Nodyn atgoffa am reolau i'r diwydiant lletygarwch

5 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Gâr yn parhau i helpu'r diwydiant lletygarwch lleol i weithredu'n ddiogel yn ystod pandemig Covid-19.

Ymwelir â safleoedd trwyddedig a busnesau eraill i ofalu bod rheoliadau'r Coronafeirws yn cael eu dilyn, er mwyn sicrhau amgylchedd diogel i gwsmeriaid a staff.

Diwygiwyd rheoliadau a chanllawiau ategol Llywodraeth Cymru ar 9 Tachwedd ac mae'r canllawiau'n cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Cynghorir gweithredwyr busnesau lletygarwch, gan gynnwys tafarndai, bariau, bwytai a chaffis, i sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r rheoliadau ac wedi rhoi mesurau ar waith.  Lle gwerthir alcohol, mae gweithredwyr hefyd yn cael eu hatgoffa o'r cosbau ariannol trwm - dirwyon o hyd at £1,000 - os na roddir mesurau Covid-19 ar waith.

O 9 Tachwedd, rhaid i leoliadau lletygarwch:

Casglu manylion cyswllt ar gyfer cwsmeriaid ac ymwelwyr:

  • Mae'n rhaid i chi gasglu enwau, rhifau ffôn cyswllt, a chofnod o'r dyddiad a'r amser cyrraedd a chadw'r wybodaeth hon yn ddiogel am 21 diwrnod.
  • Yn achos grŵp, mae'n orfodol casglu manylion holl aelodau pob grŵp, nid aelod arweiniol yn unig.
  • Dilysu enw pob oedolyn drwy ofyn am gael gweld trwydded yrru, cerdyn banc neu gerdyn credyd.
  • Dilysu cyfeiriad pob person mewn grwpiau sy'n cynnwys mwy na 4 oedolyn

Sicrhau cadw pellter cymdeithasol:

  • Ar gyfer grŵp o hyd at 4 o bobl o aelwydydd gwahanol, dylid gwneud pob ymdrech i gadw mor bell ag sy’n bosibl oddi wrth ei gilydd wrth y bwrdd.

Rheoli mynediad:

  • Mae'n rhaid i safleoedd trwyddedig reoli mynediad, gan sicrhau yr archebir ymlaen llaw lle bynnag y bo modd a bod cyn lleied â phosibl o gyfleoedd 'galw i mewn'.
  • Mae'n rhaid i safleoedd arddangos hysbysiad wrth y fynedfa yn nodi uchafswm nifer y bobl a allai fod ar y safle 

Cydymffurfio â'r cyfyngiadau ar gyflenwi alcohol:

  • Mae'n rhaid i safleoedd trwyddedig fel tafarndai, clybiau a bwytai beidio â gwerthu alcohol ar ôl 10pm ac mae'n rhaid iddynt gau 20 munud yn ddiweddarach. Rhoddir Hysbysiad Cosb Benodedig i'r sawl sy'n methu cydymffurfio â hyn, sy'n golygu dirwy o £1000.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod chi a'ch staff yn caniatáu cyfnod 'ymdawelu' digonol ar gyfer eich busnes er mwyn sicrhau bod cwsmeriaid wedi gadael y safle erbyn 10.20pm 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu arweiniad arnoch, cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu drwy anfon e-bost i schlicensing@sirgar.gov.uk neu ffonio 01267 234567.