Medal yr Ymerodraeth Brydeinig i un o reolwyr gofal y Cyngor

13 diwrnod yn ôl

Mae un o reolwyr gofal preswyl Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cael ei chydnabod yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am ei gwasanaethau i ofal yn ystod pandemig Covid-19.

Dyfarnwyd Medal yr Ymerodraeth Brydeinig i'r weithwraig reng flaen Lyndsay McNicholl, ar ôl i'r Frenhines gynnig cydnabyddiaeth arbennig i arwyr Coronafeirws ar ei phen-blwydd.

Mae Lyndsay wedi bod yn gweithio ym maes gofal ers dros 20 mlynedd, ac wedi bod yn rheolwr yng Nghartref Preswyl Llys y Bryn yn Llanelli am y 10 mlynedd diwethaf.

Cyn gynted ag y cyflwynwyd y cyfyngiadau symud ym mis Mawrth, cymerodd Lyndsay gamau ar unwaith i sicrhau bod pob preswylydd yn cael gofal cyson o'r radd flaenaf, a gweithiodd gyda'i staff rownd y cloc mewn amgylchiadau hynod heriol.

Gweithiodd yn agos gyda theuluoedd preswylwyr i sicrhau eu bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf ac yn cadw mewn cysylltiad â'u hanwyliaid dros y ffôn neu Facetime.

Hefyd cymerodd Lyndsay gyfrifoldeb personol dros y gwaith anodd o rannu'r newyddion trist gyda theuluoedd fod eu hanwyliaid wedi marw.

Yn ystod hyn i gyd, roedd hi hefyd yn gorfod cydbwyso ei bywyd gartref a'i datblygiad personol - gan weithio gartref pan fu'n rhaid iddi hunanynysu wedi i'w phartner brofi'n bositif, ac astudio tuag at ennill Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn astudiaethau gofal cymdeithasol, a ddyfarnwyd gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Tremlett, sef yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ofal Cymdeithasol: "Mae'r hyn mae Lyndsay a'n holl staff rheng flaen yn y sector gofal wedi bod yn ei wneud, ac yn parhau i'w wneud, ers dechrau pandemig Covid-19 yn anhygoel. Maen nhw wedi dal ati i ofalu am ein pobl mwyaf agored i niwed, er bod hynny'n aml yn golygu bod risg iddyn nhw a'u teuluoedd. Ar un adeg, roedden nhw'n gofalu am fwy o bobl oedd â'r feirws na llawer o'n hysbytai acíwt.

"Mae Lyndsay yn un o blith nifer fawr o'n gofalwyr sy'n enghreifftiau gwirioneddol wych o'u proffesiwn, ac rwy'n hapus iawn ei bod wedi cael ei chydnabod yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines. Rydym ni'n ymfalchïo'n fawr iawn ynddi ac nid oes geiriau digonol i fynegi ein diolch i Lindsay a'i chydweithwyr yn y sector gofal.”

Dywedodd Lyndsay: “Mae'n fraint ac yn anrhydedd cael derbyn y fedal hon - rwy' dal ddim yn siŵr iawn beth i'w ddweud ac rwy'n ei chael hi'n anodd disgrifio sut rwy'n teimlo ar hyn o bryd.

“Mae'n rhaid i mi bwysleisio fy mod yn derbyn y wobr hon ar ran pawb sydd wedi gweithio'n ddiflino mewn gwasanaethau gofal a chymorth, nid yn unig yn ystod Covid-19 ond bob dydd - maen nhw'n arwyr yn ngwir ystyr y gair. Yn ystod fy ngyrfa ym maes gofal rwy'n teimlo'n ffodus iawn fy mod wedi cael cwrdd â chymaint o bobl anhygoel ac ysbrydoledig.

“Rwy'n hynod ddiolchgar fy mod wedi dod o hyd i alwedigaeth rwy' wir yn ei charu a'i mwynhau. Rwy'n gweithio gyda thîm arbennig o bobl rwy'n eu hedmygu, ac maen nhw'n gwneud fy ngwaith i'n hawdd. Ni fyddwn i'n gallu gwneud beth rwy'n ei wneud heb bob un wan jac ohonyn nhw. Rwy'n teimlo'n falch iawn o'n gwasanaethau gofal a chymorth yng Nghyngor Sir Caerfyrddin.”