Y Diweddaraf am Coronafeirws COVID-19

37 diwrnod yn ôl

Reolau newydd ar gyfer cyfnod yr ŵyl

Mae llywodraethau pedair gwlad y DU wedi cytuno ar gyfres eang o fesurau ar gyfer y DU gyfan i helpu pobl i ddod at ei gilydd gyda'u hanwyliaid yn ystod cyfnod yr ŵyl, mewn ffordd sydd mor ddiogel â phosibl.

Mae’r pedair gweinyddiaeth wedi dod i gytundeb ar un set o fesurau ar gyfer y DU gyfan i helpu pobl i ddod at ei gilydd gyda'u hanwyliaid mewn ffordd sydd mor ddiogel â phosibl.

 • Bydd cyfyngiadau teithio ar draws y pedair gweinyddiaeth a rhwng yr haenau yn cael eu codi i ddarparu ffenestr benodol i aelwydydd ddod at ei gilydd rhwng 23 a 27 Rhagfyr.
 • Gall hyd at dair aelwyd ffurfio 'swigen' Nadolig’ unigryw i gyfarfod gartref yn ystod y cyfnod hwn. Ar ôl ffurfio swigen, mae’n sefydlog, ac ni ddylid ei newid nac ychwanegu aelwyd arall ati ar unrhyw adeg.
 • Gall pob swigen Nadolig gyfarfod gartref, mewn man addoli neu mewn man cyhoeddus yn yr awyr agored, ond bydd y rheolau mwy cyfyngol presennol ar gyfer lletygarwch a chyfarfod mewn lleoliadau eraill yn parhau drwy gydol y cyfnod hwn.

Darllenwch mwy

Biddulph Arms, Llanelli

Mae hysbysiad cau wedi cael ei gyflwyno i'r person sy'n gyfrifol am y Biddulph Arms, Llanelli yn dilyn torri'r rheoliadau coronafeirws.

Newidiadau i’r polisi ar orchuddion wyneb mewn ysgolion a cholegau

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chanllawiau gweithredol ar y defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion uwchradd a cholegau. Mae’r canllawiau bellach yn nodi y dylai’r canlynol wisgo gorchuddion wyneb:

 • staff a dysgwyr ysgolion uwchradd a cholegau ym mhob man y tu allan i’r ystafell ddosbarth
 • ddysgwyr blwyddyn 7 ac i fyny ar gludiant penodedig i’r ysgol neu goleg
 • ymwelwyr i bob ysgol a choleg, gan gynnwys rhieni a gofalwyr sy’n gollwng ac yn casglu eu plant

rhagor o wybodaeth

Peidiwch â rhoi teuluoedd a ffrindiau mewn perygl o Covid-19

Rydym yn rhoi'r bobl rydym yn eu caru fwyaf yn y perygl mwyaf drwy dorri'r rheolau a lledaenu'r feirws - dyna'r neges glir wrth i achosion Covid-19 gynyddu yn Sir Gaerfyrddin.

Bellach mae gan y sir y nifer uchaf o achosion positif ers i'r pandemig ddechrau ac mae'r gyfradd ddyddiol o ran yr haint bellach yn bryder difrifol.

Darllenwch mwy

Canllawiau i fyfyrwyr sy'n bwriadu dychwelyd adref ar ddiwedd y tymor

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i fyfyrwyr ynghylch mynd adref yn ddiogel ar ddiwedd y tymor.

rhagor o wybodaeth

Cronfa Lawrydd - cam 3

Bydd cam tri y Gronfa Lawrydd ar agor ar gyfer ceisiadau ddydd Llun 23 Tachwedd 2020.

Diben y grant yw cefnogi gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol yn y cyfnod rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021.

Byddwn yn cefnogi gweithwyr llawrydd sy'n gweithio mewn digwyddiadau sydd wedi cael eu heffeithio’n sylweddol gan y pandemig, gan gynnwys y rhai sy'n gweithio mewn priodasau a digwyddiadau corfforaethol, ond nid digwyddiadau chwaraeon.

Bydd hyd yr amser y bydd cam tri yn parhau ar agor ledled Cymru yn dibynnu ar nifer y ceisiadau a dderbynnir ar draws yr holl awdurdodau lleol.

Adolygwch y meini prawf nawr i helpu i baratoi ar ei gyfer.

Darllenwch mwy

Rhowch eich barn am newidiadau dros dro i ganol trefi

Gofynnir i bobl a busnesau am eu hadborth ar newidiadau a wnaed yn nhair prif dref Sir Gaerfyrddin fel rhan o fesurau diogelwch Covid-19.

Darllenwch mwy

Taliadau Cymorth Hunanynysu

Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, (POD) a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol. Os ydych chi'n gymwys, gallwch wneud cais i dderbyn taliad o £500 os dywedwyd wrthych am hunan-ynysu ar neu ar ôl 23 Hydref 2020.

Gallwch gael gwybod a ydych chi'n gymwys yma

Atgoffa: Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Os ydych yn rhedeg busnes yr oedd y cyfnod atal diweddar wedi effeithio arno, mae amser gennych o hyd i wneud cais am gymorth ariannol. Bydd modd gwneud cais i'r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau tan 5pm ar 20 Tachwedd - peidiwch â cholli'r cyfle.

Gallwch gael gwybod a yw eich busnes yn gymwys a gwneud cais  

Gadewch i ni i gyd wneud ein rhan i leihau achosion ymhellach

Mae achosion coronafeirws yn Sir Gaerfyrddin yn dechrau gostwng, gan ddangos arwyddion addawol bod y cyfnod atal wedi cael yr effaith gywir.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi croesawu'r newyddion calonogol ond mae'n annog pawb i fod ar eu gwyliadwriaeth a pharhau i gyfyngu ar eu cysylltiadau i helpu'r niferoedd i ostwng ymhellach fyth ac amddiffyn ein pobl fwyaf agored i niwed.

Cyfradd yr haint yn y sir yw 129.8 fesul 100,000 o'r boblogaeth, i lawr o 190.7 fesul 100,000 yn yr wythnos flaenorol*.

Wrth i fusnesau ailagor ar ôl y cyfnod atal a gemau rygbi rhyngwladol yr hydref ddechrau heno, dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor, y dylai pobl gymryd gobaith o'r gostyngiad ond dylent barhau i fod mor wyliadwrus â phosibl wrth fynd allan.

Darllenwch mwy

£10 miliwn yn ychwanegol ar gael ar gyfer y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru

Yn dilyn y galw uchel am gyllid ar draws y sectorau celfyddydol a diwylliannol bydd £10.7 miliwn ar gael i gefnogi sefydliadau ac unigolion yn ystod y pandemig.

Darllenwch mwy

Y Gweinidog Addysg yn cyhoeddi cynlluniau teithio i fyfyrwyr ar gyfer y Nadolig

Caiff profion COVID-19 newydd, sy’n rhai llif unffordd ac a gynlluniwyd i brofi pobl heb symptomau, eu darparu i fyfyrwyr sy’n bwriadu teithio adref ar gyfer gwyliau’r Nadolig. Bydd prifysgolion ledled Cymru yn sicrhau bod y mwyafrif o wersi wyneb yn wyneb yn gorffen yn ystod yr wythnos sy’n dod i ben ar 8 Rhagfyr i alluogi hynny i ddigwydd.

Bydd hynny’n caniatáu i unrhyw un sy’n profi’n bositif am y coronafeirws hunanynysu am 14 diwrnod cyn teithio adref ar gyfer y Nadolig.

rhagor o wybodaeth

Wales’ approach for qualifications in 2021 confirmed

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams wedi cadarnhau sut y bydd Cymru yn mynd ati i roi cymwysterau yn 2021, ac na fydd arholiadau ar ddiwedd y flwyddyn ar gyfer dysgwyr TGAU, UG na Safon Uwch.

Nododd y Gweinidog y canlynol:

 • Yn lle arholiadau, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gweithio gydag ysgolion a cholegau i gynnal asesiadau dan reolaeth athrawon.
 • Dylai hyn gynnwys asesiadau a fydd yn cael eu gosod a’u marcio yn allanol, ond eu cynnal yn y dosbarth dan oruchwyliaeth yr athrawon.
 • Disgwylir y bydd y gwaith hwn yn cael ei ddefnyddio fel sylfaen ar gyfer canlyniadau gan ganolfannau, gyda dull cenedlaethol y cytunwyd arno i sicrhau cysondeb ar draws Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Rheoliadau coronafeirws newydd

Bydd set newydd o fesurau cenedlaethol yn dod i rym heddiw, gan ddisodli rheolau’r cyfnod atal byr. Ond, i reoli lledaeniad y feirws, bydd gweithredoedd pobl yn bwysicach na rheolau a rheoliadau yn yr wythnosau a’r misoedd i ddod.

Mae’r Prif Weinidog yn annog pawb i leihau nifer y bobl maen nhw’n eu gweld a’r amser maen nhw’n ei dreulio gyda nhw. Bydd hyn yn helpu i leihau’r risg o ddal y feirws a’i basio ymlaen.

Darllenwch mwy

Rheoliadau coronafeirws: cwestiynau cyffredin

 

Ein dyletswydd ni yw gwneud gwahaniaeth

Mae set newydd o reoliadau Covid-19 cenedlaethol yn dod i rym ddydd Llun, a gofynnir i bobl yn Sir Gaerfyrddin feddwl beth gallant ei wneud i helpu i atal lledaeniad y feirws.

Er bod nifer yr achosion yn y sir yn dal i godi, gobaith Cyngor Sir Caerfyrddin yw y bydd pobl yn gwneud gwahaniaeth drwy barhau i gyfyngu ar eu cysylltiad â phobl eraill ac i aros gartref.

Ar hyn o bryd mae 184.9 o achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth - 139.9 oedd y gyfradd hon yr wythnos diwethaf*.

Dim ond ychydig ddyddiau sydd cyn diwedd y cyfnod atal a chyn cyflwyno'r rheoliadau newydd, ac mae Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole yn annog pawb i feddwl am y pethau gallant eu gwneud i ddiogelu eu hunain ac eraill.

Darllenwch mwy

Cadwch yn ddiogel ar Noson Tân Gwyllt

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio gyda Heddlu Dyfed-Powys a Brigâd Dân Canolbarth a Gorllewin Cymru i sicrhau bod pawb yn aros yn ddiogel ar Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.

Mae cyfyngiadau Covid-19 yn golygu yr effeithir ar ddathliadau'r hydref.

Deallwn yn iawn y bydd rhai pobl am gael eu harddangosfa tân gwyllt breifat eu hunain, ac er ein bod ni am i bawb fwynhau eu hunain, gofynnwn i chi feddwl sut i Ddiogelu Cymru ar Noson Tân Gwyllt a pheidio â lledaenu'r Coronafeirws. 

Darllenwch mwy

COVID-19 – mesurau cenedlaethol newydd ar gyfer Cymru

Bydd set newydd a symlach o reolau cenedlaethol yn dod i rym unwaith y daw cyfnod atal byr Cymru i ben am 00:01 ddydd Llun 9 Tachwedd.

Heddiw, dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford mai pobl ac nid rheolau sydd wrth wraidd ymateb Cymru i bandemig y coronafeirws, wrth iddo gyhoeddi’r mesurau newydd a fydd ar waith yng Nghymru ar ôl y cyfnod atal byr.

Darllenwch mwy

Cyflwyno dau gynllun yng Nghymru i helpu pobl i hunanynysu

Bydd modd i bobl sydd ar incwm isel wneud cais am daliad o £500 os ydynt wedi cael prawf coronafeirws positif neu os yw gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru yn gofyn iddynt hunanynysu oherwydd eu bod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael prawf positif.

Yn ogystal, mae taliad ychwanegol newydd yn cael ei gyflwyno ar gyfer y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru, i gynyddu tâl salwch statudol i’w cyflog arferol os oes rhaid iddynt gymryd amser i ffwrdd o’r gwaith oherwydd bod ganddynt coronafeirws neu oherwydd eu bod yn hunanynysu.

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod hyd at £32m ar gael ar gyfer y ddau gynllun  i gefnogi pobl ac i ddileu’r rhwystrau ariannol sy’n wynebu’r rhai sy’n gorfod hunanynysu.

Mae’r trefniadau olaf ar waith i’r cynllun fynd yn fyw, a bydd y taliadau yn cael eu hôl-ddyddio i 23 Hydref. Byddwn yn diweddaru’r dudalen Newyddion cyn gynted â phosibl ar ôl cael y manylion am y broses ymgeisio a’r canllawiau. Yn y cyfamser, nodwch nid oes angen i chi gysylltu â’ni.

Ceir rhagor o wybodaeth am fanylion y cynlluniau ar wefan Llywodraeth Cymru.

Y diweddaraf gan y Gweinidog Addysg ar gymwysterau yng Nghymru

Rhagor o wybodaeth ar y wefan Llywodreath Cynru.

£12.5m i gefnogi teuluoedd a phlant agored i niwed yn ystod y pandemig

Bydd y pecyn hwn yn cefnogi amrywiol wasanaethau i blant a theuluoedd sydd wedi cael eu heffeithio gan bandemig parhaus y coronafeirws.

rhagor o wybodaeth

Taliadau prydau ysgol am ddim

Bydd teuluoedd â phlant sy’n derbyn prydau ysgol am ddim yn cael £19.50 yr wythnos yn ystod y gwyliau ysgol, neu os yw Llywodraeth Cymru wedi dweud wrth eich plentyn am aros gartref, neu os gofynnwyd i’ch plentyn hunanynysu am 14 diwrnod. Mae angen i chi gofrestru ar-lein i gael y taliad hwn. Os ydych wedi cofrestru eisoes, NID oes angen i chi gwblhau ffurflen newydd. Fodd bynnag, os yw eich manylion banc wedi newid neu os oes gennych ragor o blant sy’n derbyn prydau ysgol am ddim, mae angen i chi anfon e-bost atom.

Rhagor o wybodaeth

Cŵn ar dennyn

Rydym yn galw ar berchnogion cŵn i gadw eich cŵn ar dennyn pan fyddwch yn mynd am dro i helpu i gadw pellter cymdeithasol oddi wrth bobl eraill.

Drwy roi eich ci ar dennyn, bydd yn sicrhau ei fod o dan reolaeth bob amser ac yn eich atal rhag gorfod rhedeg ar ôl eich ci ac, o bosibl, mynd i mewn i le rhywun arall.

Byddem yn ddiolchgar iawn am gydweithrediad pobl mewn perthynas â hyn gan fod preswylwyr wedi cysylltu â ni i fynegi eu pryderon.

Cofiwch mai cyngor y Llywodraeth yw aros 2 fetr (neu 6 troedfedd) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill.

