Y Diweddaraf am Coronafeirws COVID-19

20 awr yn ôl

‘Torri’r trosglwyddiad’ – Lansio’r ymgyrch Diogelu Cymru ddiweddaraf

Nod lansio gweithgarwch diweddaraf ymgyrch Diogelu Cymru Llywodraeth Cymru, heddiw, yw ‘torri’r trosglwyddiad’ er mwyn helpu i atal COVID-19 rhag lledaenu.

Bydd hysbysebion ar y teledu a’r radio, yn y wasg ac mewn mannau cyhoeddus, yn ddigidol ac ar y cyfryngau cymdeithasol am y pum wythnos nesaf, er mwyn annog pobl i barhau i ddilyn y mesurau sydd ar waith i gadw pawb ohonom yn ddiogel.

Mae’r ymgyrch yn canolbwyntio ar bwysigrwydd masgiau wyneb, brechiadau, profion, a hunanynysu, a bydd yn hyrwyddo negeseuon ychwanegol i bwysleisio pwysigrwydd awyru, a defnyddio profion llif unffordd cyn cymdeithasu. Mae deunyddiau’r ymgyrch yn cael eu rhannu ag amrywiaeth eang o bartneriaid a rhanddeiliaid er mwyn iddynt eu defnyddio ar eu sianeli eu hunain ar y cyfrangau cymdeithasol.

rhagor o wybodaeth

Newidiadau i deithio rhyngwladol

Eluned Morgan AS, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:
Rydym yn gweithredu i symud Nigeria ar y rhestr goch ar gyfer teithio o 0400 dydd Llun 6 ed Rhagfyr ymlaen ar ôl canfod amrywiolyn newydd o’r coronafeirws, a allai o bosibl osgoi'r warchodaeth sy’n cael ei darparu gan frechlynnau.
Ni chaniateir i deithwyr o wledydd ar y rhestr goch ddod i mewn i Gymru, ond rhaid iddynt ddod i mewn drwy borth mynediad yn Lloegr a mynd i gyfleuster cwarantin a reolir am 10 diwrnod. Tra bod y teithiwr mewn cyfleuster cwarantin rhaid iddynt hefyd gael prawf PCR ar ôl cyrraedd ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8.
Rydym hefyd yn ailgyflwyno gofyniad Prawf 48 awr Cyn Gadael ar gyfer pob teithiwr. Mae hyn yn golygu y bydd angen i deithwyr gael prawf PCR neu LFD negatif mor agos â phosibl at eu hamser gadael cyn y gallant deithio.

Yr achos cyntaf o Omicron wedi’i gadarnhau yng Nghymru

Mae achos o Omicron, yr amrywiolyn sy'n peri pryder, wedi'i gadarnhau yng Nghymru.

Yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro y mae’r achos ac mae'n gysylltiedig â theithio rhyngwladol.

rhagor o wybodaeth

Pwy fydd yn cael cynnig brechiad atgyfnerthu COVID-19?

Dywedodd y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JVCI), wrth ymateb i ymddangosiad yr amrywiolyn Omicron, y byddai’r rhaglen i gynnig brechiad atgyfnerthu COVID-19 yn cael ei hehangu i gynnwys pob oedolyn dros 18 oed o 29 Tachwedd ymlaen.

Mae brechiadau atgyfnerthu yn cael eu cynnig yn nhrefn grwpiau oedran, gan roi blaenoriaeth i frechu oedolion hŷn a phobl mewn grwpiau sydd mewn mwy o berygl oherwydd COVID-19.

Dylid cynnig dos atgyfnerthu o leiaf dri mis ar ôl cwblhau'r cwrs sylfaenol. Mae hyn wedi newid o’r cyngor blaenorol, sef chwe mis.

Mae newidiadau i'r canllawiau wedi'u rhoi ar waith i gyflymu'r rhaglen, i sicrhau'r amddiffyniad unigol gorau posibl cyn ton bosibl o heintiadau, ac i leihau effaith yr amrywiolyn Omicron ar boblogaeth y DU.

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Awst, 2021

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Awst, 2021, wedi cael eu harchifo. Os ydych yn chwilio am ddiweddariad penodol sydd bellach wedi’i archifo, cysylltwch â ni.

Canllawiau dechrau a diwedd tymor ar gyfer myfyrwyr prifysgol

Nod y canllawiau hyn yw darparu gwybodaeth i fyfyrwyr am sut i’w cadw eu hunain, eu teuluoedd, eu ffrindiau a chymunedau prifysgol yn ddiogel ar ddechrau ac ar ddiwedd y tymor.

