Diogelu Sir Gâr - Covid-19

1 diwrnod yn ôl

Mae pobl wedi gorfod aberthu llawer iawn er mwyn byw o fewn y rheolau, cyn ac yn ystod y cyfnod atal byr. Nawr, mae angen inni wneud yn siŵr nad yw ein hymdrechion yn cael eu gwastraffu ac nad oes rhaid inni gael cyfnod atal pellach yn nes ymlaen yn y flwyddyn. I sicrhau hynny, mae angen inni gymryd camau i ddiogelu ein gilydd ac mae’n rhain inni ddal i fyw ein bywydau’n wahanol.

Y prif bethau rydym yn gofyn i bobl eu gwneud yw:

  • Aros allan o gartrefi eich gilydd, ac eithrio mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn
  • Cyfyngu ar faint rydych yn gadael eich cartref, a’r pellter rydych yn ei deithio
  • Pan fyddwch yn gadael eich cartref, ceisiwch gyfyngu ar faint o wahanol bobl yr ydych yn eu gweld. Mae'n well gweld un neu ddau o bobl yn rheolaidd na gweld llawer o wahanol bobl yn achlysurol
  • Cadwch bellter cymdeithasol, gan gynnwys yn yr awyr agored 
  • Ceisiwch gwrdd â phobl yn yr awyr agored yn hytrach na dan do lle bo hynny'n bosibl, hyd yn oed mewn amgylchiadau lle mae’r gyfraith yn caniatáu ichi gwrdd o dan do
  • Gweithio gartref os gallwch
  • Golchi eich dwylo'n rheolaidd a dilyn cyngor arall ar hylendid
  • Hunanynysu os oes gennych symptomau

Mae angen i ni wneud popeth yn ein gallu i helpu i gadw Sir Gaerfyrddin yn ddiogel ac i reoli lledaeniad Covid-19 yn ein cymunedau.

Beth bynnag fo'r amgylchiadau presennol, rydym yma i'ch cefnogi. Mae gwybodaeth ar gael am y gefnogaeth sydd ar gael i chi, eich cymuned, neu eich busnes, gan gynnwys atebion i gwestiynau cyffredin - os na allwch ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch, cysylltwch â ni drwy'r tab 'gofyn cwestiwn'.