Casglu biniau dros y Nadolig

74 diwrnod yn ôl

Casglu biniau dros y Nadolig

Mae preswylwyr yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hatgoffa bod newidiadau i drefniadau casglu biniau dros y Nadolig – ond dim ond i'r rhai sydd â chasgliadau ar ddydd Gwener.

Bydd biniau sydd i'w casglu ddydd Gwener 25 Rhagfyr (Dydd Nadolig) yn cael eu casglu ddydd Sul 27 Rhagfyr. Bydd biniau sydd i'w casglu ddydd Gwener 1 Ionawr (Dydd Calan) yn cael eu casglu ddydd Sadwrn 2 Ionawr. Bydd y trefniadau casglu arferol ar waith ar bob diwrnod arall.

Gofynnir i chi roi eich biniau allan y noson gynt gan y gallai casgliadau ddigwydd yn gynt nag arfer.

Cofiwch, tri bag du yw'r uchafswm y gallwch chi eu rhoi allan bob pythefnos, felly ailgylchwch gymaint ag sy'n bosibl yn eich bagiau glas a'ch biniau gwastraff bwyd.

Dylech ddefnyddio bagiau glas i ailgylchu eich holl boteli plastig, caniau, ffoil (megis casys mins peis!), cardbord, papur lapio a chardiau Nadolig. Dylai gwastraff bwyd Nadolig - gan gynnwys eich esgyrn twrci - fynd yn eich biniau bwyd gwyrdd, sy'n cael eu casglu bob wythnos.

Gellir ailgylchu poteli a jariau gwydr mewn banciau poteli ac rydym wedi cynyddu nifer y biniau yn rhai o'r safleoedd prysuraf i helpu i ailgylchu'r holl wydr ychwanegol a gynhyrchir dros y Nadolig. Ewch i'r tudalennau ailgylchu i weld y lleoliadau – a pheidiwch â gadael unrhyw wydr na gwastraff arall ar y ddaear gan y gallech gael dirwy am dipio anghyfreithlon!

Cofiwch fod newidiadau hefyd i amseroedd agor canolfannau ailgylchu dros y Nadolig. Mae pob safle ar gau ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan; ac ar agor rhwng 8.30am a 12 canol dydd Noswyl Nadolig a Nos Galan (apwyntiadau olaf am 11.30am). Gallwch drefnu apwyntiad ar y wefan neu drwy ffonio 01267 234567.
Cyn i chi fynd, cofiwch wahanu unrhyw eitemau y gellir eu hailgylchu; gellir ailgylchu coed Nadolig, eitemau trydanol a batris.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Rydym yn tueddu i gynhyrchu llawer mwy o wastraff yr adeg hon o'r flwyddyn, felly mae'n bwysig ein bod yn ailgylchu cymaint â phosibl.

“Dros y misoedd diwethaf gyda mwy ohonom yn treulio amser gartref rydym wedi gweld bod ffigurau ailgylchu bagiau glas a gwastraff bwyd y sir yn cynyddu 28%, sy'n wych. Hoffwn ddiolch i bawb am eu holl ymdrechion i ailgylchu yn ystod y cyfnod hwn, a daliwch ati dros y Nadolig gan ei fod wir yn gwneud gwahaniaeth."