 

Brechu rhag COVID-19 – Cyngor pellach gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu ar Frechiadau Atgyfnerthu

Mae'r JCVI wedi argymell y dylid cyflymu'r rhaglen frechu drwy ddilyn y camau sydd wedi’u nodi isod:  

 • mae pob oedolyn sydd dros 18 oed bellach yn gymwys i gael brechiad atgyfnerthu, ond dylid rhoi blaenoriaeth o hyd i oedolion hŷn a'r rheini sydd mewn perygl
 • dylai’r cyfnod cyn y cynigir dos atgyfnerthu gael ei leihau i o leiaf dri mis ar ôl cwblhau’r cwrs sylfaenol
 • dylai unigolion sydd â system imiwnedd wan sydd wedi cwblhau eu cwrs sylfaenol o dri dos gael cynnig dos atgyfnerthu, gydag o leiaf dri mis rhwng y trydydd dos sylfaenol a'r dos atgyfnerthu, yn unol â’r cyngor clinigol ar yr amseru gorau posibl
 • ni ddylid gwahaniaethu rhwng y brechlynnau Moderna a Pfizer-BioNTech wrth ddewis pa un i’w ddefnyddio fel rhan o’r rhaglen brechiadau atgyfnerthu COVID-19. Dangoswyd bod y ddau frechlyn yn cynyddu lefelau gwrthgyrff yn sylweddol pan fyddant yn cael eu cynnig fel dos atgyfnerthu

At hynny, mae’r JCVI yn cynghori, yn amodol ar ystyriaeth briodol gan y timau a fydd yn rhoi’r brechiadau o ba mor ymarferol fydd gwneud hynny, y dylid, fel mesur eilradd, cynnig ail ddos o'r brechlyn COVID-19 Pfizer-BioNTech o leiaf 12 wythnos wedi’r dos cyntaf i bob plentyn a pherson ifanc rhwng 12 a 15 oed. Gellir lleihau'r bwlch ar gyfer y grŵp hwn (a phobl ifanc 16-17 oed) i o leiaf 8 wythnos rhwng dosau os bydd y data epidemiolegol sy'n dod i’r amlwg yn cefnogi hyn.

Amrywiolyn Omicron – gweithrediadau ysgolion

Rydym nawr yn cyflwyno mesur ychwanegol, tra ein bod ni yn dod i ddeall mwy am y straen newydd hwn. Dylai holl staff a dysgwyr yn ein hysgolion uwchradd, colegau a phrifysgolion nawr wisgo gorchuddion wyneb dan do lle nad oes modd cynnal pellter corfforol. Mae nifer o leoliadau eisoes yn gweithredu ar y sail hwn, wedi llywio gan eu hasesiadau risg, ond bydd hwn nawr drefniant cenedlaethol. Mesur rhagofalus dros dro yw hwn a fydd ar waith ar gyfer yr wythnosau o’r tymor sy'n weddill ac ar yr adeg honno bydd y sefyllfa'n cael ei hadolygu. Dylai hyn ddod i rym ym mhob lleoliad cyn gynted â phosibl.

Brechiadau atgyfnerthu COVID yn cael eu cynnwys ar y ffurf ddigidol o Bàs COVID y GIG

Mae brechiadau atgyfnerthu COVID-19 wedi cael eu cynnwys ar y ffurf ddigidol o Bàs COVID y GIG, er mwyn i bobl yng Nghymru allu dangos tystiolaeth eu bod wedi cael dos atgyfnerthu os ydynt yn teithio dramor.

Newidiadau i deithio rhyngwladol

Eluned Morgan AS, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

Rydym yn cymryd camau brys i ychwanegu chwech gwlad yn neheudir Affrica at y rhestr goch ar gyfer teithio wedi i amrywiolyn newydd o’r coronafeirws gael ei nodi. Mae’n bosibl y gall yr amrywiolyn hwn osgoi’r amddiffyniad a ddarperir gan frechlynnau.
Mae’r amrywiolyn, sef B.1.1.529, wedi’i gysylltu â Botswana, De Affrica, Eswatini, Lesotho, Namibia a Zimbabwe. Mae’r gwledydd hyn wedi’u hychwanegu at y rhestr goch, a hynny o 12pm heddiw ymlaen.
Bydd hyn yn golygu na fydd teithwyr o’r lleoedd hyn yn cael dod i mewn i Gymru ond bod rhaid iddynt gyrraedd drwy borth mynediad yn Lloegr neu’r Alban a mynd i gyfleuster cwarantin wedi’i reoli am 10 diwrnod. Rhaid iddynt hefyd gymryd profion PCR ar ôl cyrraedd ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8.
Mae camau tebyg yn cael eu cymryd ledled y DU."

Cyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru am Brofion Llif Unffordd

Os ydych dros 11 oed fe'ch anogir i gymryd profion llif unffordd ddwywaith yr wythnos (bob 3 neu 4 diwrnod) os nad oes gennych symptomau COVID-19. 

Fe'ch anogir hefyd i gymryd prawf:

 • os ydych yn mynd i fod mewn sefyllfaoedd risg uwch gan gynnwys treulio amser mewn mannau gorlawn neu gaeedig
 • cyn i chi ymweld â phobl sydd mewn mwy o berygl o salwch difrifol yn sgil COVID-19
 • os ydych yn teithio i ardaloedd eraill o Gymru neu'r DU

 

Cyngor Llywodraeth Cymru

Newidiadau i’r rheolau ar gyfer teithio rhyngwladol

Daw'r newidiadau hyn i rym yng Nghymru o 22 Tachwedd 2021.

Dim newidiadau i’r rheolau Covid

Mae Mark Drakeford, y Prif Weinidog, wedi diolch i bobl ym mhob cwr o Gymru am eu gwaith caled i helpu i leihau cyfraddau achosion o’r coronafeirws – cyfraddau a oedd wedi cyrraedd lefelau na welwyd mo’u tebyg o’r blaen – dros y tair wythnos ddiwethaf.

Mae ef wedi cadarnhau na fydd unrhyw newidiadau i reolau’r coronafeirws yn dilyn yr adolygiad 21 o ddiwrnodau diweddaraf. Bydd Cymru yn parhau ar lefel rhybudd sero, sy'n golygu bod pob busnes yn gallu bod ar agor a masnachu. Ni fydd y Pàs COVID yn cael ei ymestyn ychwaith i leoliadau lletygarwch yn ystod y cylch tair wythnos hwn.

Datganiad y Prif Weinidog

Cyngor y JCVI ynglŷn â phobl ifanc 16 a 17 mlwydd oed ac ymestyn y pigiadau atgyfnerthu i grwpiau blaenoriaeth ychwanegol

Nifer uchel o achosion Covid-19 ar draws Dyffryn Aman a Sanclêr

Mae nifer uchel o achosion Covid-19 wedi'u nodi yn ardaloedd Dyffryn Aman a Sanclêr yn Sir Gaerfyrddin, ac mae pobl yn cael eu hannog i gymryd gofal ychwanegol.

Ar hyn o bryd, y gyfradd heintio yn ardal Dyffryn Aman yw 1,559.53 fesul 100,000, a 1,578.46 fesul 100,000 yn Sanclêr (cywir ar 15/11/21).

Mae'r rhan fwyaf o achosion yn Nyffryn Aman yn gysylltiedig â digwyddiadau cymdeithasol hysbys - mae tua 30 o achosion yn gysylltiedig ag un lleoliad cymdeithasol yn unig - ond hyd yma nid oes cysylltiadau clir â digwyddiadau hysbys yn Sanclêr.

O ganlyniad, mae tîm olrhain cysylltiadau Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog pobl sy'n byw, gweithio a chymdeithasu mewn clybiau, grwpiau neu leoliadau cymunedol lleol yn yr ardaloedd hyn i gymryd gofal ychwanegol.

Maen nhw hefyd yn annog preswylwyr hŷn sydd wedi cael eu gwahodd i gael brechiad atgyfnerthu i fynd i'w hapwyntiadau.

Stori llawn

Ehangu’r defnydd o Bàs COVID y GIG

Yn dechrau heddiw bydd angen Pàs COVID y GIG mewn sinemâu, theatrau a neuaddau cyngerdd yng Nghymru.

Mae'r canllawiau ar hunanynysu hefyd wedi'u newid ac mae pobl yn cael eu hannog i weithio gartref i helpu i ddod â'r feirws dan reolaeth.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Pàs COVID y GIG i gynnwys sinemâu, theatrau a neuaddau cyngerdd yng Nghymru

Mae Aelodau'r Senedd wedi cymeradwyo ehangu’r defnydd o bàs COVID y GIG. Yn dilyn y bleidlais bydd angen pàs COVID y GIG mewn sinemâu, theatrau a neuaddau cyngerdd o ddydd Llun 15 Tachwedd ymlaen.

