Apêl gan staff rheng flaen ynghylch achosion Covid-19

113 diwrnod yn ôl

Mae tîm olrhain cysylltiadau Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog pobl i ymdrechu i atal Covid-19 rhag lledaenu. 

Mae llawer o staff y cyngor, gan gynnwys y rhai o'r ganolfan gyswllt, timau tai, hamdden, cynllunio a'r amgylchedd wedi gadael eu swyddi arferol i weithio ar y rheng flaen i helpu i frwydro yn erbyn Covid-19 wrth i achosion barhau i gynyddu.

Maent yn annog pobl sydd wedi cael prawf positif am Covid-19 i ymgysylltu â swyddogion olrhain cysylltiadau i'w helpu i olrhain y feirws a'i atal rhag lledaenu.

Mae gwaith y tîm Profi, Olrhain a Diogelu yn hanfodol i helpu i leihau lledaeniad y feirws drwy nodi cysylltiadau diweddar pobl sydd wedi cael prawf positif a rhoi cyngor iddynt.

Gall hyd at 50 aelod o staff fod yn gweithio saith diwrnod yr wythnos i fodloni'r galw – sef y lefel y maent yn gweithio arno ar hyn o bryd gan fod achosion yn parhau i fod yn uchel. 

Mae swyddogion olrhain cysylltiadau yn cael eu hysbysu ar unwaith ynghylch achosion positif newydd yn y sir drwy gydol y dydd a'r nos.

Dywedodd Adele Lodwig, sydd wedi'i hadleoli o'r tîm Dewisiadau Tai fel Rheolwr Rheoli Heintiau Covid-19: "Rydyn ni'n addasu ac yn newid yn ddyddiol. Rydym yn dod â mwy o staff i mewn yn ôl yr angen pan fydd cynnydd mewn achosion gan na allwn ragweld yn hawdd faint o achosion positif y bydd yn rhaid i ni ddelio â nhw bob dydd. Mae'n gofyn am lawer iawn o hyblygrwydd ac rydym yn cynyddu nifer ein staff i ateb y galw."

Mae'n hanfodol bod unrhyw un sydd wedi cael prawf positif am Covid-19 yn darparu manylion cysylltiadau diweddar fel rhan o'r frwydr yn erbyn y lledaeniad.

"Weithiau dim ond cysylltiadau cyfyngedig iawn sydd gan unigolyn, ond yn aml gall olygu bod yn rhaid cysylltu â nifer fawr o bobl a gofyn iddynt hunanynysu, er enghraifft plant mewn ysgolion pan oeddent ar agor," meddai Adele.

"Rydym yn dibynnu'n llwyr ar onestrwydd pobl i olrhain unrhyw un y gallent fod wedi dod i gysylltiad ag ef – rydym yn deall efallai nad yw pobl am ddweud wrthym ble y maen nhw wedi bod, ond mae'r wybodaeth hon yn hanfodol os ydym am amddiffyn eraill, yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed, rhag bod yn sâl. Dyma ein prif flaenoriaeth bob amser ac mae'r wybodaeth a ddarperir i ni yn gyfrinachol. Rydym yn gweld bod pobl yn dechrau 'blino' ar Covid felly nid yw rhai pobl eisiau hunanynysu. Mae'n gwbl ddealladwy, ond mae hunanynysu yn hanfodol i atal y lledaeniad. Mae cyflwyno'r brechlyn yn gam mawr ymlaen o ran diogelu trigolion Sir Gaerfyrddin, ond dim ond gyda gwasanaeth monitro ac olrhain cadarn ar waith y bydd hyn yn gweithio, nes bod digon o'n cymuned wedi cael y brechlyn."

Mae gan swyddogion olrhain cysylltiadau hefyd y dasg heriol o geisio cael y wybodaeth gan rai pobl sy'n amharod i'w rhoi. 

Dywedodd Hywel Thomas, sydd wedi symud o'i rôl fel Cydgysylltydd Cymunedol Actif i ymuno â'r tîm:  "Mae'r rhan fwyaf o'r bobl rydyn ni'n eu ffonio yn ddiolchgar am ein help a chyngor ond mae nifer fach o bobl sy'n amharod i drosglwyddo manylion cyswllt agos. Efallai fod hyn am nifer o resymau megis nad ydynt am rannu manylion cysylltiadau gwaith gan eu bod yn ofni y bydd yn rhaid i'w cydweithwyr hunanynysu a cholli eu swyddi. Fodd bynnag, ar ôl i ni egluro'r broses maent yn fwy na pharod i fod yn agored â ni. Nid ydym yma i farnu ond i nodi'r ffeithiau, rhannu cyngor i gadw pawb yn ddiogel a sicrhau bod y person yn cymryd y camau angenrheidiol i atal y lledaeniad. Mae gweithio yn yr amgylchedd hwn a siarad â phobl sy'n wirioneddol yn ei chael hi'n anodd yn sicr wedi agor fy llygaid i ba mor beryglus a chas y gall y feirws hwn fod."

 

Gwybodaeth Profi, Olrhain, Diogelu