Apêl Teganau Nadolig

13 diwrnod yn ôl

Gofynnir i drigolion ledled Sir Gaerfyrddin helpu i wireddu Nadolig plentyn drwy roi rhodd ar-lein i'r rhai llai ffodus.

Daw'r neges wrth i Gyngor Sir Caerfyrddin lansio'i ddegfed Apêl Teganau Nadolig sy'n helpu cannoedd o blant a theuluoedd nad ydynt yn gallu fforddio prynu anrhegion neu deganau.

Oherwydd Covid-19 gofynnir am roddion ariannol yn unig eleni, a chaiff yr arian ei wario'n lleol ar deganau ac anrhegion.

Bydd yr arian a roddir gan bobl garedig yn cael ei ddefnyddio i brynu anrhegion i blant o deuluoedd nad ydynt, am resymau amrywiol, yn gallu dathlu'r Nadolig yn y ffordd y mae'r gweddill ohonom yn ei chymryd yn ganiataol.

Mae ysgolion, canolfannau teulu a gweithwyr ieuenctid yn nodi'r rheiny sydd fwyaf angen cymorth.

Y llynedd, rhoddwyd dros 6,200 o anrhegion i 1045 o blant o bob oed, o'r crud hyd nes eu bod yn eu harddegau.

Bydd staff y Cyngor yn prynu, yn lapio ac yn dosbarthu teganau yn y cyfnod cyn y Nadolig.

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor sy'n gyfrifol am yr Apêl Teganau Nadolig:

“Mae llawer o bobl yn methu fforddio prynu anrhegion neu deganau i'w plant, ac mae'r sefyllfa'n waeth eleni oherwydd y pandemig Coronafeirws sy'n golygu y bydd llawer o bobl yn cael trafferthion ariannol ac ar ben eu tennyn. Mae'r Apêl Teganau Nadolig flynyddol wedi sicrhau bod plant lleol, a fyddai wedi cael dim neu ychydig iawn fel arall, yn cael anrheg adeg y Nadolig. Cofiwch am y teuluoedd hynny sy'n llai ffodus drwy gyfrannu at yr apêl Nadolig ar-lein. Bydd pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth i'r teuluoedd hynny a fyddai fel arall yn treulio'r Nadolig fel pob diwrnod arall! Helpwch ni i roi gwên ar lawer mwy o wynebau y Nadolig hwn trwy fod yn hael i'r rhai sy'n llai ffodus ledled y Sir.”

 

Cyfrannwch at yr Apêl Teganau Nadolig

Gallwch anfon eich rhoddion (sieciau'n daladwy i: Cyngor Sir Caerfyrddin) i Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB, neu ffoniwch 01267 246657 os hoffech roi arian parod.