Y Cyngor yn cefnogi ymchwiliad yr heddlu i'r Pentref Llesian

575 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, sy'n arwain y gwaith o ddatblygu Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd Llanelli, yn dweud ei fod yn parhau i weithio'n galed i gyflawni'r cynllun er gwaethaf ymchwiliad parhaus i'r prosiect.

Dywedodd y Cyngor ei fod yn parhau'n gwbl ymrwymedig i gyflawni'r prosiect yn Llynnoedd Delta, Llanelli, gan ddweud nad oes unrhyw reswm i'r ymchwiliad gael unrhyw effaith ar barhad y datblygiadau ar y safle.

Yr wythnos hon, cadarnhaodd Tarian sef uned troseddau rhanbarthol De Cymru ei bod yn ymchwilio i gŵyn a wnaed gan Brifysgol Abertawe yn 2018 mewn perthynas â'r broses dendro ar gyfer y cynllun.

Dywedodd Tarian ei bod yn awyddus i bwysleisio bod rhanddeiliaid dilys wedi chwarae rhan mewn prosiect dilys, gan gadarnhau nad yw’n ymchwilio i brosiect y Pentref Llesiant ei hun, ond i’r modd y cafodd y broses dendro ei chyflawni.

Dywedodd y Cyngor ei fod yn cefnogi'r ymchwiliad, gan ddweud y dylai pobl gael sicrwydd yn dilyn adolygiad diweddar gan Swyddfa Archwilio Cymru ac adolygiad cyfreithiol annibynnol o'r prosiect. Roedd y ddau adolygiad wedi dod i'r casgliad bod y Cyngor wedi ymddwyn â rheolaeth gadarn, wedi rheoli risg yn briodol ac wedi llwyr ddiogelu asedau cyhoeddus wrth baratoi ar gyfer y cynllun.

Cafodd Swyddfa Archwilio Cymru a'r adolygwyr cyfreithiol fynediad llawn at yr holl gofnodion mewn perthynas â'r prosiect a chynhaliwyd arfarniad manwl o gamau gweithredu'r cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Yn dilyn datblygiadau ym Mhrifysgol Abertawe ym mis Medi 2018, roedd yr Awdurdod ei hun wedi comisiynu dau adolygiad annibynnol o'r Pentref Llesiant, a daeth y ddau i'r casgliad y cafwyd cynllunio a rheolaeth briodol ar gyfer y cynllun.

“Fodd bynnag, os oes unrhyw droseddu yn gysylltiedig â'r prosiect nad yw'r Awdurdod yn ymwybodol ohono, yna dylai'r heddlu ymchwilio iddo'n llawn a byddwn yn cefnogi'r ymchwiliad ym mhob ffordd bosibl.

“Yn y cyfamser, rydym yn parhau i weithio'n galed i gyflawni'r cynllun hwn y mae trigolion Sir Gaerfyrddin am ei gael ac yn ei haeddu.”

Ni fydd unrhyw ddatganiadau pellach yn ystod yr ymchwiliad parhaus.