Hunanynysu: Y newidiadau o 29 Hydref 2021

Mae trefn hunanynysu newydd pan fo rhywun yn eich cartref â symptomau coronafeirws neu wedi cael prawf coronafeirws positif.

Y newidiadau o 29 Hydref 2021

Newidiadau i'r rheolau ar gyfer teithio rhyngwladol

Mesurau cryfach i ostwng cyfraddau uchel o’r coronafeirws yng Nghymru

Heddiw bydd y Prif Weinidog, Mark Drakeford yn cyhoeddi y bydd mesurau diogelu lefel rhybudd sero yn cael eu cryfhau er mwyn diogelu pobl a helpu i ostwng lefelau uchel o achosion o’r coronafeirws yng Nghymru.

Cyfraddau coronafeirws Cymru yw’r uchaf yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd.

Bydd y Prif Weinidog yn dweud bod Cymru’n wynebu sefyllfa ddifrifol, ac oni bai bod y cyfraddau'n dechrau gostwng dros y tair wythnos nesaf, y bydd yn rhaid i Weinidogion ystyried ailgyflwyno rhai cyfyngiadau yn yr adolygiad nesaf o’r rheoliadau er mwyn dod â lledaeniad y feirws o dan reolaeth.

Datganiad gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford

Brechlyn atgyfnerthu COVID-19

Heddiw mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cadarnhau y gall y rhai sy'n gymwys i gael brechlyn atgyfnerthu COVID-19 bellach alw i mewn i'w canolfan brechu torfol Hywel Dda agosaf, nid oes angen apwyntiad.

Darllenwch ragor

Gweithio gyda'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Rydym yn parhau i weithio gyda'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch i gadw mewn cysylltiad â busnesau yn Sir Gaerfyrddin i sicrhau eu bod yn gweithredu'n ddiogel ar lefel rhybudd 0. Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, gan weithio ochr yn ochr â'n swyddogion, yn darparu cyngor ac arweiniad i reoli risg a diogelu gweithwyr, cwsmeriaid ac ymwelwyr a chymryd camau lle mae pryderon am ddiogelwch.

Yn ogystal â chysylltu â gwneuthurwyr, manwerthwyr a darparwyr hamdden a lletygarwch, bydd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch hefyd yn cysylltu â busnesau bach fel cyfreithwyr, gwerthwyr tai a banciau - a hyn oll yn rhan o'n hymdrechion i sicrhau bod pawb yn aros yn ddiogel.

Pàs Covid: canllawiau ar gyfer busnesau a digwyddiadau

Pàs Covid y GIG

O heddiw ymlaen, i fynd i glybiau nos a digwyddiadau yng Nghymru bydd angen i chi:

 • dangos eich statws brechu; neu
 • prawf llif unffordd negative

Gallwch ddefnyddio Pàs Covid y GIG i ddangos y rhain.

Cael eich Pàs Covid y GIG

Cynllun rheoli’r coronafeirws: diweddariad hydref a gaeaf 2021

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Cynllun Rheoli’r Coronafeirws ar ei newydd wedd. Yn y Cynllun, rhoddir manylion bras y camau gweithredu allweddol a allai gael eu rhoi ar waith i reoli lledaeniad y feirws.

Mae’r fersiwn ddiweddaraf o’r Cynllun Rheoli’r Coronafeirws yn cyflwyno dwy senario gynllunio ar gyfer y pandemig dros gyfnod y gaeaf. O dan y senario gyntaf, sy’n cael ei galw yn Covid Sefydlog, mae Cymru yn aros ar lefel rhybudd sero drwy gydol yr hydref a’r gaeaf, gyda phob busnes yn gallu agor.

Mae’r ail senario gynllunio yn cael ei galw yn Covid Brys. Mae’r senario hon wedi ei chynllunio i ymateb i unrhyw newidiadau sydyn yn y sefyllfa. Gallai’r newidiadau hyn gael eu hachosi gan ymddangosiad amrywiolyn newydd, a fydd yn lledaenu’n gyflym, neu gallai’r lefelau imiwnedd a fydd wedi eu meithrin yn sgil cael y brechlyn ostwng. O ganlyniad, bydd y pwysau yn sgil y pandemig yn cynyddu, a bydd perygl y gallai’r Gwasanaeth Iechyd fod o dan ormod o bwysau.