Gellir dod o hyd i'r canllawiau llawn ar aros gartref a chadw draw oddi wrth eraill ar wefan Llywodraeth Cymru.

Grantiau Datblygu Busnes y Gronfa Cadernid Economaidd

Bwriad y gronfa hon yw cefnogi busnesau Cymru gyda phrosiectau datblygu er mwyn helpu i adfer o effeithiau pandemig Covid-19 a sicrhau cynaliadwyedd hirdymor. 

Bydd y grantiau datblygu busnes ar agor i fusnesau o bob maint.

 • Bydd microfusnesau (sy’n cyflogi rhwng 1 a 9 o bobl) yn gallu gwneud cais am hyd at £10,000 cyn belled â’u bod yn buddsoddi o leiaf 10% o’u cyllid cyfatebol eu hunain. Ar gyfer microfusnesau Twristiaeth a Lletygarwch a'r microfusnesau hynny sy'n gorfod cau oherwydd y Cyfnod atal, bydd disgresiwn ar gyfer dyfarnu grant o hyd at 100%;
 • Bydd busnesau bach a chanolig (sy’n cyflogi rhwng 10 a 249 o bobl) yn gallu gwneud cais am hyd at £200,000. Bydd gofyn i fusnesau bach (hyd at 50 o weithwyr) fuddsoddi o leiaf 10% o’u cyllid cyfatebol eu hunain, Ar gyfer busnesau bach a chanolig Twristiaeth a Lletygarwch a'r busnesau bach a chanolig hynny sy'n gorfod cau oherwydd y Cyfnod atal, bydd disgresiwn ar gyfer dyfarnu grant o hyd at 100%;
 • Bydd busnesau mawr (sy’n cyflogi 250+ o bobl) yn gallu gwneud cais am hyd at £200,000 ar yr amod eu bod yn buddsoddi o leiaf 50% o gyllid cyfatebol eu hunain.

Bydd y gronfa grant ar agor ar gyfer ceisiadau ar 28 Hydref 2020 ac yn parhau i fod ar agor tan 25 Tachwedd neu hyd nes y bydd arian wedi'i ymrwymo'n llawn.

Defnyddiwch yr adnodd hwn i wirio a ydych chi’n gymwys i gael grant Datblygu Busnes cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd

Hwb ariannol i glybiau chwaraeon Sir Gaerfyrddin

Mae Clybiau Chwaraeon yn Sir Gaerfyrddin wedi cael hwb ariannol i helpu i ddiogelu eu chwaraeon yn ystod y pandemig Coronafeirws. Mae bron £62,000 eisoes wedi'i ddyrannu i glybiau yn y sir sydd wedi bod yn cael trafferthion ariannol yn ystod y cyfyngiadau symud ac i'w helpu i baratoi ar gyfer ailagor yn ddiogel. Mae'r gronfa ar agor o hyd a dylai clybiau y mae angen cymorth arnynt gysylltu â Thîm Cymunedau Actif y cyngor.

 

Darllenwch Mwy

Seremonïau priodas a phartneriaeth sifil yn ystod y cyfnod atal

Rhwng 6pm ddydd Gwener 23 Hydref a 9am dydd Llun 9 Tachwedd, bydd y nifer sy'n bresennol mewn seremonïau yn cael ei gyfyngu i'r cwpl ynghyd â phedwar gwestai. Gwnaed y penderfyniad hwn yn unol â chyngor gan Lywodraeth Cymru a'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol, er mwyn bodloni rheoliadau'r cyfnod atal yng Nghymru.

Bydd ein tîm gwasanaethau cofrestru yn cysylltu â pharau sydd wedi trefnu seremonïau.

Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Trafnidaeth cyhoeddus yn ystod y cyfnod atal

Bydd First Cymru a New Adventure Travel yn darparu llai o wasanaethau neu'n tynnu gwasanaethau yn eu hôl. Gwiriwch yr amserlenni gyda’r cwmni bysiau. Darperir trafnidiaeth gyhoeddus er mwyn i chi wneud teithiau hanfodol yn unig - peidiwch â theithio oni bai fod angen i chi wneud hynny.

Ar agor / Ar gau / Cyfyngiadau

Gweithio gyda'n gilydd yn ystod y cyfnod atal

Mae pobl yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i weithio gyda'i gilydd i sicrhau bod y cyfnod atal yn torri cadwyn heintiau Covid-19.

Wrth i gyfyngiadau cenedlaethol gael eu cyflwyno am bythefnos, dywedodd Cyngor Sir Gaerfyrddin fod y cyfyngiadau a roddwyd ar waith yn Llanelli yn profi bod pobl yn gallu gwneud gwahaniaeth.

