Dweud eich dweud ynghylch cynigion ysgolion

4 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer Ysgol y Felin ac ysgolion Llan-gain, Llansteffan a Bancyfelin.

Fel rhan o weledigaeth y Cyngor ar gyfer Sir Gaerfyrddin ddwyieithog ac i gynyddu nifer y plant a'r bobl ifanc sy'n rhugl yn y Gymraeg, cynigir newid darpariaeth y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol y Felin i addysg cyfrwng Cymraeg o fis Medi 2022 ymlaen.

Byddai hyn ond yn effeithio ar ddisgyblion sy'n dechrau yn y Cyfnod Sylfaen yn yr ysgol o fis Medi 2022 ymlaen. Ni fyddai'n effeithio ar ddisgyblion presennol sy'n mynychu'r ysgol.

Byddai'r cynnig hwn hefyd yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu cyfleoedd dwyieithog ac amlieithog yn unol â'r cwricwlwm newydd a fydd yn cael ei lansio yn 2022.

Yr ail gynnig yw sefydlu ffederasiwn rhwng ysgolion Llan-gain, Llansteffan a Bancyfelin o 1 Medi 2021.

Mae ysgolion Llansteffan a Llan-gain wedi bod yn rhannu pennaeth ers mis Ebrill 2013, gydag ysgol Bancyfelin yn rhannu'r un pennaeth ers mis Medi 2016. Mae'r tair ysgol o fewn radiws o 9.4 milltir yn unig ac maent eisoes yn gweithio gyda'i gilydd mewn nifer o feysydd.

Os caiff ei weithredu, byddai un corff llywodraethu yn disodli'r tri chorff llywodraethu presennol a byddai'n caniatáu i ddisgyblion gael mynediad at gwricwlwm ehangach, gan gyfoethogi eu profiadau a darparu addysg o ansawdd uchel.

Anogir cymunedau lleol i roi eu barn ar y cynigion drwy'r tudalennau ymgynghori ar wefan y Cyngor, neu drwy anfon e-bost neu ysgrifennu at y Cyngor os yw'n well ganddynt.

Caiff dolenni i'r dogfennau ymgynghori eu hanfon at bawb sydd â diddordeb, a bydd sesiynau galw heibio 'rhithwir' yn cael eu cynnal fel y gall cymunedau drafod y cynigion a gofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddynt.

Cynhelir y sesiwn galw heibio ar gyfer Ysgol y Felin drwy Microsoft Teams ddydd Mercher, 10 Mawrth rhwng 4.30pm a 6.30pm; a bydd y sesiwn galw heibio ar gyfer ysgolion Llan-gain, Llansteffan a Bancyfelin yn cael ei chynnal ddydd Mawrth, 16 Mawrth rhwng 4.30pm a 6.30pm. I gofrestru bod gennych ddiddordeb, anfonwch e-bost at aaprma@sirgar.gov.uk. Os na allwch fod yn bresennol, mae ein swyddogion yn hapus i drafod y cynigion neu ateb unrhyw gwestiynau drwy e-bost neu dros y ffôn, ffoniwch 01267 246426.

Bydd y wybodaeth a gesglir o'r ymgyngoriadau yn ffurfio rhan o'r adroddiad ymgynghori a fydd yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd Gweithredol i'w ystyried ganddo.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Mae cyfrifoldeb cyfreithiol ar y Cyngor i adolygu nifer a math yr ysgolion y mae'n eu cynnal yn yr ardal ac a yw'n llwyddo ai peidio i wneud y defnydd gorau o'r adnoddau a'r cyfleusterau sydd ar gael i ddarparu'r cyfleoedd y mae plant yn eu haeddu.
“Fel rhan o'r broses hon mae'r Cyngor wedi cyhoeddi ei weledigaeth ar gyfer y dyfodol o ran holl ysgolion cynradd ac uwchradd y Sir. Mae hyn yn cynnwys ymgynghori ynghylch y trefniadau addysg yn y dyfodol yn Ysgol y Felin ac ysgolion Llan-gain, Llansteffan a Bancyfelin.
“Mae'n bwysig bod cymunedau lleol a phartïon â diddordeb yn rhoi eu barn ar y cynigion hyn. Mae rhagor o fanylion ar gael ar wefan y Cyngor; fodd bynnag, os oes gan unrhyw un unrhyw gwestiynau, byddwn yn eu hannog i fynychu'r sesiynau galw heibio rhithwir, neu gysylltu â'n swyddogion a fyddai'n hapus i helpu.”

I gael rhagor o wybodaeth am y cynigion ac i gymryd rhan yn yr arolwg ar-lein, ewch i tudalennau ymgynghori.