Ailddechrau'r cynnig parcio am ddim yng nghanol trefi

249 diwrnod yn ôl

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio’r cyngor yn cael eu hailgyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o gynllun peilot parhaus.

Gall y rhai sy'n ymweld â phrif drefi'r sir barcio am ddim os ydynt yn cyrraedd ac yn aros o fewn oriau penodol ar ddiwrnodau penodol, gan gefnogi masnachwyr canol tref yn ystod eu cyfnodau tawelaf.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn cynnal y cynllun peilot ers mis Hydref 2018, ac mae wedi'i ailddechrau o 1 Medi 2020, i helpu canol trefni i adfer yn sgil y pandemig Covid-19.

Mae'n ychwanegol at y pum niwrnod parcio am ddim y mae'r cyngor yn eu cynnig i ganol trefi bob blwyddyn, sy'n golygu bod dros 15,000 o lefydd am ddim ar gael sy'n cyd-fynd â digwyddiadau a gynlluniwyd o flaen llaw.

Bydd dal angen i ymwelwyr gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot:

  • Dydd Llun i ddydd Mercher, rhwng 10am a 2pm, ym meysydd parcio canol tref yn Sanclêr, Castellnewydd Emlyn, Llanymddyfri, Llandeilo a Rhydaman.
  • Dydd Llun a dydd Mawrth, rhwng 10am a 4pm, yng nghanol tref Llanelli.
  • Dydd Mawrth a dydd Iau, rhwng 3.30pm a 6pm, yng nghanol tref Caerfyrddin.

O 1 Medi, bydd peiriannau talu ac arddangos newydd hefyd ar waith mewn nifer o feysydd parcio, gan alluogi ymwelwyr i dalu am docyn drwy gerdyn credyd/debyd a thaliad digyswllt, yn ogystal ag arian parod.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: "Rydym yn falch o ailgyflwyno ein cynllun peilot parcio am ddim sy'n caniatáu i'r rhai sy'n ymweld â chanol ein prif drefi barcio am ddim ar ddiwrnodau ac amserau penodol, i gefnogi masnachwyr pan fo angen hyn arnynt fwyaf.

"Rydym yn gobeithio parhau â'r cynllun peilot hwn am beth amser, yn seiliedig ar adborth gan ein masnachwyr, a byddwn yn parhau i'w fonitro er mwyn helpu i lywio ein strategaeth barcio yn y dyfodol."

Telerau ac Amodau'r peilot:

  • Bydd parcio am ddim yn weithredol yn ystod yr oriau a nodwyd ar gyfer pob tref yn unig
  • Bydd parcio am ddim yn berthnasol i'r rheiny sy'n defnyddio'r lleoedd parcio arhosiad byr yn unig. Os oes gan feysydd parcio gymysgedd o leoedd parcio arhosiad byr a hir, bydd angen i'r rhai sy'n parcio drwy'r dydd ddefnyddio'r mannau parcio arhosiad hir a thalu'r tâl llawn.
  • Bydd angen i ymwelwyr gael tocyn a'i arddangos o hyd, ond ni chodir tâl am y tocyn yn ystod y cyfnodau penodedig.

Bydd angen talu am barcio yn ystod pob cyfnod y tu allan i'r dyddiau a'r amseroedd penodedig