Profi, Olrhain, Diogelu

51 diwrnod yn ôl

Mae'r gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru bellach yn mynd rhagddo ar draws Sir Gaerfyrddin i olrhain y firws a bydd yn diogelu ein cymunedau ymhellach.

Fel rhan o hyn, gellir cysylltu ag unrhyw un sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd ag achos o Covid-19 wedi'i gadarnhau gan ofyn iddynt archebu prawf Covid-19 cyn gynted â phosibl ar ddechrau’r cyfnod hunanynysu, ac eto ar ddiwrnod wyth. 

Os yw'r profion hyn yn negatif, bydd dal angen i bobl gwblhau cyfnod yn hunanynysu am 10 niwrnod, oherwydd gall gymryd cymaint â hynny o amser neu'n rhagor i symptomau ddatblygu, neu i'r feirws ymddangos yn eu systemau.

Nid yw'r newidiadau hyn yn berthnasol i'r rheiny sydd eisoes yn rhan o gynllun sy'n cynnal profion rheolaidd megis ysgolion a chartrefi gofal.

Bydd cynghorydd cyswllt yn cysylltu â'r unigolyn i roi cyngor a chymorth.

Mae Profi, Olrhain, Amddiffyn yn gweithio drwy:

 • Brofi pobl sydd â symptomau coronafeirws, gan ofyn iddynt ynysu oddi wrth y teulu ehangach, eu ffrindiau a'u cymuned wrth iddynt gymryd y prawf ac aros am y canlyniadau. Darllenwch rhagor o wybodaeth am yr hyn y gallwch ei wneud i ddiogelu eich hun ac eraill i'w chael. Os ydych yn dangos symptomau, gallwch wneud cais am brawf coronafeirws.
 • Olrhain y bobl hynny sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r person symptomatig/sydd wedi'i brofi, gan ofyn iddynt hunanynysu (gweler uchod). Darllenwch rhagor o wybodaeth am olrhain cysylltiadau a sut bydd hyn yn gweithio ar gael.
 • Rhoi cyngor ac arweiniad, yn enwedig os yw'r person sydd â symptomau neu eu cysylltiadau yn y grŵp o bobl sy’n wynebu’r risg fwyaf.
 • Sicrhau, os nad coronafeirws sy'n achosi'r symptomau, y gall unigolion a'u cysylltiadau fynd yn ôl i'w trefn arferol cyn gynted â phosibl.

Prif symptomau coronafeirws yw:

 • tymheredd uchel: mae hyn yn golygu bod eich brest neu'ch cefn yn teimlo'n boeth i'w gyffwrdd (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd)
 • peswch newydd, parhaus: mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu 3 neu fwy o byliau peswch mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gall fod yn waeth nag arfer)
 • methu arogli neu flasu neu golli eich synnwyr o arogl neu flas: mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi nad ydych yn gallu arogli na blasu unrhyw beth, neu fod pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i'r arfer

Mae gan y rhan fwyaf o bobl sydd â choronafeirws o leiaf un o'r symptomau hyn.

Os byddwch yn datblygu unrhyw un o symptomau coronafeirws, dylech gymryd prawf coronafeirws yn ystod y pum niwrnod cyntaf o ddatblygu’r symptomau – dyma pryd y bydd y prawf ar ei fwyaf effeithiol.

Anogir gweithwyr hanfodol, megis y rhai mewn iechyd a gofal cymdeithasol, awdurdodau lleol, yr heddlu, tân, addysg, bwyd, manwerthu, trafnidiaeth, gwasanaethau cyhoeddus, i gael prawf os oes ganddynt symptomau. Yn ddelfrydol, gallant wneud hyn drwy siarad â'u cyflogwr. Fel arall, gallant gysylltu â'r tîm ymholiadau Covid lleol yn uniongyrchol ar 0300 303 8322 neu drwy anfon e-bost at CovidEnquiries.hdd@wales.nhs.uk (Sylwch mai mater i weithwyr allweddol yn unig yw hwn ac mae manylion am sut y gall aelodau'r cyhoedd gael mynediad i brofion isod).

I gael y rhestr lawn o weithwyr allweddol sy'n gymwys i gael prawf ewch i'r wefan Llywodraeth Cymru.