Darllenwch mwy

Taliadau prydau ysgol am ddim

Os yw eich plentyn yn gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim, byddwch yn derbyn taliad o £19.50 y plentyn yr wythnos yn ystod y canlynol:

Gwyliau ysgol
Os caiff eich plentyn gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru i aros gartref am gyfnodau heblaw gwyliau ysgol
Os caiff eich plentyn gyfarwyddyd i hunanynysu am gyfnod o 14 diwrnod oherwydd achos positif o COVID yn ei ysgol

Mae manylion ar sut i hawlio taliadau yn cael eu cwblhau ar hyn o bryd yn seiliedig ar ganllawiau Llywodraeth Cymru.

Bydd pob teulu sydd â phlant sy’n gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim yn cael e-bost yn cynnwys mwy o wybodaeth gyda thaliad yn dilyn cyn gynted â phosibl.

Trafnidiaeth gyhoeddus - bysiau

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru sy'n ei gwneud yn ofynnol i weithredwyr bysiau newid eu gwasanaethau yn ystod y Cyfnod Atal, mae’n debygol y bydd gwasanaethau’n cael eu rhedeg ar raddfa lai neu’n cael eu tynnu’n ôl. Mae gweithredwyr yn gweithio ar y manylion a chynghorir teithwyr i gadarnhau gyda’r gweithredwyr os ydynt yn teithio. Cofiwch, yn ystod y cyfnod hwn bydd trafnidiaeth gyhoeddus yn cael ei darparu er mwyn galluogi teithwyr i wneud teithiau hanfodol yn unig – peidiwch â theithio oni bai bod yn rhaid i chi.

 

Rhagor O Wybodaeth

Llythyr newydd gan Brif Swyddog Meddygol Cymru at yr unigolion hynny a oedd yn arfer gwarchod eu hunain

Mae llythyrau gan Brif Swyddog Meddygol Cymru yn cael eu dosbarthu ar hyn o bryd i’r unigolion hynny sy’n agored iawn i niwed ac a oedd yn arfer gwarchod eu hunain. Mae’r llythyr hwn yn cynnwys y cyngor diweddaraf i bobl am y ffordd orau i’w diogelu eu hunain.

rhagor o wybodaeth

 

Trochfa'r Tymor

Ni fydd Trochfa'r Tymor Flynyddol Parc Gwledig Pen-bre yn cael ei chynnal eleni oherwydd y pandemig Coronafeirws.

Mae’r penderfyniad wedi’i wneud yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a phryderon cynyddol am ledaeniad coronafeirws sy’n gysylltiedig â digwyddiadau mawr.

 

Darllenwch mwy

Prydau ysgol am ddim

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwarantu y bydd prydau ysgol am ddim yn cael eu darparu yn ystod pob gwyliau ysgol hyd at a chan gynnwys Pasg 2021.

Mae hyn yn golygu y bydd teuluoedd sy'n derbyn prydau ysgol am ddim yn cael cymorth ariannol dros wyliau hanner tymor mis Hydref a'r wythnos yn dilyn hanner tymor i ddisgyblion ym mlwyddyn 9 ac uwch (gan na fyddant yn mynychu'r ysgol oherwydd y cyfyngiadau cyfnod atal).

Cysylltir â theuluoedd dros y dyddiau nesaf ynghylch unrhyw newidiadau i'r manylion a ddarparwyd ganddynt yn flaenorol.

Yna, gwneir taliadau cyn gynted â phosibl, ond gofynnir i deuluoedd fod yn amyneddgar gan y bydd prosesu'n cymryd amser.

 

The Lamb Inn, Blaenwaun

Mae hysbysiad cau wedi cael ei gyflwyno i'r person sy'n gyfrifol am y Lamb Inn, Blaenwaun, yn dilyn torri'r rheoliadau coronafeirws, sy'n golygu na all y tafarn ailagor am 14 diwrnod o leiaf.

Cyfnod atal Covid-19

Heddiw, mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi y bydd cyfres newydd o fesurau 'cyfnod atal' (fire-break) yn dod i rym am 6pm ddydd Gwener (23 Hydref) i geisio rheoli lledaeniad Covid-19.

Bydd hyn yn golygu y bydd nifer o gyfyngiadau yn dychwelyd, a fydd yn effeithio ar rai o'n gwasanaethau.

Rydym wrthi'n diweddaru ein gwefan gyda gwybodaeth berthnasol - gofynnwn i chi fod yn amyneddgar, byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi cyn gynted ag y gallwn. Yn y cyfamser, ewch i llyw.cymru i gael rhagor o wybodaeth a chwestiynau cyffredin.

Freelancer Fund

Bydd Cam 2 y gronfa Gweithiwr Llawrydd Creadigol yn agor yfori (Dydd Llun) am 10am.
Grant yw hwn i roi cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i COVID-19. Mae'r grant llywodraeth Cymru o £2,500 ar gael fesul unigolyn ac ymdrinnir â cheisiadau ar sail y cyntaf i'r felin.

Llywodraeth Cymru diweddariad addysg yn dilyn cynhadledd i’r wasg y Prif Weinidog

I ddysgwyr, mewn ysgolion ac mewn colegau addysg bellach bydd cyfle i sefyll TGAU craidd mewn Saesneg Iaith, Mathemateg, Mathemateg-Rhifedd a'r Iaith Gymraeg ym mis Tachwedd 2020 yn ôl y bwriad. Bydd cymwysterau eraill ar gael ym mis Ionawr 2021 ac fel rhan o gyfres haf 2021.

