Taliadau prydau ysgol am ddim

169 diwrnod yn ôl

Os yw eich plentyn yn gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim, byddwch yn derbyn taliad o £19.50 y plentyn yr wythnos yn ystod y canlynol:

  • Gwyliau ysgol
  • Os caiff eich plentyn gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru i aros gartref am gyfnodau heblaw gwyliau ysgol
  • Os caiff eich plentyn gyfarwyddyd i hunanynysu oherwydd achos positif o COVID-19 yn ei ysgol

Mae angen i chi wneud cais ar-lein er mwyn derbyn y taliad hwn. Os ydych wedi gwneud cais yn barod ac wedi derbyn taliadau prydau ysgol am ddim, NID OES angen i chi wneud cais arall.

Fodd bynnag, oos oes gennych ragor o blant sydd wedi dechrau yn yr ysgol neu os yw eich manylion banc wedi newid mae angen i chi ein e-bostio.

Ar gyfer plant ychwanegol sydd wedi dechrau yn yr ysgol ers hynny, e-bostiwch PrydauYsgolamDdim@sirgar.gov.uk gyda’r manylion. Bydd angen i chi roi enw a dyddiad geni eich plentyn, enw ysgol eich plentyn yn ogystal â’ch rhif Yswiriant Gwladol.

Os yw’r manylion banc wnaethoch chi roi yn y gorffennol wedi newid, e-bostiwch PYaDdManylionBanc@sirgar.gov.uk gyda’r newidiadau. Bydd angen i chi ddarparu copi o gyfriflen banc diweddar neu lun o’ch carden banc - os yw’n nodi eich enw, cod didoli a rhif y cyfrif (nid yw cardiau Nateest a rhai banciau eraill yn nodi hyn). Oni dderbynnir gwybodaeth am newidiadau, gwneir taliadau gan ddefnyddio’r manylion banc sydd gennym.

Disgyblion sy'n dychwelyd i'r ysgol

Bydd taliadau i deuluoedd sy'n derbyn Prydau Ysgol Am Ddim yn parhau ar gyfer pob disgybl gan gynnwys disgyblion Cyfnod Sylfaen o'r wythnos sy'n dechrau 22 Chwefror i ddiwedd tymor y gwanwyn.

  • Gwneir taliad am bythefnos yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 22 Chwefror (ar gyfer yr wythnos sy’n dechrau ar 22 Chwefror a’r wythnos sy’n dechrau ar 1 Mawrth).
  • Gwneir taliad am bythefnos yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 8 Mawrth (ar gyfer yr wythnos sy’n dechrau ar Fawrth 8fed a’r wythnos sy’n dechrau ar 15 Mawrth).
  • Gwneir taliad pellach am wythnos yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 22 Mawrth ar gyfer yr wythnos honno.

Peidiwch os gwelwch yn dda â chysylltu â ni i holi pa ddiwrnod o'r wythnos y bydd taliadau'n cael eu gwneud gan y bydd hyn yn amrywio.

Sylwer, o ddydd Llun, 8 Mawrth i ddydd Gwener, 26 Mawrth, os bydd plentyn sy'n derbyn taliad prydau ysgol am ddim yn cael pryd o fwyd yn yr ysgol, codir tâl am hyn  (£2.55 y dydd) drwy'r system ‘ParentPay’. Fel arall, gallant ddod â phecyn cinio o gartref. Os oes angen cyngor a chymorth arnoch gyda sefydlu a defnyddio'r system ‘ParentPay’, ebostiwch prydauysgol@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 246748 / 246714

Sylwch hefyd, os gwelwch yn dda, os nad yw disgybl yn mynychu'r ysgol yn ôl y cyfarwyddyd heb reswm dilys, gallai fod angen ad-dalu'r arian a dderbyniwyd.

Gwneir taliad am bythefnos yn ystod yr wythnos sy’n dechrau  ar 29 Mawrth sef pythefnos gwyliau Pasg.

Ni fydd taliadau pellach hyd nes gwyliau hanner tymor dechrau mis Mehefin, oni bai fod disgybl yn cael cyfarwyddyd i aros adref o’r ysgol.