Cyfyngiadau Llanelli yn helpu i reoli achosion uchel o Covid

103 diwrnod yn ôl

Mae pobl Llanelli yn helpu i reoli cyfradd yr heintiau Covid-19 yn yr ardal, ond mae angen gwneud mwy cyn y gellir codi'r cyfyngiadau.

Mae nifer yr achosion positif yn yr 'ardal diogelu iechyd' yn dal i fod deirgwaith yn uwch na rhannau eraill o'r sir, ond mae'n ymddangos bod y camau y mae preswylwyr yn eu cymryd yn gwneud gwahaniaeth.

Pan gyflwynwyd y cyfyngiadau lleol newydd bythefnos yn ôl (dydd Gwener, 25 Medi, 2020), cyfradd yr haint yn yr 'ardal diogelu iechyd' ddynodedig oedd 152 fesul 100,000 o'r boblogaeth.

Er bod cyfradd yr achosion wedi cynyddu a gostwng yn ystod y pythefnos diwethaf, mae'r data diweddaraf yn dangos bod cyfradd yr haint bellach yn 99.9 fesul 100,000 o bobl*.

Y gyfradd ar gyfer gweddill y sir, ac eithrio ardal diogelu iechyd Llanelli, yw 33.9 fesul 100,000.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor, ei bod yn dangos bod pobl yn gwrando ar y cyngor ac yn helpu i ddiogelu ei gilydd.

Dywedodd Cyngor Sir Caerfyrddin a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, sy'n gweithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, er bod yr arwyddion yn galonogol, fod angen i'r cyfyngiadau yn ardal Llanelli barhau am o leiaf wythnos arall er mwyn sicrhau bod modd parhau i reoli lledaeniad yr haint.

Caiff y sefyllfa ei hadolygu'n wythnosol, a bydd ffigurau a phenderfyniadau'n cael eu cyhoeddi bob prynhawn Gwener.

Mae gweddill Sir Gaerfyrddin yn parhau i gael ei fonitro a gofynnir i'r holl breswylwyr barhau i ddilyn y canllawiau cenedlaethol i sicrhau nad yw cyfyngiadau symud yn cael eu cyflwyno yn y sir gyfan.

Mae cyfradd gyffredinol yr haint ar gyfer Sir Gaerfyrddin i gyd bellach wedi codi i 53.5 fesul 100,000 o'r boblogaeth. 

“Rydym wedi bod yn monitro'r achosion ym mhob rhan o'r sir yn ofalus iawn - yn enwedig yn yr ardal diogelu iechyd - ac er ein bod yn falch o weld pethau'n mynd i'r cyfeiriad iawn yn Llanelli, mae angen i ni fod yn wyliadwrus ym mhob rhan o Sir Gaerfyrddin gan fod achosion yn ymddangos ledled y sir," meddai'r Cynghorydd Dole.
“Rydym yn ddiolchgar i bobl Llanelli am bopeth maen nhw'n ei wneud i helpu i gadw achosion Covid-19 dan reolaeth. Yn ystod y pythefnos diwethaf, mae cyfradd yr haint wedi gostwng yn raddol, ac mae hyn yn destun calondid. Nid yw'n golygu ein bod allan o berygl eto ond rydym yn obeithiol y bydd y mesurau ychwanegol sy'n cael eu cymryd gan bobl sy'n byw yn yr ardal diogelu iechyd yn parhau i wneud gwahaniaeth mawr.
“Rydym yn deall yn llawn yr effaith y mae'r mesurau ychwanegol hyn yn ei chael ar fywydau, teuluoedd a busnesau pobl.  Dyna pam rydym yn adolygu'r sefyllfa'n wythnosol.
“Os bydd cyfradd yr haint yn parhau i ostwng, efallai y gallwn godi'r mesurau ychwanegol hyn sydd wedi'u gosod ar bobl Llanelli. Os nad ydyw, neu os bydd achosion yn parhau i gynyddu mewn rhannau eraill o'r sir, efallai y bydd yn rhaid i ni wneud penderfyniadau sy'n effeithio ar fwy o bobl.
“Ond am y tro, hoffwn ddweud diolch. Diolch am wneud gwahaniaeth - gofynnir i chi barhau i ddiogelu eich gilydd a dilyn y mesurau ychwanegol hyn am ychydig mwy o amser.”

Mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad mewn safleoedd trwyddedig yn parhau i fod yn faes sy'n peri pryder.

Yn ôl y broses o olrhain cysylltiadau drwy'r cynllun Profi, Olrhain, Diogelu ymddengys fod Covid-19 yn cael ei drosglwyddo'n bennaf rhwng pobl o oedran gweithio, ac mae'r rhan fwyaf o glystyrau'n cael eu holrhain i safleoedd hysbys.

Yn ystod y pythefnos diwethaf, mae tîm gorfodi'r cyngor, gyda chymorth Heddlu Dyfed-Powys, wedi ymweld â mwy na 200 o fusnesau ledled Sir Gaerfyrddin i gynnig cyngor a chymorth, a chymryd camau gorfodi lle bo angen.

Ar y cyfan, mae'r rhan fwyaf o safleoedd yn gweithredu'n ddiogel ac yn dilyn y canllawiau'n dda, ond cyflwynwyd hysbysiadau cau i 10 safle yn dilyn arolygiadau anfoddhaol - mae rhai wedi ailagor ers hynny ar ôl gwneud gwelliannau sylweddol.

Mae 'clystyrau' aelwydydd hefyd yn dod i'r amlwg, sy'n golygu bod y feirws yn cael ei drosglwyddo rhwng pobl o grwpiau oedran eraill sy'n byw gyda'i gilydd.

Mae pawb yn cael eu hannog i barhau i gadw pellter cymdeithasol, golchi dwylo, gwisgo gorchudd wyneb dan do - a hefyd yn yr awyr agored lle na allant gadw dau fetr ar wahân - hunanynysu a chael prawf os ydynt yn cael symptomau Covid-19 gan gynnwys peswch parhaus newydd, gwres uchel, neu golli synnwyr blas ac arogl.

Eglurodd Ros Jervis, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda:

“I ddiogelu ein hiechyd ein hunain ac iechyd ein hanwyliaid a chymunedau ehangach – o'r bobl sy'n heini ac yn iach i'r bobl sy'n fwy agored i niwed - mae'n rhaid i bob un ohonom chwarae ein rhan. Gofynnir i chi barhau i gadw pellter cymdeithasol a defnyddio ffyrdd eraill o gysylltu â phobl, gan fod hyn mor bwysig i'n llesiant meddyliol. Golchwch eich dwylo'n rheolaidd a gwisgwch orchudd wyneb dan do, ac yn yr awyr agored os na allwch gadw dau fetr ar wahân. Arhoswch gartref os oes gennych unrhyw symptomau a threfnwch brawf. Ni ddylai fod angen i chi deithio'n rhy bell i gael prawf gan fod gennym gapasiti profi da ar draws Sir Gaerfyrddin. Ac os cewch alwad ffôn gan swyddog olrhain cysylltiadau, byddwch yn onest â nhw ni waeth beth. Nid oes ganddynt ddiddordeb mewn gorfodi ond maent yn gwneud eu gwaith i ddiogelu eich iechyd a'r rhai o'ch cwmpas. Mae bod yn onest a gwneud yr hyn a allwn i ddiogelu ein gilydd mor bwysig ar hyn o bryd.”

Os oes gennych unrhyw un o symptomau Covid-19, gan gynnwys peswch parhaus newydd, gwres uchel, neu golli synnwyr blas ac arogl, arhoswch gartref a threfnwch brawf drwy wefan y DU neu drwy ffonio 119 rhwng 7am ac 11pm (gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001 119).

Gellir dod o hyd i gwestiynau cyffredin lleol am brofi ac olrhain ar biphdd.gig.cymru

Rhagor o wybodaeth am gyfyngiadau ardal Llanelli

*Data'n gywir am 1pm ar 07/10/20

 

Achosion Covid-19 wedi'u cadarnhau yn Sir Gaerfyrddin
(Data'n gywir ar 7 Hydref, 2020)

Lleoliad

Achosion yn y 7 diwrnod diwethaf

Cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth

Llanelli

56

99.9

Gweddill Sir Gaerfyrddin

45

33.9

Cyfanswm

101

53.5