Mae hyn er mwyn i'r dysgwyr hynny sydd ar fin cymryd TGAU allu parhau â'u haddysg gyda'r tarfu lleiaf posibl, o dan yr amgylchiadau. Mae hyn hefyd yn berthnasol i ddysgwyr sydd i sefyll eu harholiadau mynediad i brifysgolion. Mae rhagor o wybodaeth ar y wefan.

Bydd canllawiau gweithredol pellach i gefnogi canolfannau (h.y. ysgolion a cholegau) ar redeg y gyfres arholiadau'n ddiogel yn cael eu cyhoeddi ddydd Llun.

Fel y dywedodd y Prif Weinidog heddiw, mae cadw ysgolion ar agor yn brif flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau'r addysg fwyaf posibl a lleihau aflonyddwch.

Fodd bynnag, rydym yn wynebu rhai penderfyniadau eithriadol o anodd i reoli'r feirws - bydd gweinidogion yn cyfarfod dros y penwythnos i drafod toriad tân.

Fel bob amser, byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am faterion sy'n ymwneud ag addysg.

Cymru i gyflwyno cyfyngiadau teithio

Mae Llywodraeth Cymru yn paratoi camau brys i atal pobl sy'n byw mewn ardaloedd yn DU sydd â lefelau uchel o coronafeirws rhag teithio i Gymru, cadarnhawyd hyn gan Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford.

Bydd cyfyngiadau teithio Cymru yn berthnasol i bawb sy'n byw mewn ardaloedd yn y DU lle mae lefelau uchel o'r feirws. Ni fydd pobl, gan gynnwys myfyrwyr, yn gallu teithio i mewn ac allan o'r ardaloedd hynny heb esgus rhesymol.

Rhagor o wybodaeth

 

 

Cynnydd pryderus mewn achosion Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin

Mae'r parth diogelu iechyd sy'n cwmpasu rhan fawr o Lanelli yn gweithio'n dda ac yn helpu i leihau nifer yr achosion positif o Covid-19; fodd bynnag, mae pryderon yn cynyddu ynghylch lledaeniad Covid-19 mewn mannau eraill yn Sir Gaerfyrddin.

Rhoddir diolch i'r bobl sy'n byw yn y parth am eu hymdrechion a gofynnir iddynt barhau â'r gwaith da am o leiaf wythnos arall er mwyn helpu i ostwng y niferoedd ymhellach fyth.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, gan weithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Llywodraeth Cymru, yn parhau i adolygu'r sefyllfa'n gyson.

Mae trafodaethau'n cael eu cynnal hefyd i baratoi ar gyfer 'torrwr cylched' posibl - mesur sy'n cael ei ystyried gan Lywodraeth Cymru i atal lledaeniad cyflym y feirws ledled Cymru.

Byddai'n golygu dychwelyd cyfyngiadau cenedlaethol cryfach am gyfnod o bythefnos i dair wythnos. Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei phenderfyniad ddydd Llun.

Darllenwch mwy

Defnyddiwch ein gwiriwr côd post i weld a ydych yn byw yn yr ardal ddiffiniedig lle mae’r cyfyngiadau lleol ar waith.

Darllenwch ein cwestiynau cyffredin i gael gwybod am yr hyn y gallwch ei wneud a'r hyn na allwch ei wneud.

Prydau ysgol am ddim

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwarantu y bydd prydau ysgol am ddim yn cael eu darparu yn ystod pob gwyliau ysgol hyd at a chan gynnwys Pasg 2021, diolch i £11m a gadarnhawyd heddiw gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams.

Wrth wneud y cyhoeddiad cyn hanner tymor mis Hydref drwy fideo a ryddhawyd ar ei sianel Twitter, dywedodd y Gweinidog ei bod yn gobeithio y byddai'r cadarnhad yn rhoi rhywfaint o dawelwch meddwl yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd.

Rydym wrthi'n gwneud cynlluniau a byddwn yn cysylltu'n uniongyrchol â theuluoedd sy'n cael prydau ysgol am ddim yn Sir Gâr cyn gynted â phosib.

rhagor o wybodaeth

Mae risg i Sir Gâr - cadwch at y rheolau

Mae pobl sy'n byw yn Sir Gâr yn cael eu hannog i ddilyn rheolau Covid-19 er mwyn helpu i stopio'r feirws rhag lledaenu.

Mae'r modd mae'r feirws yn cael ei drosglwyddo yn y gymuned yn achos pryder gwirioneddol, ac er taw dim ond mewn un rhan o'r sir mae cyfyngiadau symud ar waith, atgoffir pobl fod angen i Sir Gâr gyfan fod ar ei gwyliadwriaeth.

