Rhybudd i landlord ar ôl gweini cwrw yn ystod y cyfyngiadau

259 diwrnod yn ôl

Mae landlord tafarn yn Sanclêr a gafodd ei ddal yn gweini alcohol ddwywaith mewn un diwrnod yn ystod y cyfyngiadau symud wedi cael rhybudd gan bwyllgor trwyddedu Cyngor Sir Caerfyrddin a'i roi o dan lu o amodau caeth.

Dywedwyd wrth y pwyllgor trwyddedu fod Richard Pearce, landlord y Santa Clara, wedi anwybyddu rheoliadau diogelwch Covid-19 ac wedi gwahodd pobl i'r bar naw diwrnod ar ôl i'r cyfyngiadau symud gael eu cyflwyno.

Cafodd ei ddal yn cyflawni'r trosedd ar ôl i'r heddlu gael rhybudd ac ymweld â'r safle, a dod o hyd i wyth person yn yfed peintiau o gwrw ar y safle. 

Fel goruchwylydd dynodedig y safle, cafodd Mr Pearce ei ddwyn gerbron y Pwyllgor i egluro ei weithredoedd.

Clywodd y Pwyllgor hefyd gan Heddlu Dyfed-Powys, swyddogion trwyddedu Cyngor Sir Caerfyrddin ac Alan Reynolds, deiliad trwydded y safle.

Dywedwyd wrth yr Aelodau, pan aeth yr heddlu i'r dafarn ddydd Sul, 29 Mawrth, fod y fynedfa flaen a'r llenni ar gau.

Ar ôl mynd i gefn yr adeilad ac i fyny'r grisiau, daethant o hyd i bedwar o bobl, ynghyd â Richard Pearce, y tu mewn yn yfed alcohol.

Dywedodd Mr Pearce ei fod wedi anfon negeseuon testun at ei ffrindiau yn eu gwahodd i fynd i'r dafarn i gael diod fel ffordd o ddiolch iddynt am wneud gwaith peintio iddo.

Gorchmynnwyd i'r yfwyr adael a rhoddwyd rhybudd i Mr Pearce beidio â thorri canllawiau diogelwch Covid-19 eto.

Ond dim ond awr yn ddiweddarach, dychwelodd yr heddlu i'r safle a dod o hyd i wyth person yn yfed ac yn chwerthin yn y bar. 

Ymddiheurodd Mr Pearce unwaith eto a rhoddwyd Hysbysiad Cosb Benodedig iddo.

Dywedwyd wrth y Pwyllgor mai deiliad trwydded y safle oedd Mr a Mrs Alan Reynolds a bod Mr Pearce wedi'i enwi ar y drwydded gan mai ef oedd yn gyfrifol am redeg y dafarn o ddydd i ddydd.

Ar ôl clywed y dystiolaeth a chael cyngor cyfreithiol, penderfynodd y pwyllgor beidio â thynnu'r drwydded oddi ar y landlord a'r safle.

Yn hytrach, roedd y pwyllgor wedi gosod ystod o amodau caeth, gan gynnwys gorchymyn i osod camerâu teledu cylch cyfyng wrth y fynedfa a'r allanfa, a gorfodi Mr Pearce i fynychu cwrs trwydded bersonol.

Ers hynny, mae'r dafarn wedi ailagor ar ôl i'r cyfyngiadau symud gael eu llacio ac ni chafwyd unrhyw gwynion pellach.

Honnodd deiliad y drwydded mai hon oedd y gŵyn gyntaf i'r dafarn ei chael yn ystod y 52 mlynedd ers i'r teulu berchen arni.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu'r Cyhoedd: " "Nid yn unig yr oedd Mr Pearce wedi torri'r rheoliadau coronafeirws a rhoi bywydau'r cyhoedd mewn perygl, ond anwybyddodd yn llwyr rybudd yr heddlu i gau'r safle ar unwaith. Roedd y wlad gyfan o dan gyfyngiadau symud ac nid oes esgus dros yr hyn a wnaeth. Mae gan landlordiaid a deiliaid trwydded safle gyfrifoldebau penodol, ac rwy'n gobeithio bod hyn yn rhybudd clir."