Bwyty Altalia yn Llanelli yn cau ar ôl 18 mlynedd

402 diwrnod yn ôl

Mae perchnogion bwyty teuluol yng nghanol tref Llanelli wedi penderfynu rhoi'r gorau i'w busnes er mwyn canolbwyntio ar fentrau newydd.

Bydd Al a Tal Einon, sy'n cynnal y bwyty Eidalaidd Altalia ar gornel Stryd Stepney a Stryd y Farchnad, yn agor y drysau am y tro olaf ddydd Sadwrn, 21 Rhagfyr.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, sy'n berchen ar yr adeilad sydd wedi'i osod ar brydles i'r busnes, wedi diolch i'r pâr am eu hymroddiad i'r dref yn ystod y 18 mlynedd diwethaf.

Ar hyn o bryd, mae'r Cyngor yn gweithio ar gynigion i drawsnewid Stryd y Farchnad er mwyn darparu cysylltiad gwell â chanol y dref a Phorth y Dwyrain.

Y gobaith oedd y byddai Altalia yn parhau i fod yn brif denant yn y datblygiad newydd, ac mae'r Cyngor wedi gweithio'n agos gyda'r pâr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Fodd bynnag, mae Al a Tal Einon wedi gwneud penderfyniad personol i roi terfyn ar eu hamser yng nghanol y dref ac i roi cynnig ar rywbeth newydd.

"Rydym yn manteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i'n holl gwsmeriaid gwerthfawr, y mae llawer ohonynt bellach yn ffrindiau oes," dywedodd y ddau.

"Rydym wedi bod wrth ein boddau'n arlwyo ar gyfer pobl Llanelli ers tua 18 mlynedd. Mae'r timau rydym wedi'u datblygu dros y blynyddoedd yn arbennig o dda o ran yr hyn maen nhw'n ei wneud a'r peth mwyaf boddhaol oedd eu hyfforddi nhw, a'n merched, i fod yn arlwywyr medrus, blaen a chefn tŷ.

 "Rhaid i bopeth da ddod i ben rywbryd, ac rydym yn edrych ymlaen at fenter newydd yn 2020."

Mae tîm adfywio Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio ar gynlluniau i drawsnewid sawl ardal yn y dref.

Mae swm o bron i £5miliwn wedi'i wario ar brynu eiddo yng nghanol y dref o ddwylo preifat er mwyn ei adnewyddu a'i gynnig i fusnesau am rent fforddiadwy, ac ar hyn o bryd mae pob un ond un o eiddo'r Cyngor wedi'u meddiannu ym mhrif strydoedd siopau'r dref.

Mae'r tîm hefyd yn parhau i annog perchnogion a landlordiaid preifat i wneud gwell defnydd o'r adeiladau yng nghanol y dref drwy gynnig grantiau a benthyciadau fel rhan o ystod o gymhellion, gan gynnwys rheolau cynllunio symlach i gyflymu'r broses ar gyfer datblygwyr a buddsoddwyr.

Bydd cam nesaf y datblygiad yn cynnwys creu rhagor o fannau preswyl ac adwerthu defnydd cymysg, sef model sydd eisoes wedi bod yn llwyddiannus ar hyd Stryd Stepney.

Mae Stryd y Farchnad yn un o'r safleoedd allweddol sydd wedi'u clustnodi ar gyfer eu datblygu i ddenu mwy o ymwelwyr a hwyluso'r llif rhwng canol y dref a Phorth y Dwyrain.

Ar hyn o bryd, mae'r Cyngor yn gweithio ar gynigion ar gyfer yr ardal, ond nid oes cynlluniau pendant ynglŷn â'r safle eto.

Bydd adborth gan aelodau'r cyhoedd, busnesau a rhanddeiliaid yng nghanol y dref yn cael ei ystyried o gyfres o ddigwyddiadau ymgynghori yng nghanol y dref a gynhaliwyd yn ystod 2018.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor a'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio: "Rydym yn diolch i Al a Tal am eu gwasanaeth i ganol dref Llanelli dros y 18 mlynedd diwethaf. Maen nhw wedi rhoi croeso cynnes i gwsmeriaid ac maen nhw wedi bod yn rhan enfawr o ganol y dref fel tenantiaid inni. Rydym wedi gweithio'n agos gyda'r pâr i gynllunio ar gyfer eu dyfodol fel rhan o'n gwaith parhaus i adfywio canol tref Llanelli, ac er ein bod yn amlwg yn siomedig eu bod wedi penderfynu cau eu busnes, rydym yn deall y penderfyniad hwnnw yn iawn ac yn ei dderbyn a dymunwn yn dda iddyn nhw yn eu mentrau newydd."