Darllenwch mwy

Cymru’n paratoi i gyflwyno cyfyngiadau teithio i atal y coronafeirws rhag lledaenu

Mae Llywodraeth Cymru yn paratoi camau brys i atal pobl sy'n byw mewn ardaloedd yn y Deyrnas Unedig sydd â lefelau heintio uchel o ran y coronafeirws rhag teithio i Gymru. Cadarnhawyd hynny heddiw (14 mis Hyrdef) gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford.

rhagor o wybodaeth

 

Diweddariad: Beach Hotel, Pentwyn

Mae’r hysbysiad cau wedi ei godi bellach ac mae’r safle wedi cael ailagor.

Cyngor i berchnogion cartrefi gwyliau, carafannau neu gychod mewn ardal lle mae cyfyngiadau

Mae cyngor newydd wedi'i roi i unrhyw un sy'n berchen ar gartref gwyliau, carafan neu gwch sydd mewn ardal lle mae cyfyngiadau.

Bellach caniateir i berchnogion ymweld ag eiddo o'r fath i gasglu eitemau personol a sicrhau bod yr eiddo'n ddiogel ar gyfer y gaeaf, ond dylai perchnogion sicrhau eu bod yn y lleoliad am gyfnod mor fyr â phosibl cyn dychwelyd adref yn syth.

Rydym wedi diweddaru ein cwestiynau cyffredin am y cyfyngiadau yn ardal Llanelli i adlewyrchu'r newid hwn.

Cwestiynau cyffredin - cyfyngiadau Llanelli​

 

Defnyddiwch ein gwiriwr côd post i weld a ydych yn byw yn yr ardal ddiffiniedig lle mae’r cyfyngiadau lleol ar waith.

Darllenwch ein cwestiynau cyffredin i gael gwybod am yr hyn y gallwch ei wneud a'r hyn na allwch ei wneud.

Cronfa Gweithwyr Llawrydd - Mae Cam 1 nawr ar gau

Er mwyn rhoi digon o amser i weithwyr llawrydd wneud cais, penderfynwyd rhannu'r gronfa'n ddau gam. Bydd Cam 2 y Gronfa Gweithwyr Llawrydd ar agor i geisiadau o 19 Hydref 2020. Mae grant o £2,500 ar gael fesul unigolyn ac ymdrinnir â cheisiadau ar sail y cyntaf i'r felin. Gall hyn arwain at beidio â gwerthuso ceisiadau ar ôl iddynt gael eu cyflwyno os yw'r gronfa wedi'i hymrwymo'n llawn.

Gall unigolion wneud cais am y grant drwy fynd i Wiriwr Cymhwysedd Grant y Gronfa Adferiad Diwylliannol ar wefan Busnes Cymru. Os byddwch yn gymwys i wneud cais, cewch eich cyfeirio at ffurflen gais ar-lein.

Os oes angen cymorth arnoch i gyflawni’r cais, mae Busnes Cymru yn derbyn ceisiadau gan weithwyr llawrydd creadigol B/byddar a/neu anabl anabl/byddar nawr hyd nes y bydd cam 2 yn cau. Ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu anfonwch e-bost i GweithwyrLlawryddCADC@llyw.cymru

I gael rhagor o wybodaeth am y grant hwn darllenwch ganllawiau'r Gronfa Gweithwyr  Llawrydd a chwestiynau cyffredin.

Profiadau disgyblion i lywio argymhellion ar gyfer cymwysterau flwyddyn nesaf

Mae arolwg newydd wedi'i lansio i glywed barn dysgwyr, athrawon a rhanddeiliaid eraill am y ffordd yr aseswyd TGAU, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol eleni a'u barn am y trefniadau ar gyfer 2021.

Mae'r arolwg yn rhan o'r Adolygiad Annibynnol o Drefniadau Haf 2020 i ddyfarnu graddau, a fydd hefyd yn darparu argymhellion ar gyfer sut y caiff cymwysterau eu hasesu yn 2021.

Diweddariad: New Rolling Mill, Llanelli

Mae’r hysbysiad cau wedi ei godi bellach ac mae’r safle wedi cael ailagor.

Cau safleoedd

Mae hysbysiadau cau wedi'u rhoi ar ddau safle trwyddedig arall yn Sir Gaerfyrddin am dorri'r rheoliadau coronafeirws. Mae'r Cyngor wedi cyflwyno hysbysiadau cau am 14 diwrnod i:

Santa Clara, San Cler
Beach Hotel, Pentwyn

Cyfyngiadau Llanelli yn helpu i reoli achosion uchel o Covid

Heddiw rydym wedi adolygu'r cyfyngiadau Covid-19 lleol sy'n effeithio ar bobl yn y rhan helaeth o Lanelli.

Mae nifer yr achosion positif yn yr 'ardal diogelu iechyd' yn dal i fod deirgwaith yn uwch na rhannau eraill o'r sir, ond mae'n ymddangos bod y camau yr ydych yn eu cymryd yn gwneud gwahaniaeth.

