Cyfleusterau newydd ar gyfer Canolfan Hamdden Caerfyrddin

857 diwrnod yn ôl

Mae gwaith wedi'i gwblhau yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin yn dilyn buddsoddiad gwerth £1.5 miliwn gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Mae'r gwelliannau, sy'n cynnwys trac athletau newydd ag wyth lôn a chae Astrotyrff 2G o'r radd flaenaf, wedi'u hariannu o dan raglen gwaith cyfalaf y cyngor.

Mae nodweddion y trac cystadlu sydd wedi'i uwchraddio yn cynnwys dau drac sbrint 100m, trac 400m, system 'startrack' a system oleuadau hollol newydd.

Mae'r pedwar cwrt tenis hefyd wedi cael eu hailchwistrellu gyda rhwydi newydd a mynedfeydd ac allanfeydd ychwanegol.

Mae mannau parcio ychwanegol wedi cael eu darparu i fodloni'r galw presennol ac mae system unffordd wedi'i chyflwyno a fydd yn helpu llif traffig.  

Mae mwy o ffensys a storfeydd goliau wedi'u hadeiladu o amgylch y cae 2G i sicrhau y gellir defnyddio'r cyfleuster yn ddiogel ar gyfer nifer o chwaraeon, ynghyd â goleuadau newydd, rheiliau gwylwyr a ffensys wedi'u hailrwymo.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol: "Rydym yn falch ein bod wedi gallu sicrhau bod y buddsoddiad sylweddol hwn ar gael ar gyfer ein canolfan hamdden. Mae mwy o bobl nag erioed yn defnyddio'r canolfannau i fod yn fwy egnïol ac iach, felly mae'n hanfodol ein bod yn gallu darparu cyfleusterau modern iddynt sy'n cystadlu â marchnad brysur y sector preifat. Os na fyddwn yn buddsoddi, rydym yn wynebu'r posibilrwydd o golli ein cwsmeriaid a fyddai'n cael effaith hirdymor ar hyfywedd ein canolfannau hamdden. Bydd y buddsoddiad hwn o fudd i'n haelodau a'r gymuned leol ac ysgolion."

Mae dros £3 miliwn wedi cael ei fuddsoddi yng nghanolfannau hamdden Caerfyrddin a Rhydaman i sicrhau bod cyfleusterau chwaraeon yn addas ar gyfer y dyfodol.

Ychwanegodd y Cynghorydd Hughes Griffiths: Bydd y cae newydd yn cynnig cyfleuster o'r radd flaenaf i bawb eu mwynhau ym mhob tywydd a hynny drwy gydol y dydd a'r nos, a bydd modd i'r cyhoedd, clybiau, ysgolion ac eraill ei hurio er mwyn chwarae pêl-droed, hoci, ac ystod o chwaraeon a gweithgareddau eraill."