Cynllun rheoli’r coronafeirws diweddariad gan Llywodraeth Cymru

Trefniadau i ddod ar gyfer Profion COVID-19 i blant a phobl ifanc a staff sy’n gweithio mewn ysgolion a cholegau arbennig

Crynodeb o'r newidiadau:

 • Y cyngor i ddisgyblion ysgol uwchradd/myfyrwyr coleg sy'n byw gydag aelod o'r cartref sydd wedi profi'n bositif am COVID-19 fydd cymryd profion llif unffordd (LFT) dyddiol am saith diwrnod (bob bore cyn mynd i'r ysgol/coleg).
 • Mae hyn ar ben cymryd profion PCR ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8.
 • Y cyngor i blant ysgol gynradd o hyd fydd parhau i gymryd prawf PCR ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8.

Plant dan 5 oed:

 • Nid yw Llywodraeth Cymru bellach yn argymell bod plant dan 5 oed yn cymryd profion COVID-19 asymptomatig.
 • Os oes gan blant o dan 5 oed symptomau, nid yw'n cael ei argymell fod y plant yn mynd am brawf fel mater o drefn - oni bai bod cyfarwyddyd yn cael ei roi i wneud hynny gan feddyg neu fod rhieni'n credu bod prawf yn gwbl angenrheidiol ac er budd y plentyn.

Ysgolion Arbennig:

 • Bydd yn ofynnol i staff sydd wedi'u brechu sy'n gweithio mewn lleoliadau addysgol arbennig sy'n cael eu nodi fel cyswllt (cartref neu fel arall), (yn amodol ar asesiad risg) gael prawf PCR negyddol cyn mynychu'r gwaith, ac yna cymryd profion llif unffordd dyddiol am 10 diwrnod ar ôl hynny.

Datganiad: Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Y gwaith o ddarparu brechlyn Covid i blant 12 i 15 oed yn cyflymu yng Nghymru

Wrth i blant 12 i 15 mlwydd oed ar draws Cymru ddechrau cael eu brechu rhag COVID, heddiw mae’r Gweinidog Iechyd wedi cadarnhau y byddan nhw i gyd yn cael cynnig brechiad erbyn diwedd hanner tymor mis Hydref.

Bydd pob plentyn 12 i 15 mlwydd oed yn cael ei wahodd drwy lythyr i gael y brechlyn. Bydd y rhan fwyaf o’r brechiadau’n cael eu rhoi mewn Canolfannau Brechu Torfol. Mewn rhai ardaloedd, bydd ysgolion yn cael eu defnyddio hefyd. Mae rhai o’r plant 12 i 15 oed sydd fwyaf agored i niwed yng Nghymru eisoes wedi dechrau cael y brechlyn a bydd pob Bwrdd Iechyd wedi dechrau ar y gwaith yn eu hardaloedd erbyn yr wythnos hon.

Datganiad gan Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Mehefin, 2021

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Mehefin, 2021, wedi cael eu harchifo. Os ydych yn chwilio am ddiweddariad penodol sydd bellach wedi’i archifo, cysylltwch â ni.

Llywodraeth Cymru yn cadarnhau newidiadau i deithio rhyngwladol ac yn galw i gadw profion PCR

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd yn uno’r rhestrau teithio gwyrdd ac oren ac yn dileu’r gofyniad am brawf cyn ymadael i’r rhai sydd wedi’u brechu’n llawn.

Mae’n bwriadu gwneud y newidiadau erbyn 4 Hydref yn unol â system newydd Llywodraeth y DU.

Nid oes penderfyniad wedi’i wneud eto ynglŷn â pheidio â defnyddio profion PCR ar gyfer teithwyr ond mae Llywodraeth Cymru wedi’i gwneud yn glir ei bod yn gwrthwynebu’r newid. Mae’n galw ar Lywodraeth y DU i wrthdroi ei phenderfyniad.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Y Prif Swyddog Meddygol yn annog menywod beichiog i gael y brechlyn Covid-19

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Frank Atherton, yn annog menywod beichiog i dderbyn y cynnig ar unwaith i gael eu brechu yn erbyn Covid-19.

Mae hyn yn dilyn cynnydd yn nifer y menywod beichiog, nad ydynt wedi cael eu brechu, sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty yn dioddef salwch difrifol o ganlyniad i ddal COVID-19.

