Rhowch eich barn am newidiadau dros dro i ganol trefi

10 diwrnod yn ôl

Gofynnir i bobl a busnesau am eu hadborth ar newidiadau a wnaed yn nhair prif dref Sir Gaerfyrddin fel rhan o fesurau diogelwch Covid-19.

Roedd y newidiadau hyn yn cynnwys cyflwyno ardaloedd i gerddwyr yn unig yn Llanelli a Chaerfyrddin i annog pobl i ddychwelyd i'n trefi'n ddiogel ar ôl i'r cyfyngiadau symud ddod i ben.

Roedd y newidiadau hefyd yn creu lle i fusnesau fasnachu yn yr awyr agored yn ogystal â chaniatáu i bobl gadw pellter oddi wrth eraill mewn strydoedd di-draffig.

Croesawodd llawer o fusnesau y newidiadau dros dro i osod mannau eistedd y tu allan i bobl gwrdd yn ddiogel.

Cafodd y newidiadau eu llywio gan y pandemig Covid-19 a'u cyflwyno ar sail dros dro a fyddai'n cael ei hadolygu.

Bellach, mae ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal i gael barn pobl fel rhan o'r adolygiad hwnnw.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Cyflwynwyd y newidiadau dros dro hyn i helpu i adfer canol ein trefi yn sgil effaith y cyfyngiadau symud a chaniatáu i bobl siopa a chwrdd â phobl yn ddiogel. Rydym wedi derbyn adborth ers mis Awst ac wedi gwneud rhai newidiadau eisoes. Bydd yr ymgynghoriad hwn bellach yn rhoi cyfle arall i ystyried a rhannu eich barn fel y gallwn adolygu effaith y newidiadau hyn a hefyd edrych ymlaen at y dyfodol.”

 

Cymryd rhan ar-lein 

Hefyd gall pobl gyflwyno sylwadau drwy ffonio 01267 234567 neu drwy anfon e-bost at ymgynghori@sirgar.gov.uk.

Dyddiad gorffen: 4 Rhagfyr, 2020