Cadwch yn ddiogel ar Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt

12 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio gyda Heddlu Dyfed-Powys a Brigâd Dân Canolbarth a Gorllewin Cymru i sicrhau bod pawb yn aros yn ddiogel ar Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.

Mae cyfyngiadau Covid-19 yn golygu yr effeithir ar ddathliadau'r hydref.

Fe'ch cynghorir i beidio â chwarae 'cast ynteu ceiniog' traddodiadol oherwydd yr anawsterau o ran cadw pellter cymdeithasol a'r risgiau o rannu bwyd.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi datgan yn glir na fydd partïon Calan Gaeaf naill ai gartref neu mewn lleoliad cyhoeddus, megis tafarn neu neuadd gymunedol, yn cael eu caniatáu fel rhan o ymdrechion i atal y feirws rhag lledaenu.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Yn anffodus, bydd y coronafeirws yn effeithio ar Galan Gaeaf, fel llawer o ddigwyddiadau eraill. Gofynnwn i bawb ystyried sut y gallan nhw gadw Cymru'n ddiogel ar nos Galan Gaeaf a pheidio â lledaenu'r coronafeirws. Rydym yn cynghori'n gryf yn erbyn 'cast ynteu ceiniog' traddodiadol - po fwyaf o bobl rydych chi'n cwrdd â nhw mewn cysylltiad agos, po fwyaf o siawns sydd gennych o ddal a lledaenu'r feirws. Ni chaniateir partïon Calan Gaeaf naill ai yn eich cartref neu mewn lleoliad arall wrth i ni geisio atal y feirws rhag lledaenu."

Bydd y Cyngor hefyd yn rhannu negeseuon diogelwch gan ei bartneriaid fel rhan o'r Ymgyrch Bang flynyddol dros yr wythnosau nesaf.

 

Dathlwch nos Calan Gaeaf yn ddiogel gartref drwy wneud y canlynol:

 • Trefnu helfa drysor Calan Gaeaf yn eich cartref eich hun
 • Cynnal parti rhithwir ar-lein gyda gemau a cherddoriaeth ar thema calan gaeaf i chi a'ch ffrindiau
 • Gwylio ffilm frawychus gyda'r teulu
 • Addurno eich tŷ eich hun a threfnu taith iasol ar gyfer eich teulu
 • Cymryd rhan mewn gweithdai crefft rhithwir
 • Gwisgo lan a rhannu eich gwisgoedd ar gyfryngau cymdeithasol

 

Dathlu noson tân gwyllt yn ddiogel gartref:

Gwnewch y canlynol:

 • Ystyriwch eich cymdogion a'ch cymunedau
 • Prynwch dân gwyllt â nod CE yn unig
 • Cadwch dân gwyllt mewn bocs caeedig a thynnwch nhw allan un ar y tro
 • Dilynwch y cyfarwyddiadau ar bob tân gwyllt - defnyddiwch dortsh i'w darllen nid fflam noeth
 • Taniwch y tân gwyllt hyd braich i ffwrdd â thapr
 • Gwnewch yn siŵr bod pawb yn sefyll yn ddigon pell yn ôl
 • Cadwch fwced o ddŵr gerllaw
 • Cofiwch oruchwylio plant bob amser os yw tân gwyllt yn cael ei ddefnyddio a pheidiwch â rhoi ffyn gwreichion i blant o dan 5 oed
 • Cyneuwch un ffon wreichion ar y tro a gwisgwch fenig
 • Cadwch anifeiliaid anwes dan do

Peidiwch â gwneud y canlynol:

 • Peidiwch â dychwelyd at dân gwyllt wedi'i danio - hyd yn oed os nad yw wedi fflamio, gallai ffrwydro o hyd
 • Peidiwch byth â thaflu tân gwyllt na'i roi yn eich poced
 • Peidiwch ag yfed alcohol os ydych yn tanio tân gwyllt
 • Peidiwch â defnyddio paraffîn neu betrol ar goelcerth