Brexit

349 diwrnod yn ôl

Mae Llywodraeth y DU a’r UE yn awr wedi dod i gytundeb ar eu perthynas. O 1 Ionawr 2021 bydd newidiadau’n digwydd a fydd yn effeithio ar bob un ohonom – o’r ffordd yr ydym yn trafod busnes i’r ffordd rydym yn teithio.

Rydym wedi bod yn paratoi ar gyfer Brexit ers peth amser, gan weithio'n agos gyda phartneriaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ddilyn canllawiau a gweithredu argymhellion. Ein blaenoriaeth yw lleihau effaith bosibl Brexit ar wasanaethau'r Cyngor, busnesau a thrigolion ar draws y sir. 

Mae rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar ein tudalen Brexit. Yma, byddwn yn darparu gwybodaeth a diweddariadau wrth i'r sefyllfa ddatblygu.

 

 

Ymgyrch Stack

Heddiw, mae Cyngor Sir Penfro yn rhannu manylion pellach am waith yr awdurdod i baratoi ar gyfer newidiadau i gysylltiadau masnachu ar 1 Ionawr.

Mae cyfnod pontio Brexit yn dod i ben ar 31 Rhagfyr ac, er mwyn paratoi, mae'r cyngor wedi bod yn gweithio'n agos gyda phartneriaid, gan gynnwys Llywodraeth Cymru a gweithredwyr porthladdoedd Abergwaun a Phenfro.

Rhan o waith y cyngor yw Ymgyrch Stack.

Mae hyn yn cynnwys cydlynu a threfnu darparu lleoedd parcio i lorïau i ffwrdd o'r ddau borthladd lleol.

Mae’r rhain yn cael eu darparu ar gyfer cerbydau cludo nwyddau sy'n cyrraedd y porthladdoedd ac nad oes ganddynt y dogfennau a'r Cyfeirnod Symud Nwyddau sy'n ofynnol i'w galluogi i deithio i Iwerddon.

Darllenwch mwy

Cynllun Preswylio’n Sefydlog UE

Os ydych chi'n ddinesydd yr UE gallwch chi a'ch teulu wneud cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE i barhau i fyw yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021. Mae’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ar agor a'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw 30 Mehefin 2021. Mae'n rhaid eich bod wedi dechrau byw yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020.

Rhaid i bob un o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir NAD ydynt yn gymwys i wneud cais am yr hawl i weithio yn y DU o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gael rhyw fath arall o ganiatâd mewnfudo yn eu galluogi i weithio o 1 Ionawr ymlaen.