Sut y gallwch gefnogi ymgyrch y Rhuban Gwyn eleni

212 diwrnod yn ôl

Dim ond ychydig ddyddiau sydd i fynd tan Ddiwrnod y Rhuban Gwyn eleni ar 25 Tachwedd sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth a gweithio i ddod â thrais gan ddynion yn erbyn menywod i ben.

Fel rhan o'r ymgyrch mae 16 Diwrnod Gweithredu yn dilyn y diwrnod.

Roedd dros 2,800 o ddioddefwyr yn Sir Gaerfyrddin wedi cysylltu â’r heddlu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a chafwyd cynnydd sylweddol yn nifer yr atgyfeiriadau i wasanaethau arbenigol yn ystod y misoedd diwethaf.

Yn anffodus, oherwydd Covid-19, ni fydd nifer o ddigwyddiadau i nodi Diwrnod y Rhuban Gwyn yn gallu cael eu cynnal megis Taith Gerdded y Rhuban Gwyn yng Nghaerfyrddin. Yn ystod y pandemig mae'n bwysicach nag erioed bod pobl yn parhau i ddangos eu cefnogaeth. Gallwch wneud hyn mewn sawl ffordd, gan gynnwys gwneud yr addewid ar-lein “i beidio byth â chyflawni, esgusodi nac aros yn dawel am drais gan ddynion yn erbyn menywod.”
Er bod cam-drin domestig yn effeithio ar y ddau ryw, mae'r nifer fwyaf o ddigwyddiadau treisgar yn cynnwys dynion yn erbyn menywod.

Ond yn y pen draw, mae trais gan ddynion yn erbyn menywod yn fater i bawb, nid dim ond menywod.

Gall dynion gofrestru i fod yn Llysgennad Rhuban Gwyn a gall menywod gofrestru i fod yn Hyrwyddwr Rhuban Gwyn a helpu i hybu ymwybyddiaeth ynghylch yr ymgyrch ac ymgysylltu â dynion a bechgyn er mwyn iddynt weithredu a rhoi terfyn ar ymddygiad treisgar ymhlith eu ‘cyfoedion’.

Unwaith eto eleni, bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn dangos ei gefnogaeth drwy chwifio baneri'r Rhuban Gwyn yn adeiladau'r Cyngor yng Nghaerfyrddin (Neuadd y Sir) a neuaddau tref Llanelli a Rhydaman ar 25 Tachwedd.

Dywedodd Cefin Campbell, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiogelwch Cymunedol a Llysgennad Rhuban Gwyn: “Fel Cyngor rydym wedi cefnogi ymgyrch y Rhuban Gwyn ers nifer o flynyddoedd ac rwy'n falch o ddweud ein bod yn gwneud hynny eto. Eleni, oherwydd Covid-19, mae'n bwysicach nag erioed ein bod ni nid yn unig yn cefnogi ond hefyd yn codi ymwybyddiaeth o'r cymorth sydd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol i'r rhai sydd ei angen. Os yw cam-drin domestig yn effeithio arnoch chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod, peidiwch â dioddef yn dawel, mae cymorth ar gael. Gallwn ni i gyd chwarae ein rhan, o lofnodi'r addewid i fod yn llysgennad neu'n hyrwyddwr.”

Mae cymorth a chyngor i unrhyw un y mae cam-drin domestig yn effeithio arno ar gael drwy ffonio Byw Heb Ofn ar 0808 80 10 800. I gael cyngor lleol neu gael gwybod sut y gallwch roi i'w gwasanaethau gallwch gysylltu â Threshold (Llanelli) drwy ffonio 01554 752 422; Gwasanaeth Trais Domestig Calan (Rhydaman) drwy ffonio 01269 597 474 a Gwasanaeth Cam-drin Domestig Caerfyrddin drwy ffonio 01267 238 410.

Eleni mae Gwasanaeth Cam-drin Domestig Caerfyrddin yn gweithio gyda siopau i ofyn iddynt godi ymwybyddiaeth o'r ymgyrch drwy ddangos posteri a balwnau mewn ffenestri siopau ac wrth ddrysau ac mae Gwasanaeth Cam-drin Domestig Threshold yn cynnal cystadleuaeth i archwilio beth mae'r Rhuban Gwyn yn ei olygu i bobl, naill ai drwy gerddi, celf, lluniau neu grefftau. Mae 3 chategori oedran gwahanol - o dan 10 oed, 10-18 oed, a 18 oed a hŷn, a bydd gwobrau ar gyfer pob categori. Dylid anfon yr holl gynigion mewn e-bost at enquiries@threshold-das.org.uk erbyn 10 Rhagfyr.

I gael rhagor o wybodaeth am ymgyrch y Rhuban Gwyn, ewch i www.whiteribbon.org.uk