Mae Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr a Choleg Brenhinol y Bydwragedd wedi argymell y dylai pobl gael y brechlyn gan ei fod yn un o’r dulliau gorau o amddiffyn yn erbyn haint difrifol.

Datganiad Y Prif Swyddog Meddygol 

Cyhoeddi Pas Covid ar gyfer digwyddiadau a chlybiau nos

Bydd rhaid i bobl ddangos Pàs COVID y GIG i fynd i glybiau nos a digwyddiadau yng Nghymru o fis nesaf ymlaen, cyhoeddodd y Prif Weinidog heddiw.

Mae'r mesur yn cael ei gyflwyno i helpu i reoli lledaeniad y coronafeirws. Mae’r achosion yn uchel iawn yng Nghymru ar hyn o bryd, ond bydd y lefel rhybudd yn parhau ar sero am y tair wythnos nesaf.

Wrth gyhoeddi canlyniad yr adolygiad tair wythnos diweddaraf o'r rheoliadau coronafeirws, fe wnaeth y Prif Weinidog heddiw annog pawb i weithio gartref pan fo modd, gan sicrhau eu bod yn cael eu brechu'n llawn.

Bydd ymwybyddiaeth o fesurau diogelu Covid allweddol eraill a chamau i’w gorfodi yn cynyddu. Bydd y mesurau hyn yn cynnwys gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do ac ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Datganiad llawn Llywodraeth Cymru

Cyhoeddiad y JCVI am raglen pigiadau atgyfnerthu yn yr hydref

Eluned Morgan, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: "Rai wythnosau yn ôl, gofynnwyd i’r JCVI a ddylid lansio ymgyrch i roi dos atgyfnerthu o frechlyn COVID-19 i bobl, yn sgil tystiolaeth a oedd yn dod i’r amlwg fod imiwnedd yn lleihau dros amser. Ar ôl trafod ac ystyried y dystiolaeth dros yr wythnosau diwethaf, mae’r JCVI wedi darparu ei gyngor terfynol, gan argymell yr ymgyrch pigiadau atgyfnerthu yn yr hydref ar gyfer grwpiau penodol."

Mae’r grŵp blaenoriaeth yn rhestru:

 • Pobl sy’n byw mewn cartrefi gofal preswyl ar gyfer oedolion hŷn
 • Pob oedolyn 50 oed a throsodd
 • Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng-flaen
 • Pawb rhwng 16 a 49 oed sydd â chyflyrau iechyd isorweddol sy’n golygu bod mwy o berygl y byddant yn cael COVID-19 difrifol (fel y nodir yn y Llyfr Gwyrdd), a gofalwyr sy’n oedolion
 • Oedolion ar aelwydydd sy’n gysylltiadau i unigolion sydd â llai o imiwnedd

Datganiad llawn

Cyngor y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu a’r Prif Swyddog Meddygol ar frechu plant a phobl ifanc 12-15 oed

Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: "Ar ôl ystyried yn ofalus, ar sail iechyd y cyhoedd, mae Prif Swyddogion Meddygol y DU yn argymell y dylai pob plentyn a pherson ifanc 12-15 oed, nad ydynt eisoes wedi'u cynnwys o dan gyngor presennol y Cyd-bwyllgor, gael cynnig dos cyntaf o frechlyn COVID-19 Pfizer-BioNTech."

Datganiad llawn

cyngor y Cyd-bwyllgor ar Frechu ag Imiwneiddio (JCVI) ar gynnig brechiad pellach i unigolion sy’n ddifrifol imiwnoataliedig

"Heddiw, mae'r Cyd-bwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) wedi dweud y dylid cynnig trydydd dos o frechlyn COVID-19 cynradd i unigolion, 12 oed neu hŷn, a oedd yn imiwnoataliedig iawn ar adeg ei dos cyntaf neu ail o’r brechlyn, neu’r ddau. Y rheswm dros hyn yw na fydd rhai unigolion sy’n ddifrifol imiwnoataliedig oherwydd cyflyrau iechyd isorweddol neu triniaethau meddygol penodol yn cyrraedd imiwnedd llawn o ganlyniad i’r ddwy frechiad gyntaf o’r brechlyn COVID-19," Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Datganiad llawn gan y Llywodraeth Cymru

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 34 AR GAEL I’W DDARLLEN

Dim newid i reolau COVID yng Nghymru

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford yn annog pobl yng Nghymru i gael eu brechu a pharhau i gymryd y camau, sy’n gyfarwydd iawn i ni bellach, er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r cynnydd mewn achosion o’r coronafeirws.

