rhywfaint o hyblygrwydd i ddysgwyr ym mlynyddoedd 10 a 12.
Mae disgyblion ym mlynyddoedd 7, 8 a 9 hefyd yn cael cyfle i ailgysylltu â'u hathrawon yn barod i ddychwelyd i'r ysgol yn llawn ar ôl gwyliau'r Pasg, cyn belled â bod cyfraddau coronafeirws yn parhau i ostwng.

Dywedodd Nerys Nicholas, Pennaeth Ysgol Dyffryn Aman, fod yr ysgol wedi croesawu dysgwyr yn ôl yn raddol a fyddai'n eu helpu i baratoi ar gyfer tymor yr haf.

Dywedodd: "Pleser o'r mwyaf oedd cael croesawu disgyblion hynaf yr ysgol i'r safle o Fawrth 15fed.

"Mae'r cyfnod hwn cyn y Pasg wedi'n galluogi ni fel ysgol i adfer a chryfhau'r perthasoedd positif sydd yn gymaint ran o gymuned yr ysgol yn Nyffryn Aman.

"Braf gweld disgyblion a staff yn mynd ati i ail-gyfarwyddo ac ail-ffocysu ar systemau a strategaethau'r ysgol gan araf ddychwelyd i'r safle yn ddiogel ac yn hyderus.

Diolchaf i bawb am eich cydweithrediad parhaus ac edrychwn ymlaen yn obeithiol at ail-agor yn llawn yn nhymor yr haf."

Mae'r mesurau diogelwch sydd ar waith ym mhob ysgol wedi'u hadolygu yn unol â chanllawiau gweithredol diweddaraf Llywodraeth Cymru. Erbyn hyn, mae gorchuddion wyneb, cadw pellter cymdeithasol, swigod ystafell ddosbarth a golchi/diheintio dwylo'n aml yn rhan o'r normal newydd, ynghyd â phrofion llif unffordd.

Mae'r profion yn cael eu cynnig i ddysgwyr ym mlynyddoedd 10 i 13, ynghyd â'r holl staff ysgol ac mae'n rhaid eu cynnal gartref ddwywaith yr wythnos. Y nod yw nodi'n gyflym y rhai sy'n cario'r feirws yn ddiarwybod iddynt, fel y gallant hunanynysu er mwyn atal rhagor o bobl rhag dal y feirws.

Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio mai diben y profion yw ategu'r mesurau diogelwch sydd eisoes wedi'u rhoi ar waith mewn ysgolion, ac nid yw canlyniad prawf negatif yn golygu y gallwch ymlacio neu anwybyddu rheolau cadw pellter cymdeithasol neu fesurau eraill i helpu i atal trosglwyddiad y feirws.

Dywedodd Gareth Morgans, y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant: “Mae'n wych gweld cynifer o'n dysgwyr yn ôl yn yr ystafell ddosbarth gyda'u hathrawon a'u ffrindiau.

“Byddwn yn rhoi cymorth i'n hysgolion i helpu disgyblion i ddysgu, ac i ganolbwyntio ar eu llesiant sydd yr un mor bwysig. Mae wedi bod yn flwyddyn anodd dros ben i bawb, ond mae'r pandemig wedi effeithio ar ein pobl ifanc mewn nifer o ffyrdd, ac mae'n rhaid i ni gofio mor anodd y mae'r cyfnod hwn wedi bod iddyn nhw, gan nad ydyn nhw wedi gweld eu ffrindiau a'u hathrawon, na chymryd rhan yn y gwahanol weithgareddau y maen nhw'n eu mwynhau yn yr ysgol a'r tu allan iddi.

“Hoffwn ddiolch i'n holl ysgolion a'n staff addysgu am eu holl waith caled yn ystod y 12 mis diwethaf; mae'r ymroddiad a'r gwytnwch y maen nhw wedi'u dangos wedi bod yn anhygoel. Hefyd hoffwn ddiolch i rieni am eu holl gefnogaeth a chydweithrediad. Rwy'n gwybod nad yw wedi bod yn hawdd jyglo gwaith a helpu eu plant i ddysgu gartref, a hynny ar ben yr holl bwysau eraill sydd ar deuluoedd.

“Drwy weithio gyda'n gilydd gallwn gadw ein hysgolion yn ddiogel ac ar agor, a gallwn groesawu hyd yn oed mwy o blant yn ôl ar ôl gwyliau'r Pasg.”