Cadwch yn ddiogel ar Noson Tân Gwyllt

96 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio gyda Heddlu Dyfed-Powys a Brigâd Dân Canolbarth a Gorllewin Cymru i sicrhau bod pawb yn aros yn ddiogel ar Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.

Mae cyfyngiadau Covid-19 yn golygu yr effeithir ar ddathliadau'r hydref.

Deallwn yn iawn y bydd rhai pobl am gael eu harddangosfa tân gwyllt breifat eu hunain, ac er ein bod ni am i bawb fwynhau eu hunain, gofynnwn i chi feddwl sut i Ddiogelu Cymru ar Noson Tân Gwyllt a pheidio â lledaenu'r Coronafeirws. 

Yn ystod y cyfnod atal presennol, caniateir i safleoedd trwyddedig sydd ar agor (siopau papurau ac archfarchnadoedd) werthu tân gwyllt. Food bynnag, rhaid bod gyda phobl esgus rhesymol i adael eu cartrefi ac ni ystyrir bod prynu tân gwyllt yn esgus rhesymol.

Yr adeg hon o'r flwyddyn, rydym yn aml yn derbyn cwynion am effaith sŵn tân gwyllt. Rydym yn gweithio'n rhagweithiol gyda Heddlu Dyfed-Powys i nodi unrhyw un sy'n achosi aflonyddwch.

Gallwn gymryd camau gweithredu os yw'r sŵn yn gyfystyr â niwsans sŵn statudol - gellir cyflwyno Hysbysiad Lleihau Sŵn i'r person sy'n gyfrifol os caiff ei nodi. Os yw tân gwyllt yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd a fyddai'n cael ei ystyried yn ymddygiad gwrthgymdeithasol, gellid cyflwyno Hysbysiad Gwarchod y Gymuned hefyd.

Mae'r risgiau ychwanegol ynghlwm â'r Coronafeirws yn golygu y dylech feddwl yn ofalus cyn gwneud hynny eleni. Os ydych chi'n prynu tân gwyllt i'w defnyddio gartref, cofiwch ddilyn y Cod Tân Gwyllt RoSPA bob amser.

 

Dathlu noson tân gwyllt yn ddiogel gartref:

Gwnewch y canlynol:

 • Ystyriwch eich cymdogion a'ch cymunedau
 • Prynwch dân gwyllt â nod CE yn unig
 • Cadwch dân gwyllt mewn bocs caeedig a thynnwch nhw allan un ar y tro
 • Dilynwch y cyfarwyddiadau ar bob tân gwyllt - defnyddiwch dortsh i'w darllen nid fflam noeth
 • Taniwch y tân gwyllt hyd braich i ffwrdd â thapr
 • Gwnewch yn siŵr bod pawb yn sefyll yn ddigon pell yn ôl
 • Cadwch fwced o ddŵr gerllaw
 • Cofiwch oruchwylio plant bob amser os yw tân gwyllt yn cael ei ddefnyddio a pheidiwch â rhoi ffyn gwreichion i blant o dan 5 oed
 • Cyneuwch un ffon wreichion ar y tro a gwisgwch fenig
 • Cadwch anifeiliaid anwes dan do

Peidiwch â gwneud y canlynol:

 • Peidiwch â dychwelyd at dân gwyllt wedi'i danio - hyd yn oed os nad yw wedi fflamio, gallai ffrwydro o hyd
 • Peidiwch byth â thaflu tân gwyllt na'i roi yn eich poced
 • Peidiwch ag yfed alcohol os ydych yn tanio tân gwyllt
 • Peidiwch â defnyddio paraffîn neu betrol ar goelcerth

 

Rhagor o Gyngor Diogelwch am Goelcerthi a Thân Gwyllt gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru