Gadewch i ni i gyd wneud ein rhan i leihau achosion ymhellac

68 diwrnod yn ôl

Mae achosion coronafeirws yn Sir Gaerfyrddin yn dechrau gostwng, gan ddangos arwyddion addawol bod y cyfnod atal wedi cael yr effaith gywir.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi croesawu'r newyddion calonogol ond mae'n annog pawb i fod ar eu gwyliadwriaeth a pharhau i gyfyngu ar eu cysylltiadau i helpu'r niferoedd i ostwng ymhellach fyth ac amddiffyn ein pobl fwyaf agored i niwed.

Cyfradd yr haint yn y sir yw 129.8 fesul 100,000 o'r boblogaeth, i lawr o 190.7 fesul 100,000 yn yr wythnos flaenorol*.

Wrth i fusnesau ailagor ar ôl y cyfnod atal a gemau rygbi rhyngwladol yr hydref ddechrau heno, dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor, y dylai pobl gymryd gobaith o'r gostyngiad ond dylent barhau i fod mor wyliadwrus â phosibl wrth fynd allan.

“Mae angen ein cefnogaeth ar ein busnesau yn fwy nag erioed, ac mae eich busnes yn cael ei werthfawrogi'n fawr iawn," meddai. “Rydym yn gwneud popeth y gallwn i gefnogi ein busnesau i ddarparu amgylchedd diogel i gwsmeriaid a'u staff. Rydym yn parhau â'n hymweliadau rhagweithiol â safleoedd i gynnig cyngor a chymorth - cyn ac yn ystod gemau rygbi a phêl-droed yr hydref byddwn yn ymdrechu i gefnogi safleoedd trwyddedig i ddarparu lle diogel i bobl gyfarfod.
“Mae'n bwysig iawn i bobl ymgyfarwyddo â'r rheolau newydd cyn ymweld ag unrhyw leoliadau - gallwch gyfarfod â ffrindiau mewn grwpiau o uchafswm o bedwar, ond mae'n rhaid i ni barhau i gadw pellter cymdeithasol oddi wrth unrhyw un nad ydym yn byw gydag ef. Bydd safleoedd yn gwirio cardiau adnabod fel rhan o weithdrefnau Profi, Olrhain, Diogelu gwell, a rhaid gwisgo gorchuddion wyneb os nad ydych yn eistedd. Darperir gwasanaeth bwrdd, ac ni ellir gwerthu alcohol ar ôl 10pm. 
“Rheolau syml yw'r rhain - os yw pob un ohonom yn cydymffurfio â nhw ac yn cefnogi ein busnesau i weithredu'n ddiogel dylem allu mynd allan a mwynhau. Dylai pob un ohonom fod yn wyliadwrus a bod yn synhwyrol er mwyn i ni allu parhau i weld nifer yr achosion yn gostwng. Mae pobl sy'n agored i niwed yn ein cymunedau a'n cartrefi gofal y mae angen i ni eu hamddiffyn - mae angen i ni gofio hynny.”

 

* Data'n gywir am 1pm ar 12/11/20