Achosion Covid-19 a gadarnrhawyd mewn ysgolion

12 diwrnod yn ôl

Os oes gan ysgol unrhyw achosion wedi'u cadarnhau o Covid-19, mae gweithdrefnau cadarn ar waith ac mae'r broses Profi, Olrhain, Diogelu yn cael ei dilyn. Os bydd angen i unrhyw ddisgyblion hunanynysu, bydd yr ysgol yn cysylltu'n uniongyrchol â rhieni.

Mae'r broses o brofi ac olrhain cysylltiadau yn rhan o'r 'normal newydd' ac mae ysgolion yn dilyn y canllawiau hyn yn ofalus.

Mae asesiadau risg wedi’u cynnal ym mhob un o’n hysgolion ac mae ystod gynhwysfawr o fesurau wedi’u rhoi ar waith i leihau’r risg i staff a phlant.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae ysgolion yn ei wneud i ddiogelu plant a staff a’r hyn sy’n digwydd os bydd achos wedi’i gadarnhau, yn ogystal â chanllawiau a chyngor ynghylch profi ac hunanynysu, gweler ein hadran cwestiynau cyffredin gynhwysfawr.

Mae'n bwysig cofio nad yw'r coronafeirws wedi diflannu. Mae nifer yr achosion yn cynyddu ar draws y wlad, gan gynnwys yn Sir Gaerfyrddin, ac ardal Llanelli yn benodol oherwydd ei phoblogaeth uchel. Mae’n anochel y byddwn yn gweld achosion yn ein hysgolion lle bydd achosion yn y gymuned. Lle bydd achosion yn gysylltiedig ag ysgol, nid yw’n golygu o reidrwydd bod y trosglwyddiad wedi digwydd yn y lleoliad hwnnw.

Rhaid i bob un ohonom fod yn wyliadwrus o hyd a pharhau i ddilyn y cyngor ynghylch cadw pellter cymdeithasol, golchi dwylo, gorchuddion wyneb, hunanynysu a phrofi.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am achosion positif mewn ysgolion ledled Cymru ar ddangosfwrdd data Iechyd Cyhoeddus Cymru – defnyddiwch y saethau ar frig y dudalen i glicio ar ‘schools surveillance’.

Achosion wedi'u cadarnhau - 25/11/20

 • Ysgol Gymraeg Llangennech
 • Ysgol Pen Rhos
 • Ysgol Gorslas - nad oes unrhyw ddisgyblion nag aelod o staff yn yr ysgol wedi cael eu nodi fel rhai sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r unigolyn dan sylw.
 • Ygsol Dyffryn Amman
 • Ysgol Y Bedol
 • Ysgol Gyfun Emlyn
 • Ysgol Sant Ioan Llwyd - dau achos
 • Ysgol Carreg Hirfaen

Achosion wedi'u cadarnhau - 24/11/20

 • Ysgol Gwenllian
 • Ysgol Sant Ioan Llwyd

Achosion wedi'u cadarnhau - 23/11/20

 • Ysgol Brynamman - nad oes unrhyw ddisgyblion nag aelod o staff yn yr ysgol wedi cael eu nodi fel rhai sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r unigolyn dan sylw.
 • Ysgol Y Dderwen - nad oes unrhyw ddisgyblion nag aelod o staff yn yr ysgol wedi cael eu nodi fel rhai sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r unigolyn dan sylw.
 • Ysgol Bryngwyn - tri achos
 • Ysgol Talacharn - tri achos

Achosion wedi'u cadarnhau - 22/11/20

 • Ysgol Dyffryn Amman
 • Ysgol Y Strade
 • Ysgol Bryngwyn - dau achos
 • Ysgol Rhydygors

Achosion wedi'u cadarnhau - 20/11/20

 • Ysgol Bryngwyn - dau achos
 • Ysgol Coedcae - nad oes unrhyw ddisgyblion nag aelod o staff yn yr ysgol wedi cael eu nodi fel rhai sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r unigolyn dan sylw.

Achosion wedi'u cadarnhau - 19/11/20

 • Ysgol Maes Y Morfa
 • Ysgol Bryngwyn - dau achos

Achosion wedi'u cadarnhau - 18/11/20

 • Ysgol Bro Dinefwr
 • Ysgol Gorslas 
 • Ysgol Coedcae - nad oes unrhyw ddisgyblion nag aelod o staff yn yr ysgol wedi cael eu nodi fel rhai sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r unigolyn dan sylw.
 • Ysgol Bryngwyn - pedwar achos

Achosion wedi'u cadarnhau - 17/11/20

 • Ysgol Penygaer
 • Ysgol Gorslas

Achosion wedi'u cadarnhau - 16/11/20

 • Ysgol Dyffryn Aman - nad oes unrhyw ddisgyblion nag aelod o staff yn yr ysgol wedi cael eu nodi fel rhai sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r unigolyn dan sylw.
 • Ysgol Tre Ioan - nad oes unrhyw ddisgyblion nag aelod o staff yn yr ysgol wedi cael eu nodi fel rhai sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r unigolyn dan sylw.
 • Ysgol Gwenllian - tri achos - nid oes unrhyw ddisgyblion nac aelodau staff yn yr ysgol wedi cael eu nodi fel rhai sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r unigolion dan sylw.
 • Ysgol Porth Tywyn - nad oes unrhyw ddisgyblion nag aelod o staff yn yr ysgol wedi cael eu nodi fel rhai sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r unigolyn dan sylw.
 • Ysgol Heol Goffa
 • Ysgol Talacharn - dau achos

Achosion wedi'u cadarnhau 15/11/20

 • Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed
 • Ysgol Dyffryn Taf
 • Ysgol Bryngwyn - dau achos
 • Ysgol Talacharn - tri achos

Achosion wedi'u cadarnhau 13/11/20

 • Ysgol Gymraeg Llangennech
 • Ysgol Gorslas - dau achos