Canllaw cyflenwi bwyd a chludfwyd

487 diwrnod yn ôl

Yn dilyn cyfyngiadau newydd y Llywodraeth a osodwyd ar dafarndai, tai bwyta, caffis ac yn y blaen yn ystod pandemig Coronafeirws (COVID-19) mae’n bosibl y byddwch am newid y modd y mae eich busnes yn gweithredu ac yn arallgyfeirio, er enghraifft, drwy ystyried hysbysebu a darparu bwyd o’ch bwydlen arferol neu seigiau i’w cyflenwi neu fel cludfwyd.

Gall hyn fod yn wasanaeth gwych i’r gymuned yn enwedig gan fod gweithwyr allweddol yn gweithio oriau hir ac am gael bwyd twym yn hawdd a bod y rhai sy’n hunan ynysu yn dechrau ceisio ffyrdd amgen o gael y bwyd maen nhw am ei fwynhau yn eu cartrefi eu hunain.

Mae’n iawn gwneud hyn ond mae yna rai camau ychwanegol y dylech eu hystyried:

Dylid defnyddio’r cyngor dilynol ar y cyd â, ac yn atodol at bolisi bwyd y busnes ei hun (Bwyd Diogelach Gwell Busnes (BDGB) neu gyffelyb). Os nad ydych chi’n defnyddio BDGB yna dylech ddiweddaru eich system rheoli diogelwch bwyd yn unol â hynny.

Mae angen hysbysu’r holl staff o gefndir Coronafeirws gan gynnwys llwybrau trosglwyddiad, symptomau a’r hyn i’w wneud os yw staff yn mynd yn sâl, gofynion hunan ynysu a gwybodaeth berthnasol arall er mwyn bod yn effeithiol wrth reoli lledaeniad Coronafeirws. Mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno canllawiau am COVID-19 i gyflogeion a busnesau.

Mae’r cyngor yn newid yn gyflym wrth i’r feirws fynd rhagddo, ac mae’n bosibl y bydd angen adolygu’r nodyn canllaw hwn yn ddiweddarach os yw cyngor y Llywodraeth neu’r diwydiant yn newid.