Gall aelodau'r cyhoedd wneud cais am brawf drwy ymweld â gwefan Llywodraeth Cymru: www.gov.wales/apply-coronavirus-test a dewis naill ai canolfan galw heibio neu archebu pecyn profi cartref. Gall y rhai sydd heb fynediad digidol wneud cais am brawf drwy ffonio'r Rhadffôn 119 (rhwng 7am-11pm) a gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001 119.

I ddechrau, bydd swyddog olrhain cysylltiadau yn eich ffonio. Dim ond o’r rhif hwn y bydd galwadau’n dod: 02921 961133.

Ar gyfer plant o dan 16, gall y swyddog olrhain cysylltiadau siarad ag un o’r canlynol:

 • oedolyn ar ran y plentyn
 • y plentyn, gyda chaniatâd y rhiant neu’r gwarcheidwad

Os byddwch yn methu galwad, bydd y gwasanaeth yn eich ffonio eto drannoeth. Ni fyddwch yn cael neges llais, ond os byddwch yn ffonio’r rhif yn ôl byddwch yn clywed neges yn cadarnhau bod gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi’ch ffonio. Dim ond galwadau allan y gall y rhif hwn eu gwneud, felly ni fydd modd ichi siarad â swyddog a bydd angen ichi aros am alwad yn ôl drannoeth.

Ni fydd swyddogion olrhain cyswllt byth yn

 • Gofyn i chi ddeialu rhif cyfradd premiwm i siarad â nhw (er enghraifft, y rhai sy'n dechrau gyda 09 neu 087)
 • Gofyn i chi wneud unrhyw fath o daliad
 • Gofyn i chi am unrhyw fanylion am eich cyfrif banc
 • Gofyn am eich manylion cyfryngau cymdeithasol neu fanylion mewngofnodi, neu am eich enwau cyswllt
 • Gofyn i chi am unrhyw gyfrineiriau neu binnau, neu ofyn i chi osod unrhyw un dros y ffôn
 • Gofyn i chi brynu cynnyrch
 • Gofyn i chi ymweld ag unrhyw wefan nad yw'n perthyn i'r Llywodraeth na'r GIG
 • Gofyn i chi lawrlwytho unrhyw feddalwedd ar eich dyfais neu ofyn i chi drosglwyddo rheolaeth dros eich cyfrifiadur, ffôn clyfar neu dabled.

Gallwch adrodd galwadau a negeseuon e-bost amheus trwy 101, ar-lein neu drwy e-bostio contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk.

Os byddwch yn cael canlyniad positif gofynnir i chi rannu manylion eich cysylltiadau, rheini rydych chi'n byw gyda nhw neu beidio, ac y byddwch chi wedi bod yn agos iddynt ar unrhyw achlysur yn ystod y cyfnod yn dechrau hyd at ddau ddiwrnod cyn i chi brofi symptomau, gan gynnwys:

 • rhywun o fewn 1 metr i chi rydych wedi cael sgwrs wyneb-yn-wyneb â nhw, cyswllt corfforol croen-i-groen, rydych chi wedi peswch drostynt, neu wedi bod mewn math arall o gyswllt â nhw o fewn 1 metr am 1 funud neu fwy
 • rhywun o fewn 2 fetr i chi am fwy na 15 munud
 • rhywun rydych wedi teithio mewn cerbyd â nhw - neu wedi eistedd yn agos atynt ar drafnidiaeth gyhoeddus
 • Llefydd rydych wedi ymweld â nhw yn ddiweddar ac enwau a manylion cyswllt y bobl roeddech mewn cysylltiad agos â nhw yn ystod yr 14 diwrnod cyn i’ch symptomau ddechrau

Bydd y wybodaeth hon yn helpu'r timau olrhain cysylltiadau i weld pa mor gyflym y mae'r feirws yn ymledu ac a oes yna glystyrau dwys o achosion.

