Gwybodaeth am Covid-19

2 diwrnod yn ôl

Mae Cymru gyfan yn dal i fod ar lefel rhybudd 4 ond mae Llywodraeth Cymru wedi llacio rhagor ar y cyfyngiadau wrth i ni ddechrau symud tuag at lefel 3. Mae hyn yn rhan o ymagwedd ofalus a graddol i alluogi pobl a busnesau i ailddechrau eu gweithgareddau yn y ffordd fwyaf diogel sy’n bosibl. Mae gan gwefan Llywodraeth Cymru gwybodaeth am y reolau sydd mewn lle wrth i ni symud o lefel 4 i lefel 3.

Ar bob lefel, mae gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn orfodol mewn lleoliadau cyhoeddus o dan do sydd ar agor (yn amodol ar rai eithriadau ac esemptiadau), gan gynnwys ar drafnidiaeth gyhoeddus ac mewn tacsis, a rhaid i bobl hunanynysu pan fo gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG yn dweud wrthynt am wneud hynny.

Rydym yn darparu diweddariad wythnosol o’r ystadegau ar gyfer Sir Gaerfyrddin bob dydd Gwener ar ein tudalen diweddariadau, gallwch gael data dyddiol hefyd ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae angen i ni wneud popeth yn ein gallu i helpu i gadw Sir Gaerfyrddin yn ddiogel ac i reoli lledaeniad Covid-19 yn ein cymunedau.

Beth bynnag fo'r amgylchiadau presennol, rydym yma i'ch cefnogi. Mae gwybodaeth ar gael am y gefnogaeth sydd ar gael i chi, eich cymuned, neu eich busnes, gan gynnwys atebion i gwestiynau cyffredin - os na allwch ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch, cysylltwch â ni drwy'r tab 'gofyn cwestiwn'.