Taliadau Cymorth Hunanynysu

148 diwrnod yn ôl

Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, (POD) a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol. O 5 Chwefror 2021 byddwch hefyd yn gallu gwneud cais os byddwch wedi cael neges drwy ap y GIG yn gofyn i chi hunanynysu ar neu ar ôl 1 Chwefror 2021.

Os byddwch yn bodloni’r holl feini prawf cymhwysedd, mae gennych hawl i Daliad Hunanynysu o £500:

 • Dywedwyd wrthych i hunanynysu gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD) ar neu ar ôl 23 Hydref 2020
 • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Rydych chi’n derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Bensiwn Credyd
 • Gwneir cais hyd at 21 diwrnod ar ôl i'r cyfnod hunan-ynysu ddod i ben. 

Mae rhieni a gofalwyr sy'n bodloni'r meini prawf canlynol hefyd yn gymwys:

 • Mae'r plentyn yn mynychu ysgol, Addysg Bellach neu ofal plant sy'n sefydlu hyd at ac yn cynnwys Blwyddyn 8 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth);
 • Gofynnwyd i'r plentyn hunan-ynysu gan TTP, neu gofynnodd yr ysgol neu'r lleoliad gofal plant iddo hunan-ynysu am 7 neu 10 diwrnod o ganlyniad i achos mewn ysgol, gofal plant neu addysg bellach; a
 • Mae rhieni neu ofalwyr yn cwrdd â meini prawf y prif gynllun neu derbynnir y cais o dan y cynllun dewisol.

Taliadau Disgresiwn

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael Taliad Disgresiwn o £500 os byddwch yn bodloni pob un o’r meini prawf cymhwysedd uchod, ond:

 • Nid ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn
 • Byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra eich bod yn hunanynysu, er enghraifft os yw eich incwm yn is na £500 yr wythnos neu os ydych yn derbyn Tâl Salwch Statudol sylfaenol.

Sut i wneud cais

Sicrhewch bod gennych y wybodaeth isod ar gael cyn dechrau eich cais.

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD)
 • Eich Cyfriflen Banc, slip cyflog neu brawf eich bod yn hunangyflogedig diweddaraf

Noder: Mae taliadau hunan-ynysu yn drethadwy. Os ydych yn gweithio bydd rhaid i chi dalu treth ar y taliad os ewch dros y lwfans personol di-dreth. Bydd eich cod treth yn newid er pwrpas casglu’r dreth. Ni fyddwch yn talu cyfraniadau yswiriant gwladol ar y taliad. Os ydych yn hunan gyflogedig bydd rhaid i chi adrodd y taliad ar eich ffurflen dreth hunan asesiad.

Ceisiadau gan aelodau o’r un aelwyd

Gall pobl o’r un aelwyd gyflwyno cais unigol i dderbyn taliad, os yw pob un ohonynt yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd.

Mewn achosion lle mae’n ofynnol i blentyn hunanynysu, dim ond un taliad y gellir ei wneud i aelwyd am y cyfnod hwnnw.

Dechrau'r cais

 

Gofynnir i rai pobl hunanynysu fwy nag unwaith ond mae terfyn ar nifer y taliadau y gellir eu hawlio gan unigolyn/cwpwl:

 • Un taliad i berson/aelod o gwpwl sydd wedi cael Coronafeirws ei hun

A hyd at

 • Ddau daliad i bob person/cwpwl y nodwyd eu bod wedi bod mewn cyswllt agos â rhywun â'r feirws.

Ym mhob achos, ni ellir gwneud taliad oni bai fod y gwasanaeth POD wedi gofyn i chi hunanynysu ac mae'n ofynnol i ni wirio a oedd hyn wedi digwydd.

Os bydd 2 gyfnod o hunanynysu'n gorgyffwrdd, un taliad yn unig a wneir:

Er enghraifft: Os bydd rhywun yn hawlio am gyfnod hunanynysu rhwng 1 ac 14 Tachwedd ac yna'n hawlio eto am ail gyfnod hunanynysu sy'n dechrau ar 10 Tachwedd, bydd yn cael hawlio unwaith yn unig oherwydd bod y ddau gyfnod yn gorgyffwrdd.

Fodd bynnag, gallai hawlio am ail gyfnod hunanynysu os oedd yn dechrau ar ôl i'r cyfnod cyntaf ddod i ben ar 14 Tachwedd.

Ceir gwybodaeth fanylach am y cynllun ar wefan Llywodraeth Cymru.

Efallai gall gweithwyr gofal y gofynnir iddynt beidio â mynd i'r gwaith oherwydd COVID-19 neu oherwydd y tybir bod ganddynt COVID-19 gyflwyno cais ar gyfer cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol (SSP) Llywodraeth Cymru. Fe'i lansiwyd ar 1 Tachwedd 2020 a bydd yn parhau tan 31 Mawrth 2021. Mae arweiniad ar y cynllun hwnnw ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Sylwer: Ni all gweithwyr gofal gyflwyno ceisiadau ar gyfer y taliad hunanynysu a'r cynllun tâl salwch statudol ar gyfer yr un cyfnod hunanynysu a bydd angen iddynt ddewis pa daliad i'w hawlio. Bydd y cyngor yn croeswirio'r ceisiadau i sicrhau na wneir taliadau dyblyg ar gyfer yr un cyfnod hunanynysu.