Daw hyn wrth iddo gadarnhau na fydd newidiadau sylweddol i’r rheolau Covid yn ystod y cylch diweddaraf hwn o 21 diwrnod.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Tynnu plant a phobl ifanc oddi ar y rhestr warchod

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan wedi cyhoeddi nad yw plant a phobl ifanc bellach yn cael eu hystyried yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol mewn perthynas â Covid-19, a’u bod yn mynd i gael eu tynnu oddi ar y rhestr gwarchod cleifion.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Cymorth a chyngor i fusnesau yn ystod lefel rhybudd 0

Rydym yn parhau i weithio gyda'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch @H_S_E i gadw mewn cysylltiad â busnesau yn Sir Gaerfyrddin i sicrhau eu bod yn gweithredu'n ddiogel ar lefel rhybudd 0.

Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, gan weithio ochr yn ochr â'n swyddogion, yn darparu cyngor ac arweiniad i reoli risg a diogelu gweithwyr, cwsmeriaid ac ymwelwyr a chymryd camau lle mae pryderon am ddiogelwch.

Gadael neb ar Ôl wrth i fyrddau Iechyd weithio i frechu pawb dros 16 oed

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, yn annog pawb i dderbyn y cynnig i gael eu brechiad COVID, yng ngoleuni’r cadarnhad y bydd pob person ifanc 16 ac 17 oed yng Nghymru wedi cael cynnig brechlyn COVID erbyn diwedd yr wythnos hon.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Hunanynysu ar lefel rhybudd 0

Sut a phryd mae angen i chi a’ch aelwyd hunanynysu os oes gennych chi symptomau, os ydych chi wedi cael canlyniad positif, neu os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â Covid-19 ar lefel rhybudd 0.

Canllawiau Hunanynysu

Prif Weinidog Cymru yn cadarnhau cyflwyno lefel rhybudd sero yng Nghymru o 7 Awst 2021

Dyma’r prif newidiadau fydd yn dod i rym o 6am yfory:

 Ni fydd unrhyw gyfyngiad ar nifer y bobl y cewch gwrdd â nhw dan do nac yn yr awyr agored, gan gynnwys mewn cartrefi preifat, mannau cyhoeddus a digwyddiadau.

 Bydd y nifer bach o fusnesau a oedd yn dal i orfod bod ar gau, gan gynnwys clybiau nôs, yn cael ailagor.

 Ni fydd yn ofyniad cyfreithiol ichi wisgo masg mewn lleoliadau lletygarwch. Ond rydyn ni’n dal i’ch annog i wisgo un yn y llefydd hynny pan fo’n ymarferol.

 Os ydych wedi’ch brechu’n llawn neu dan 18 oed, ni fydd angen ichi hunanynysu mwyach ar ôl cysylltiad agos â rhywun sydd â coronafeirws. Bydd dal angen ichi gael prawf ar ddiwrnod 2 ac 8. A rhaid i unrhyw un sy’n profi’n bositif hunanynysu am 10 diwrnod.

 Rhaid i fusnesau, gweithleoedd a mannau cyhoeddus gymryd mesurau rhesymol i leihau’r risg o ledaenu coronafeirws. Bydd ganddyn nhw hefyd fwy o hyblygrwydd i addasu eu mesurau coronafeirws ar sail eu hasesiad risg – gall hyn olygu llai o bwyslais ar gadw pellter.

Mwy o wybodaeth yma: https://llyw.cymru/cymrun-symud-i-lefel-rhybudd-sero

 

 

 

Dim angen i oedolion sydd wedi eu brechu’n llawn hunanynysu

Ni fydd yr holl oedolion sydd wedi eu brechu’n llawn yn gorfod hunanynysu mwyach os cânt eu nodi fel un o gysylltiadau agos rhywun sydd â choronafeirws o 7 Awst.

Hefyd ni fydd angen i blant a phobl ifanc dan 18 oed hunanynysu os cânt eu nodi fel cyswllt agos i achos positif.  Ond bydd yn rhaid i bawb sy’n profi’n bositif am y coronafeirws neu sydd â symptomau hunanynysu am 10 diwrnod o hyd, p’un a ydynt wedi cael eu brechu ai peidio.