Ystyried hunanynysu cyn y Nadolig wrth i Covid-19 ledaenu

75 diwrnod yn ôl

Gofynnir i bobl yn Sir Gâr ystyried hunanynysu i ddiogelu eu teuluoedd erbyn y Nadolig, gan fod cynnydd sydyn arall yn yr achosion o Covid-19 yn ein cymunedau.

Mae tîm Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gweld cynnydd enfawr yn y galw oherwydd bod y feirws yn lledaenu mor gyflym, gydag oddeutu 600 o achosion newydd dros y dyddiau diwethaf yn unig.

Gan mai 10 diwrnod yw'r rheoliadau hunanynysu presennol, bydd unrhyw un y cysylltir â nhw o heddiw - 15 Rhagfyr - ymlaen yn cael gwybod bod yn rhaid iddynt hunanynysu ar Ddydd Nadolig.

Gofynnir i bobl sydd wedi profi'n bositif yn ddiweddar gysylltu â chysylltiadau posibl eu hunain, oherwydd er bydd y tîm TTP yn cysylltu â nhw cyn gynted ag sy'n bosibl, ni allant roi sicrwydd y byddant yn gallu ffonio o fewn 24 awr o achos y cynnydd enfawr mewn achosion.

Mae'r modd mae'r feirws yn lledaenu'n gynt yn Sir Gaerfyrddin yn bryder difrifol - dengys y ffigurau diweddaraf sydd ar gael fod 413.7 achos i bob 100,000 erbyn hyn (ar 9am ar 14/12/20) - sef cynnydd sylweddol ar y gyfradd achosion ddydd Gwener diwethaf, a oedd yn 367.1 fesul 100,000, a 252.2 yr wythnos flaenorol.

Mae'r Cyngor yn gofyn i bobl wneud rhagor i ddiogelu eu hunain, nid dim ond i godi'r pwysau sydd ar y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, ond i atal y posibilrwydd o ledaenu'r feirws i'w teuluoedd dros y Nadolig.

Gofynnir i gyflogwyr sicrhau eu bod yn helpu staff i weithio gartref, yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru, ac mae pobl yn cael eu hannog i aros mor lleol â phosibl i orffen eu siopa Nadolig - i gyfyngu ar ledaeniad y feirws ac i gefnogi masnachwyr cymunedol bach.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole: “Rydym ni am fod pawb yn gallu mwynhau'r Nadolig, ond mae'r cynnydd mawr mewn achosion yn Sir Gâr ar hyn o bryd yn golygu ei bod hi'n anochel y bydd rhai pobl yn hunanynysu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, neu'n waeth byth, yn dioddef o Covid-19.
“Gallwn ond gobeithio na fydd y rhan fwyaf o bobl yn mynd yn sâl iawn. Ond fel rydym ni gyd yn gwybod, yn achos Covid-19, mae'n anodd rhagweld beth fydd yn digwydd, ac yn anffodus mae rhai pobl yn mynd yn ddifrifol wael neu'n colli eu bywydau i'r feirws ofnadwy hwn.
"Mae hon yn sefyllfa ddifrifol iawn - rydym mor bryderus fel ein bod ni’n gofyn i bobl, yn y cyfnod hwn cyn y Nadolig pryd mae'r feirws yn lledaenu mor gyflym yn Sir Gâr, ystyried hunanynysu i ddiogelu eu hunain a'u teuluoedd.
“Peidiwch â gwahodd pobl i'ch cartref, peidiwch â chymysgu ag eraill - cadwch eich hunan i'ch hunan cymaint ag y gallwch, a gwnewch bopeth gallwch chi er mwyn cael Nadolig diogel.”

Wrth i sefyllfa Covid-19 barhau i newid - yr wythnos hon gwelwyd newidiadau i'r cyfnod hunanynysu a chyflwyno'r brechlyn - mae'r Cyngor yn annog pobl i gael y wybodaeth ddiweddaraf o ffynonellau swyddogol.

 

RHAGOR O WYBODAETH, CYNGOR A DIWEDDARIADAU RHEOLAIDD SY'N BENODOL I SIR GAERFYRDDIN

GWYBODAETH GENEDLAETHOL