Gwobr Baner Werdd i Barc Gwledig Pen-bre

14 diwrnod yn ôl

Mae Parc Gwledig Pen-bre yn dathlu ar ôl ennill statws nodedig y Faner Werdd am yr ail flwyddyn yn olynol.

Dyfarnwyd y marc rhyngwladol i'r parc am ei gyfleusterau rhagorol i ymwelwyr, safonau amgylcheddol uchel, ac ymrwymiad i ddarparu mannau gwyrdd o ansawdd gwych.

I ennill y faner, mae'n rhaid i'r parc fodloni safonau rhyngwladol mewn meysydd allweddol, gan gynnwys bod yn fan croesawus, iach a diogel; cael ei gynnal a'i gadw'n dda a bod yn lân; amgylchedd a bioamrywiaeth sy'n cael eu rheoli'n dda; cynnwys y gymuned yn y gwaith o gynnal tirwedd a threftadaeth y parc; yn ogystal â rheolaeth, marchnata a chyfathrebu. 

Dywedodd y Cynghorydd Hughes Griffiths: “Parc Gwledig Pen-bre yw un o drysorau pennaf Sir Gaerfyrddin, ac mae ennill y Faner Werdd am yr ail flwyddyn yn olynol yn tystio i waith caled staff sy'n cynnal y mannau hyn, yn enwedig eleni pryd maen nhw wedi gorfod gweithio dan amgylchiadau anodd iawn yn ystod pandemig Covid-19. Ar adeg pan fo mwy a mwy o bobl yn dewis gwyliau gartref, mae'r wobr yn symbol o ansawdd y gall pobl ddibynnu arno wrth chwilio am leoedd posib i ymweld â nhw.”

Mae rhaglen Gwobr y Faner Werdd yn cael ei gweithredu yng Nghymru gan elusen amgylcheddol, Cadwch Gymru'n Daclus, gyda chymorth Llywodraeth Cymru, ac mae'n symbol o brofiad o'r radd flaenaf i bobl leol ac ymwelwyr â Sir Gaerfyrddin.

 Caiff ceisiadau eu beirniadu gan arbenigwyr mannau gwyrdd, sy'n cynnig eu hamser i ymweld â safleoedd ymgeiswyr a'u hasesu yn erbyn wyth maen prawf caeth, gan gynnwys bioamrywiaeth, glendid, rheoli'r amgylchedd a chynnwys y gymuned. 

Dywedodd Lucy Prisk, Cydgysylltydd y Faner Werdd ar gyfer Cadwch Gymru'n Daclus: “Mae'r pandemig wedi dangos pa mor bwysig yw parciau a mannau gwyrdd o safon i'n cymunedau. I lawer ohonom ni, maen nhw wedi bod yn hafan ar garreg y drws, gan helpu ein hiechyd a'n llesiant.”

Gallwch weld rhestr lawn o enillwyr y gwobrau ar wefan Cadwch Gymru'n Daclus