Er bod yr arwyddion yn galonogol, bydd angen i'r cyfyngiadau barhau am o leiaf wythnos arall er mwyn sicrhau bod modd parhau i reoli lledaeniad yr haint.

Caiff y sefyllfa ei hadolygu'n wythnosol, a bydd ffigurau a phenderfyniadau'n cael eu cyhoeddi bob prynhawn Gwener.

Mae gweddill Sir Gaerfyrddin yn parhau i gael ei monitro a gofynnir i'r holl drigolion  barhau i gadw pellter cymdeithasol, golchi dwylo, gwisgo gorchudd wyneb dan do - a hefyd yn yr awyr agored lle na allwch gadw dau fetr ar wahân - hunanynysu a chael prawf os ydych yn cael symptomau Covid-19 gan gynnwys peswch parhaus newydd, gwres uchel, neu golli synnwyr blas ac arogl.

 

Rhagor o wybodaeth, gan gynnwys dadansoddiad llawn o'r ffigurau diweddaraf

Defnyddiwch ein gwiriwr côd post i weld a ydych yn byw yn yr ardal ddiffiniedig lle mae’r cyfyngiadau lleol ar waith.

Darllenwch ein cwestiynau cyffredin i gael gwybod am yr hyn y gallwch ei wneud a'r hyn na allwch ei wneud.

Cynllun Benthyciad Arbed Tenantiaeth

Heddiw (8 mis Hydref), cyhoeddodd Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, gynllun Benthyciad Arbed Tenantiaeth newydd gwerth £8 miliwn i helpu tenantiaid sy’n ei chael hi’n anodd i dalu ôl-ddyledion rhent o ganlyniad i’r coronafeirws.

Bydd y cynllun Benthyciad Arbed Tenantiaeth, sef y cyntaf o’i fath yn y DU, ar gael i denantiaid y sector rhentu preifat sydd ag ôl-ddyledion rhent, a’r rhai a allai ei chael hi’n anodd talu rhent y misoedd i ddod o ganlyniad i’r coronafeirws hefyd. Bydd y cyfnod y gellir gwneud cais am y cynllun ar agor tan 31 Mawrth 2021.

rhagor o wybodaeth

Diweddariad Hydref 5, 2020: Mae’r hysbysiadau cau wedi eu codi bellach ac mae’r safleoedd wedi cael ailagor

South Star, Llanelli

Felinfoel Rugby Club, Llanelli

Llangennech Rugby Social Club

Cross Keys, Glanamman

Defnyddiwch ein gwiriwr côd post i weld a ydych yn byw yn yr ardal ddiffiniedig lle mae’r cyfyngiadau lleol ar waith.

Darllenwch ein cwestiynau cyffredin i gael gwybod am yr hyn y gallwch ei wneud a'r hyn na allwch ei wneud.

Canolfan brofi gyrru COVID-19 Llanelli

Bydd canolfan brofi gyrru drwodd COVID-19 Llanelli yn symud o Faes Parcio Parc y Scarlets B, i Iard Dafen, Heol Cropin, Dafen, o bore yfory (dydd Mawrth Hydref 06 2020).
Bydd profion yn cael eu cynnal yn yr un modd ac mae archebu'n parhau trwy wefan y DU neu trwy ffonio 119 rhwng 7am ac 11pm.
Ni ddylai fod angen i bobl deithio’n bell gan fod adnoddau profi ar gael yn Llanelli a Maes Sioe Caerfyrddin gerllaw.
Y math o brofion a gynhelir ar y safleoedd hyn yw darganfod a oes gan bobl â symptomau COVID-19. Y symptomau yw - peswch parhaus newydd, neu dymheredd uchel, neu golled / newid i ymdeimlad o arogl neu flas.

Darllenwch mwy

Defnyddiwch ein gwiriwr côd post i weld a ydych yn byw yn yr ardal ddiffiniedig lle mae’r cyfyngiadau lleol ar waith.

Darllenwch ein cwestiynau cyffredin i gael gwybod am yr hyn y gallwch ei wneud a'r hyn na allwch ei wneud.

Cronfa Gweithwyr Llawrydd

Grant yw hwn i roi cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i COVID-19.

Diben y grant yw cefnogi gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol yn y cyfnod rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021. Mae'r grant yn ceisio ategu mesurau eraill i gynorthwyo sefydliadau a busnesau yng Nghymru i ymateb i COVID yn rhan o'r Gronfa Adferiad Diwylliannol.

rhagor o wybodaeth

Dairies Sports and Social Club, Caerfyrddin

Mae hysbysiad cau wedi cael ei gyflwyno i'r person sy'n gyfrifol am 'Dairies Sports and Social Club', Caerfyrddin, yn dilyn torri'r rheoliadau coronafeirws, sy'n golygu na all y clwb ailagor am 14 diwrnod o leiaf. 

Diweddariadau hyd at 1 Hydref, 2020

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Hydref, 2020 wedi cael eu harchifo. Os ydych yn chwilio am ddiweddariad penodol sydd bellach wedi’i archifo, cysylltwch â ni.