Nid mater o orfodaeth na gwyliadwriaeth yw hyn ac mae er budd diogelu eich iechyd ac iechyd eich cysylltiadau. Gofynnir i’r cysylltiadau hyn hunanynysu am 10 diwrnod i sicrhau nad yw’r feirws ganddynt. Dim ond os byddant yn dangos symptomau y cânt eu cynghori i gymryd prawf – mae profi rhywun heb symptomau yn gallu cynhyrchu negatifau ffug ac nid ydym yn ei argymell am y rhesymau hyn.

Mae bellach yn orfodol i fusnesau lletygarwch a lleoliadau risg uchel eraill gasglu manylion cyswllt i gefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu’r GIG Cymru i reoli lledaeniad COVID-19. Mae angen cofnodi manylion y staff, y cwsmeriaid a’r ymwelwyr.

Mae hyn yn gymwys i’r canlynol:

 • Lletygarwch, gan gynnwys tafarndai, bariau, bwytai a chaffis
 • Sinemâu
 • Gwasanaethau cysylltiad agos gan gynnwys trinwyr gwallt, barbwyr, harddwyr, tatŵyddion, therapyddion chwaraeon a thylino
 • Pyllau nofio, stiwdios ffitrwydd dan do, campfeydd, sbâu neu ganolfannau neu gyfleusterau hamdden eraill dan do

I gydymffurfio mae angen ichi:

 1. Gadw cofnodion staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr â’ch safle am 21 diwrnod. Gellir gwneud hyn naill ai ar bapur neu’n electronig ond dylech lynu wrth y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)
 2. Esbonio pam rydych chi’n gofyn am wybodaeth gyswllt a’u hannog i’w darparu
 3. Arddangos hysbysiad ar eich safle neu ar eich gwefan. Mae deunyddiau i’ch helpu i wneud hyn ar wefan Busnes Cymru

Yr wybodaeth y bydd angen ichi ei chasglu:

Bydd angen i chi gasglu’r wybodaeth ganlynol a hynny er gwaethaf unrhyw fesurau pellter cymdeithasol yr ydych wedi’u rhoi ar waith.

Staff

 • Enwau’r staff sy’n gweithio ar y safle.
 • Rhif ffôn cyswllt ar gyfer pob aelod o staff.
 • Y dyddiadau a’r amseroedd y mae’r staff yn gweithio.

Cwsmeriaid ac ymwelwyr

 • Enwau cwsmeriaid neu ymwelwyr, neu os grŵp o bobl ydyw, enw un aelod o’r grŵp - yr ‘aelod arweiniol’
 • Rhif ffôn cyswllt ar gyfer pob cwsmer neu ymwelydd, neu ar gyfer aelod arweiniol grŵp o bobl
 • Dyddiad yr ymweliad a’r amser cyrraedd a gadael

At beth y defnyddir y cofnodion

Ni fydd GIG Cymru yn gofyn am eich cofnodion ond lle bo angen. Bydd hyn naill ai oherwydd bod rhywun wedi profi’n bositif am COVID-19 ac wedi rhestru eich safle fel lle y mae wedi gweithio ynddo, neu wedi ymweld ag ef yn ddiweddar, neu oherwydd bod eich safle wedi cael ei nodi fel lleoliad ar gyfer brigiad posibl o achosion.

Os gofynnir i chi wneud hynny, dylech rannu gwybodaeth staff, ymwelwyr a chwsmeriaid gyda gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru cyn gynted â phosibl. Dim ond o’r rhif hwn y daw galwadau: 02921 961133. Ni ddylech rhannu yr wybodaeth gyswllt ag unrhyw un arall.

Cydymffurfio â’r Rheoliadau

Os nad ydych yn cydymffurfio â’r gofynion cadw cofnodion, yna gallai ein swyddogion gorfodi  gyhoeddi ‘hysbysiad gwella safle’ neu ‘hysbysiad cau mangre’, neu’r ddau yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Gallwch ddarganfod mwy am y hyn o wefan Llywodraeth Cymru.

