Sir Gâredig - Rhannu Caredigrwydd Sir Gâr

42 diwrnod yn ôl

Wrth i ni barhau i fyw a gweithio trwy'r pandemig Covid-19, mae angen i ni wneud popeth y gallwn i helpu pobl sydd mewn angen, yn enwedig pobl hŷn a phobl agored i niwed yn ein cymunedau.

Mae nifer o bobl yn hunanynysu am gyfnod hir yn eu cartrefi sy'n golygu nad ydynt yn gallu cyflawni tasgau drostynt eu hunain. Ac mae'r rheiny sy'n gallu cyfrannu mewn ffordd yn gwneud gwahaniaeth go iawn.

Mae preswylwyr a busnesau ledled Sir Gaerfyrddin yn dangos ysbryd cymunedol arbennig drwy helpu a chefnogi'r rheiny sydd mewn angen yn eu cymunedau yn ystod y pandemig Coronafeirws (COVID-19). Mae nifer o grwpiau gwirfoddol wedi cael eu sefydlu i helpu lle bynnag y gallant, gan gynnig cymorth ymarferol ac emosiynol - ac mae'n anhygoel i'w weld.

Mae'r Cyngor wedi'i syfrdanu gan garedigrwydd preswylwyr yn ystod yr adeg eithriadol hon pan fydd cefnogi'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau yn bwysicach nag erioed. Felly os ydych chi am helpu, cysylltwch â ni; ac os oes angen help neu gymorth arnoch mewn unrhyw ffordd, cysylltwch â ni er mwyn i ni ei drefnu i chi.

Os hoffech rannu stori am gymwynas, anfonwch neges drydar atom @CarmsCouncil drwy ddefnyddio'r hashnod #SirGaredig neu postiwch ar ein tudalen Facebook @CarmsCouncil.