Mae'n rhaid i chi hunanynysu:

os oes gennych symptomau COVID-19 ac nad ydych wedi cael prawf, neu os ydych yn aros am ganlyniadau prawf

os ydych wedi cael prawf positif am COVID-19.

os ydych yn byw gyda rhywun sydd â symptomau COVID-19, neu sydd wedi cael prawf positif am COVID-19 (hyd yn oed os oedd canlyniad eich prawf chi'n negatif)

os oes gennych symptomau COVID-19, waeth pa mor ysgafn ydynt, mae'n rhaid i chi hunanynysu gartref am o leiaf 10 diwrnod o'r adeg y dechreuodd eich symptomau

os oes gan unrhyw un yn eich aelwyd symptomau COVID-19, waeth pa mor ysgafn ydynt, mae'n rhaid i chi hunanynysu gartref am o leiaf 10 diwrnod o'r adeg y dechreuodd y symptomau

Os yw eich prawf yn negatif, gall pawb roi'r gorau i hunanynysu cyn belled nad oes neb arall yn yr aelwyd wedi datblygu symptomau.

Efallai y bydd swyddog olrhain cysylltiadau yn gofyn i chi hunanynysu, hyd yn oed os nad oes unrhyw symptomau gennych chi, neu gan y bobl sy'n byw gyda chi - mae'n rhaid i chi wneud beth mae'n gofyn i chi ei wneud.

 

Mae hunanynysu ac aros gartref yn golygu:

Peidiwch â mynd i'r gwaith - gweithiwch gartref os oes modd

Peidiwch â mynd i leoedd megis meddygfa, fferyllfa neu ysbyty

Peidiwch â mynd i'r ysgol neu'r coleg

Peidiwch â mynd i unrhyw fannau cyhoeddus, gan gynnwys tafarndai, bwytai a chaffis

Peidiwch â mynd i siopa, hyd yn oed i brynu bwyd neu eitemau hanfodol eraill (dylech ofyn i rywun am gymorth, neu siopa ar-lein)

Peidiwch â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus

Peidiwch â chaniatáu i ymwelwyr ddod i mewn i'ch cartref neu eich gardd

Peidiwch â gwneud ymarfer corff unrhyw le y tu allan i'ch cartref neu eich gardd

Mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheolau hyn er mwyn diogelu eich hun, a'ch cymuned.

 • Golchwch eich dwylo gyda sebon a dŵr yn aml – Gwnewch hyn am o leiaf 20 eiliad
 • Golchwch eich dwylo bob amser pan fyddwch yn mynd adref neu gyrraedd y gwaith
 • Defnyddiwch gel diheintio dwylo os nad oes sebon a dŵr ar gael
 • Gorchuddiwch eich ceg a'ch trwyn â hances neu eich llawes (nid eich dwylo) pan fyddwch yn peswch neu'n tisian
 • Rhowch hancesi papur wedi'u defnyddio yn y bin ar unwaith a golchwch eich dwylo wedyn
 • Ceisiwch osgoi cysylltiad agos â phobl sy'n sâl
 • Peidiwch â chyffwrdd â'ch llygaid, eich trwyn na'ch ceg os nad yw eich dwylo'n lân

Os ydych chi'n teimlo nad ydych chi'n gallu ymdopi â'ch symptomau gartref neu os yw eich cyflwr yn gwaethygu, neu os nad yw eich symptomau'n gwella ar ôl saith diwrnod, defnyddiwch wasanaeth coronafeirws 111 ar-lein. Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd, ffoniwch 111. Mewn argyfwng meddygol, deialwch 999.

Wrth i'r sir barhau i adfer ar ôl y pandemig coronafeirws, mae mwy o bobl bellach yn mynd allan, ond mae angen cymryd gofal ychwanegol i helpu i atal lledaeniad. Mae mesurau newydd wedi'u rhoi ar waith ledled Sir Gaerfyrddin ac mae digon o arwyddion yn cael eu gosod i atgoffa pobl i fod yn gymdeithasol gyfrifol.

Mae'r neges yn syml – Parchu, Diogelu a Mwynhau. Rydym yn gofyn i bawb i wneud y canlynol:

 • Parchu - canllawiau, mesurau diogelwch, cymunedau lleol ac eraill o'ch cwmpas.
 • Diogelu - eich hunain, pobl eraill a gwasanaethau critigol; aros gartref os ydych yn sâl a golchi'ch dwylo yn aml
 • Mwynhau - treulio'ch amser hamdden yn ddiogel a chefnogi busnesau lleol i'w cael yn ôl ar eu traed